Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego w Trzebini
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebinia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-09-27
 • ZamawiającyZakład Karny w Trzebini
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-18
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00352663
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego w Trzebini

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Trzebini

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000782913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 70

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: (032) 611 59 00

1.5.8.) Numer faksu: (032) 612 15 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_trzebinia@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna Służby Więziennej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego w Trzebini

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7758f297-36bd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075279/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego w Trzebini

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej (dil_trzebinia@sw.gov.pl lub do_trzebinia@sw.gov.pl oraz zp_trzebinia@sw.gov.pl lub dkw_trzebinia@sw.gov.pl).

2. Zamawiający zaleca, aby miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal posłużyły Wykonawcy jedynie do złożenia, zmiany lub wycofania oferty. Pozostała korespondencja powinna być przekazywana przy użyciu poczty elektronicznej (dil_trzebinia@sw.gov.pl lub do_trzebinia@sw.gov.pl oraz zp_trzebinia@sw.gov.pl lub dkw_trzebinia@sw.gov.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub numerem postępowania (znak sprawy: DKw.2232.6.2022).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone są w rozdziale VII Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO określony jest w rozdziale XXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO określone są w rozdziale XXVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu nadzoru wizyjnego i kontroli dostępu na terenie Zakładu Karnego w Trzebini".

2. Przedmiot zamówienia został opisany za pomocą:
1)opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.;
2)wykazu "urządzeń", który stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.;
3)planu sytuacyjnego, który stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Kod CPV: 51312000-2: Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 51312000-2 - Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował trzema kryteriami:
• cena oferty 60% [K1]
• termin płatności 20% [K2]
• okres gwarancji 20% [K3]

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował trzema kryteriami:

• cena oferty 60%
sposób oceny: "minimalizacja współczynnika"

najniższa cena oferty spośród oferowanych
----------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej

• termin płatności 20%
sposób oceny: "maksymalizacja współczynnika"

termin płatności do 14 dni liczony od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT – 5 pkt
termin płatności do 21 dni liczony od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT – 10 pkt
termin płatności do 30 dni liczony od dnia wystawienia przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT – 20 pkt

• okres gwarancji 20%
sposób oceny: "maksymalizacja współczynnika"

okres gwarancji do 24 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – 5 pkt
okres gwarancji do 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – 10 pkt
okres gwarancji do 60 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót – 20 pkt

Sposób wyliczenia wartości punktowej całej oferty:
Wo – wartość punktowa całej oferty
K1 – wartość punktowa ocenianej oferty za cenę oferty
K2 – wartość punktowa ocenianej oferty za termin płatności
K3 – wartość punktowa ocenianej oferty za okres gwarancji

Wo = K1 + K2 + K3

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, a także odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ oraz w ustawie Pzp zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Punkty zostaną obliczone według wzorów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu określone są w rozdziale XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu Wykonawca składa do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

2. Dodatkowo na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu Wykonawca składa do oferty oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w myśl art. 274 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tj.:

a)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca składa dokument aktualny na dzień ich złożenia.

b)Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

4. Zamawiający w myśl art. 127 ustawy Pzp Zamawiający nie wzywa Wykonawców do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r..

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia przewiduje projekt umowy, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 17 września 2022 r.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyczyszczenie drukarki - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania04-10-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyczyszczenie drukarki, długo już nie były używane kolorowe tusze i teraz nie drukują prawidłowo kolorów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Usługi sprzątania
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Trzebinia: „Wymiana pokrycia dachu na budynku Przychodni zdrowia na Os. Gaj”
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Rozbudowa spektrometru
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-579/22