Przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, kolejnych wersji systemu wizyjnego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, kolejnych wersji systemu wizyjnego dla osób niewidomych, w ramach projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, opracowywanego w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus” Konkurs : Rzeczy są dla ludzi”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-09-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-15
 • Numer ogłoszenia584620-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584620-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP: Przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, kolejnych wersji systemu wizyjnego dla osób niewidomych, w ramach projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, opracowywanego w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus” Konkurs : Rzeczy są dla ludzi”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, krajowy numer identyfikacyjny 35257000000000, ul. Al. Jerozolimskie 202  202 , 02-486  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 740 165, , e-mail jfrontczak@piap.pl, , faks 228 740 221.
Adres strony internetowej (URL): www.piap.pl
Adres profilu nabywcy: https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.piap.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.piap.pl, https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przekazanie ofert do zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Łukasiewicz-Instytut PIAP, Kancelaria, Al. Jerozolimskie 202, 02 - 486 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, kolejnych wersji systemu wizyjnego dla osób niewidomych, w ramach projektu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, opracowywanego w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus” Konkurs : Rzeczy są dla ludzi”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Numer referencyjny: KZP/06/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zamawianych badań należy przeprowadzić badania z udziałem osób niewidomych (każdy z poniższych testów musi być z udziałem co najmniej jednej osoby niewidomej która będzie użytkownikiem testowanego systemu) systemu wizyjnego dla osób niewidomych w tym:1.Testy demonstratora systemu:-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych demonstratora systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane), -sprawdzenie działania demonstratora interfejsu użytkownika,-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań oraz testów działania systemu z wydaniem opinii dotyczących zaimplementowanych funkcji i ewentualnymi propozycjami zmian w działaniu systemu pod kątem użyteczności systemu dla osób niewidomych.2.Testy prototypów systemu:-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych prototypów systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane), -sprawdzenie działania prototypów interfejsów użytkownika,-sprawdzenie zaproponowanych przez Zamawiającego rodzajów obudowy systemu,-sporządzenie raportu z działania systemu w różnych rodzajach obudowy systemu, sporządzenie opinii co do zmian wprowadzonych do funkcji systemu przez Zamawiającego (w przypadku wystąpienia takich zmian w systemie). W raporcie musi być zawarta ocena wygody użytkowania każdego zaproponowanego przez Wykonawcę rodzaju obudowy.3.Testy wersji końcowej systemu:-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym (dopuszczalne sprawdzenie w terenie symulowanym zurbanizowanym – na zamkniętej przestrzeni udającej środowisko zurbanizowane), -sprawdzenie interfejsu użytkownika,-sprawdzenie wygody użytkowania systemu w końcowej obudowie systemu,-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań oraz testów z użytkowania systemu przez osobę niewidomą. Opis wygody użytkowania systemu w obudowie i ewentualne zalecenia co do modyfikacji w obudowie poprawiających wygodę użytkowania. 4.Testy systemu w warunkach rzeczywistych-sprawdzenie wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym,-sprawdzenie działania systemu w codziennym użytkowaniu,-sprawdzenie czasu działania systemu na jednym ładowaniu,-ocena stabilności pracy systemu (co najmniej sprawdzenie zacięć systemu, oraz ilość fałszywych alarmów, czasu reakcji na żądanie),-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań systemu w warunkach rzeczywistych. Raport musi zawierać opis zauważonych problemów działania systemu i sytuacji w których te problemy wystąpiły oraz inne ważne dane, które umożliwią Zamawiającemu wprowadzenie koniecznych poprawek systemu przed testem końcowym systemu.5.Test końcowy systemu w warunkach rzeczywistych-ocena działania wszystkich funkcji wizyjnych systemu w środowisku niezurbanizowanym oraz zurbanizowanym,-ocena działania systemu w codziennym użytkowaniu,-sporządzenie raportu z przeprowadzonych badań systemu w warunkach rzeczywistych. Raport musi zawierać opinie Wykonawcy o systemie dla osób niewidomych, wydaną na podstawie powyższego testu. Opinia powinna zawierać co najmniej opis wpływu systemu na samodzielność w codziennym życiu osoby niewidomej używającej tego systemu. Czas trwania każdego badania może być definiowany przed Wykonawcę, jednak nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych. Wykonawca może się konsultować z Zamawiającym w zakresie dziedziny tyflologii w celu dopasowania systemu w tym jego interfejsu przed wykonaniem badań. Badania będą wykonywane w okresie czasu trwania projektu po kolejnych opracowanych wersjach systemu wizyjnego dla osób niewidomych. Szczegółowe terminy testów będą podawane Wykonawcy minimum 3 tygodnie przed planowanym terminem badań. Szczegółowy scenariusz badania (zawierający co najmniej informacje o otoczeniu w jakim odbędzie się test oraz rodzaju przeprowadzanych prób) powinien być opracowany przez Wykonawcę i przekazany Zamawiającemu przed rozpoczęciem badania.Każdy test musi zostać zakończony raportem z oceną systemu i ewentualnymi zaleceniami zmian opracowanym przez Wykonawcę.

II.5) Główny kod CPV: 73000000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: • Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzące szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: • Wykonawca prowadzi kursy/nauki z orientacji przestrzennej dla osób niewidomych od co najmniej 3 lat, (kryterium ocenianie)• Wykonawca zatrudnia od 3 lat zespół (co najmniej 8 osób) instruktorów/nauczycieli orientacji przestrzennej legitymujących się tytułem magistra tyflopedagogiki w trybie umowy o pracę, lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego,• Wykonawca świadczy co najmniej od 3 lat usługi konsultacyjno-edukacyjne w zakresie tyflologii (w tym badania naukowe z udziałem osób niewidomych, praktyki studenckie), (kryterium oceniane)• Wykonawca prowadzi od 3 lat działalność propagującą wiedzę tyflologiczną skierowaną do podmiotów zewnętrznych (szkoły, uczelnie, instytucje, firmy komercyjne).Oraz dysponuje:• osobami z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób niewidomych z zakresu orientacji w przestrzeni,• ekspertami z dziedziny tyflologii,• ekspertami znającymi i wykorzystującymi w życiu codziennym nowe rozwiązania tyfloinformatyczne podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo osób z dysfunkcją wzroku,• zatrudnionymi co najmniej 8 instruktorami/nauczycielami orientacji przestrzennej legitymujących się tytułem w stopniu co najmniej magistra z dziedziny tyflopedagogiki w trybie umowy o pracę (lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego),• zatrudnionymi osobami niewidomymi z udziałem, których jest możliwość utworzenia grupy testowej (dopuszczalne jest aby podmiot miał pod swoją opieką osoby niewidome z których jest możliwość utworzenia grupy testowej),• specjalistami w edukacji i rewalidacji osób niewidomych w trybie umowy o pracę lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego,Oraz posiada• Bezpieczny zamknięty teren zewnętrzny przystosowany do nauki osób niewidomych orientacji w przestrzeni z możliwością aranżacji sytuacji testowych o powierzchni co najmniej 10 000m2.• Budynki dostosowane do potrzeb osób niewidomych w zakresie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się (linie wiodące, piktogramy, oznakowania nawierzchniowe).• Rozwiązania tyfloinformatyczne w zakresie orientacji przestrzennej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• aktualne zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzące szkolenia dla osób z dysfunkcją wzroku. • Oświadczenie, że Wykonawca prowadzi kursy/nauki z orientacji przestrzennej dla osób niewidomych od co najmniej 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem okresu doświadczenia,• wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z opisem ich doświadczenia – Wykonawca dysponuje:- zespołem z minimum 3 letnim doświadczeniem (co najmniej 8 osób) instruktorów/nauczycieli orientacji przestrzennej legitymujących się tytułem magistra tyflopedagogiki w trybie umowy o pracę lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego;- osobami z doświadczeniem w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób niewidomych z zakresu orientacji w przestrzeni,- ekspertami z dziedziny tyflologii, - ekspertami znającymi i wykorzystującymi w życiu codziennym nowe rozwiązania tyfloinformatyczne podnoszące jakość życia i bezpieczeństwo osób z dysfunkcją wzroku, - zatrudnionymi osobami niewidomymi z udziałem, których jest możliwość utworzenia grupy testowej (dopuszczalne jest aby podmiot miał pod swoją opieką osoby niewidome z których jest możliwość utworzenia grupy testowej), • - specjalistami w edukacji i rewalidacji osób niewidomych w trybie umowy o pracę lub dysponuje tymi osobami na podstawie innego stosunku prawnego,• oświadczanie, że Wykonawca świadczy co najmniej od 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi konsultacyjno-edukacyjne w zakresie tyflologii (w tym badania naukowe z udziałem osób niewidomych, praktyki studenckie), ze wskazaniem okresu doświadczenia,• oświadczenie, że Wykonawca prowadzi od 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, działalność propagującą wiedzę tyflologiczną skierowaną do podmiotów zewnętrznych (szkoły, uczelnie, instytucje, firmy komercyjne).• Oświadczenie, że Wykonawca posiada bezpieczny zamknięty teren zewnętrzny przystosowany do nauki osób niewidomych orientacji w przestrzeni z możliwością aranżacji sytuacji testowych o powierzchni co najmniej 10 000m2.• Oświadczenie, że budynki dostosowane do potrzeb osób niewidomych w zakresie samodzielnego i bezpiecznego poruszania się (linie wiodące, piktogramy, oznakowania nawierzchniowe).• Oświadczenie, że Wykonawca posiada rozwiązania tyfloinformatyczne w zakresie orientacji przestrzennej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie 1 25,00
Doświadczenie 2 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Sprzedam pralkę Bosh, Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie, posiadam prawie nieużywaną pralkę marki Bosh (Bosch WAB20264PL Serie 2 VarioPerfect). Pralka była używana zaledwie kilka razy, działa idealnie. Niestety po przeprowadzce nie mam na nią miejsca i bardzo chętnie ją sprzedam. Pralkę kupiłam za 1100 zł, ale oczywiście zejdę z ceny ze względu na to, że nie jest nowa, chociaż nadal jest na gwarancji i jej stan jest idealny. Proszę o informację zwrotną, czy byliby Państwo zainteresowani zakupem i na jakich zasadach. Z pozdrowieniami, Aleksandra
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI