Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki w PWSW w Przemyślu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemyśl
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-08-02
 • ZamawiającyPaństwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-22
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00123345
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki w PWSW w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651431983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Lubomirskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pwsw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki w PWSW w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c6ffea52-eac1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011772/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeżeli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość plików to 10.
7. Korzystanie z Platformy odbywać się może wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
8. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę zakupową.
9.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul.
Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel.16 735 51 00. 2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit.c, art.9 ust.1 i 2 lit.b i art.10
RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art.96 ust.3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe , o których mowa w art.10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
5) Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej , w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub oprawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lu e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PWSW-DZP/382/I/04/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 250923,80 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 250923,76 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie częściowe nr 1 Zakup wraz z dostawą systemu transportu wewnętrznego.
a) Zautomatyzowane stanowisko symulacji procesów transportu wewnętrznego i logistyki – 2 zestawy.
b) Podnośnik dwukolumnowy do stacji diagnostycznej z montażem i uruchomieniem – 1 sztuka.

4.2.5.) Wartość części: 101082,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38970000-5 - Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34326200-0 - Podnośniki samochodowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 2 Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratoriów
a) Wysokościomierz elektroniczny – 1 szt.
b) Zestaw średnicówek elektronicznych – 1 szt.
c) Zestaw przyrządów pomiarowych – zestaw I – 1 szt.
d) Zestaw przyrządów pomiarowych – zestaw II – 1 szt.
e) Zestaw mikrometrów cyfrowych – 1szt.
f) Techniczny mostek Kelvina – 1 szt.
g) Zestaw do ćwiczeń z platformą Arduino , uniwersalna płyta montażowa–1 szt.
h) Makieta szkolna - technika cyfrowa – 2 szt.
i) Techniczny mostek Wheatstone'a – 1 szt.
j) Makieta szkolna - technika analogowo-cyfrowa – 2 szt.
k) Wielofunkcyjny miernik mocy – 1 szt.
l) Narzędzia skrawające do tokarki CNC i do frezarki CNC – 1 zestaw
m) Przewód spiralny pneumatyczny – 1szt.
n) Czujnik położenia tłoka – laboratorium pneumatyki i hydrauliki – 1 szt.
o) Aparat Kocha – 1 szt.
p) Akumulator 60 Ah – 1 szt.
q) Lutownica precyzyjna – 1 szt.
r) Oscyloskop cyfrowy – 1 szt.
s) Generator impulsów – 1 szt.
t) Kamera mikroskopowa – 1 szt.
u) Zestaw narzędzi w walizce – 1 komplet

4.2.5.) Wartość części: 149841,46 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38548000-8 - Przyrządy do pojazdów mechanicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SWZ) z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr 4 do SWZ) z którego treści wyraźnie będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;
3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
4) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 4A lub 4B do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron,wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy przedmiotu umowy, w przypadku działania siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; nie więcej jednak niż o okres działania siły wyższej, do chwili jej ustąpienia. Zdarzenia siły wyższej obejmują – wojny, rewolucje, agresje, bunty, powstania, zamieszki, niepokoje oraz inne publiczne nieporządki, zdarzenia żywiołowe - pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, gradobicia, epidemie, strajki, lokauty oraz inne okoliczności, będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
2. Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy zdnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do rzeczonej ustawy w aktualnym brzmieniu. w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę bieżni elektrycznej- Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania02-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę bieżni elektrycznej która wyświetla błąd E6. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI