Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzeleck

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzelce Krajeńskie
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Strzelecko-Drezdenecki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525917-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525917-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, krajowy numer identyfikacyjny 21096735000000, ul. ul. Ks. St. Wyszyńskiego  7 , 66-500  Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 632 380, e-mail zamowienia.publiczne@poczta.onet.pl, faks 957 631 126.
Adres strony internetowej (URL): www.fsd.pl
Adres profilu nabywcy: www.fsd.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.fsd.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fsd.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
sekretariat Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich – I piętro, pokój nr 103 .
Adres:
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim.
Numer referencyjny: RG.272.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8). Zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia oraz pojazdy spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a roboty budowalne były wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskie 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych 7) Dostawa samochodów osobowych 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 38424000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39220000-0
39313000-9
39710000-2
39000000-2
48700000-5
48190000-6
48000000-8
30000000-9
44115000-8
16160000-4
45211310-5
43800000-1
34100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: Zadanie częściowe nr 1 - 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 2 – 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych); Zadanie częściowe nr 3 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 4 – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 5 – 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 6 – 390 000,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 7 – 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 8 – 61 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 9 – 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. W przypadku Wykonawcy, który złoży oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia musi być odpowiednio wyższa o kwotę wymaganą w danej części lub częściach zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Zadanie częściowe: nr 1: co najmniej 2 dostawy wyposażenia kuchennego/hotelowego o wartości 8 tysięcy złotych każda; Zadanie częściowe: nr 2: co najmniej 2 dostawy sprzętu AGD o wartości 20 tysięcy złotych każda; Zadanie częściowe: nr 3: co najmniej 2 dostawy mebli o wartości 25 tysięcy złotych każda; Zadanie częściowe: nr 4: co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości 150 tysięcy złotych każda; Zadanie częściowe: nr 5: co najmniej 2 dostawy sprzętu technicznego/budowlanego o wartości 20 tysięcy złotych każda; Zadanie częściowe: nr 6: co najmniej 2 dostawy sprzętu technicznego/warsztatowego pojazdów samochodowych o wartości 250 tysięcy każda; Zadanie częściowe: nr 7: co najmniej 2 dostawy samochodów osobowych o wartości 70 tys. zł każda; Zadanie częściowe: nr 8: co najmniej 2 dostawy sprzętu technicznego związanego z ochroną środowiska oraz architekturą krajobrazu o wartości 35 tys. zł każda; Zadanie częściowe: nr 9: co najmniej 2 roboty budowalne polegające na remoncie, budowie lub przebudowie łazienki, w tym instalacji sanitarnych, o wartości 20 tys. zł każda. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: Zadanie częściowe nr 1 - 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 2 – 34 000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych); Zadanie częściowe nr 3 – 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 4 – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 5 – 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 6 – 390 000,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 7 – 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 8 – 61 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); Zadanie częściowe nr 9 – 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty (miesiąc, rok) i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących głównych dostaw, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ). 8.4. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zadania częściowe nr: 1-8 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) konieczności wykonania dostaw dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne, a ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 2) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego na czas dłuższy niż 7 dni; 3) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty. 3. Wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 2 będzie uzasadniało możliwość wprowadzenia zmiany do umowy. Powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach: 1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 6 ust. 1 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. 6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 7. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zadanie częściowe nr 9: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. nawałnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie prac, pod warunkiem, że organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne, a ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 3) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego (np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni; 4) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty. 3. Wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 2 będzie uzasadniało możliwość wprowadzenia zmiany do umowy. Powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmianę. 4. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach: 1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 6 ust. 1 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. 5. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. 6. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 7. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich ( adres: ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, Strzelce Krajeńskie, tel. 95 76 32 380.) 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim jest Pani Monika Matela, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl , telefon: 530 114 832; 3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zamówienia publicznego pn.:”Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim” , postępowanie nr RG.272.3.2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39220000-0, 39313000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa sprzętu AGD do pracowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39000000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
udzielona gwarancja 40,00
cena brutto za realizację zamówienia 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48700000-5, 48190000-6, 48000000-8, 30000000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: 5. Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44115000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: 6. Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Dostawa samochodów osobowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34100000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16160000-4, 38424000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim realizowanym w projekcie pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków UE w ramach poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, TYP III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem, a także montaż urządzeń/mebli/sprzętu elektronicznego/sprzętu AGD/wyposażenia pracowni i warsztatu/dostawy samochodów osobowych, a także modernizację pracowni hotelarskiej w trzech placówkach oświatowych realizujących projekt, tj.: w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 7, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku ul. Konopnickiej 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Strzelcach Krajeńskich ul. Kościuszki 28. W cenie wykonania zamówienia wykonawca winien uwzględnić przeprowadzenie szkolenia/instruktażu użytkowania zakupionego sprzętu/wyposażenia/urządzeń/samochodów. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku 5.1 do SIWZ, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy wówczas do oferty dołączyć opis produktu równoważnego. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się następujące zadania częściowe: Nr 1: Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; Nr 2: Dostawa sprzętu AGD do pracowni; Nr 3: Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; Nr 4: Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; Nr 5: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; Nr 6: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; Nr 7: Dostawa samochodów osobowych; Nr 8: Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; Nr 9: Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Do zakresu zamówienia w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się: 1) dostawę i montaż urządzeń, mebli; 2) weryfikację zgodności zamówienia ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w dniu dostarczenia wyposażenia pracowni (dotyczy zadań częściowych od 1 do 8), zadanie częściowe nr 9 zostanie odebrane po zgłoszeniu gotowości do odbioru, nie później niż do dnia 31 lipca 2019 roku; 3) modernizację pracowni hotelarskiej. 4) Wydajność i funkcjonalność urządzeń została określona w załączniku 5.1 do SIWZ- szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz dostaw o jakich stanowi art. 30 ust. 9 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się by sprzęt, urządzenia, wyposażenie, meble oraz samochody osobowe spełniały polskie i europejskie normy, były dopuszczone do obrotu, a zamówienie było wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym specyfikacją techniczną, stanowiącą załączniki do SIWZ. 2) Wymaga się dostosowania dostaw do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dostawy do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej; 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni; 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych; 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni; 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa; 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych; 7) Dostawa samochodów osobowych; 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu; 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ. Dostawy należy wykonać zgodnie z przedłożoną przez Zamawiającego Dokumentacją oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Dotyczy zadania częściowego nr 9: w przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ, a stanem faktycznym stwierdzonym po wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Modernizacja pracowni hotelarskiej polega na budowie stanowiska do ćwiczeń praktycznych zajęć hotelarskich tj. łazienki, pokoju i przedpokoju hotelowego oraz sali konsumpcyjnej. Zaprojektowane stanowiska(boksy) do zajęć praktycznych, mają możliwie jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywiste pomieszczenia hotelowe. Wydzielone pomieszczenia mają pełnić charakter wyłącznie ćwiczeniowy (wyposażenie sali) i nie pełnią funkcji pomieszczeń w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Wszystkie elementy mają zostać wykonane w sposób aby był możliwy ich demontaż lub przemieszczenie w inne miejsce. Pracownia hotelarska zlokalizowana jest w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej- projekcie budowlano-wykonawczym, przedmiarze i specyfikacji, stanowiącymi załączniki do SIWZ, stanowią one także integralną część niniejszej umowy. Warunki realizacji dostaw zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Terminy realizacji umów dla poszczególnych zadań częściowych przedstawiają się następująco: 1) Dostawa wyposażenia do pracowni kuchennej i hotelarskiej – 10.05.2019r. 2) Dostawa sprzętu AGD do pracowni – 10.05.2019 r. 3) Dostawa mebli i elementów trwale mocowanych– 10.05.2019 r. 4) Dostawa różnego sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracowni – 31.05.2019 r. 5) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik budownictwa -10.05.2019 r. 6) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunku: technik pojazdów samochodowych- 14.06.2019 r. 7) Dostawa samochodów osobowych – 31.05.2019 r. 8) Dostawa sprzętu technicznego dla kierunków: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu - 10.05.2019 r. 9) Modernizacja pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku 31.07.2019r. W celu dokonania odbioru sprzętu elektronicznego, komputerowego, wyposażenia, mebli itd., we wszystkich 3 szkołach przez dyrektorów zostaną wyznaczone konkretne osoby, jednak na dokumencie potwierdzającym odbiór to dyrektor potwierdzi kompletność i zgodność zamówienia z warunkami określonymi w SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie przed przekazaniem do odbioru końcowego sprzętu/wyposażenia/mebli/samochodów itd. zweryfikować z tymi osobami ich stan, parametry techniczne, w dokumentacji potwierdzającej odbiór należy odnotować ewentualne uwagi odbierających, dopiero po ich aprobacie i pisemnym potwierdzeniu, co do ilości kompletności i zgodności z wymogami SIWZ, protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie mógł wystawić stosowną fakturę. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty na zadanie częściowe nr 9, zapoznał się szczegółowo z dokumentacją techniczną, a także dokonał wizji lokalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ul. Konopnickiej 2, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania odsunięcia od powierzonych zadań każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji (dotyczy zadania częściowego nr 9: bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45211310-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto za realizację zamówienia 60,00
udzielona gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę serwis ekspresu do kawy - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania27-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę serwis ekspresu do kawy Saeco Incanto - zablokował się zaparzacz, po ręcznym wyjęciu nie można wsunąć zaparzacza na miejsce.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI