Dostawa, wymiana i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, wymiana i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem, kompatybilnego z istniejącym automatycznym systemem kalibracji wilgotności względnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • ZamawiającyInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-16
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00206451
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, wymiana i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem, kompatybilnego z istniejącym automatycznym systemem kalibracji wilgotności względnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 56-94-230

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.wojda@imgw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://imgw.eb2b.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Hydrologia, Meteorologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, wymiana i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem, kompatybilnego z istniejącym automatycznym systemem kalibracji wilgotności względnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99cd0659-c993-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://imgw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, zwanej dalej „platformą”, dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://imgw.eb2b.com.pl.
2. Udział w postępowaniu wymaga posiadania przez Wykonawcę konta na platformie.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z platformy, w tym dotyczące wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, określa regulamin platformy dostępny pod adresem strony internetowej, wskazanym w ust. 1.
4. Zamawiający dopuszcza sporządzanie i przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj. w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 ze zm.) – w szczególności w formatach: „.pdf”, „.doc”, „.docx”, „.rtf”, „.odt.” lub „.xades”. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie „.pdf”.
5. Za datę wpływu (przekazania) ofert, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania na platformie.
6. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS; 2) formularze są dostępne w formacie HTML z kodowaniem UTF-8; 3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane są zapisywane z dokładnością, co do setnej części sekundy; 4) pliki z
dokumentami elektronicznymi składającymi się na ofertę wczytane przez Wykonawcę na platformę i zapisane, są widoczne na platformie jako zaszyfrowane, a otwarcie tych plików staje się możliwe dopiero po ich odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 5) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (w formacie hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data
przesłania”.
7. Wykonawca ma obowiązek komunikować się z Zamawiającym wyłącznie w sposób określony w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 10 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zawarta jest w Załączniku nr 10 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-262-5/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa, wymiana i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem, kompatybilnego z istniejącym automatycznym systemem kalibracji wilgotności względnej”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, wymianę i uruchomienie generatora wilgotności względnej wraz z wyposażeniem, kompatybilnego z istniejącym automatycznym systemem kalibracji wilgotności względnej wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38300000-8 - Przyrządy do pomiaru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 175 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena - waga 94%, Okres gwarancji - waga 6%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na dostawie sprzętu laboratoryjnego wraz z oprogramowaniem, o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
- Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
- Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
przy czym formularz tych oświadczeń stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
d) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – formularz wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania i cechy określone przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - Specyfikacji Technicznej, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.: Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacji Technicznej potwierdzającego, że zaoferowane przez Wykonawcę przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzonego według załącznika nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna potwierdzający, że zaoferowane przez Wykonawcę przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, sporządzony według załącznika nr 1 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 1, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.
3. Niezależnie od postanowień pkt. 2, Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym tam mowa, zostało złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona na podstawie Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy będą wymagać zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 11 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
5. Każda ze stron będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Propozycja ta będzie musiała wyraźnie wskazywać konkretne okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 454 i 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, wskazanym w Rozdziale I, tj. https://imgw.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki pn.: „Złóż ofertę”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 25 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarki - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę drukarki. Posiadam drukarkę HP jet 200 przenośna. Od jakiegoś czasu mam problem z drukowaniem, nawet po wymianie tuszy urządzenie nie chce drukować.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI