Dostawa wielofunkcyjnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektroniki,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa wielofunkcyjnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-03-26
 • ZamawiającyPolitechnika Gdańska
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00246358
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wielofunkcyjnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583486153

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: logistyka@eti.pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pg.edu.pl/centrum-zp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wielofunkcyjnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-992858e7-e2aa-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00246358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest nr sprawy (nr ref. ) CRZP/46/009/D/24. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się na ten znak. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
oraz poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W syt. awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować
się ze sobą także za pomocą poczty
elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.edu.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej
znajdują się w rozdziale X SWZ. Adres strony internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie zakupowej.Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej
oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na
zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę
Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)
Platforma
działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznać go za
wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje,
że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail:
iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr
CRZP/46/009/D/24 pn. „Dostawa wielofunkcyjnego skanera 3D wraz z oprogramowaniem dla
Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki PG”
prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektu, na
rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego
projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy
dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia);
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych
osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/46/009/D/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 144439,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 33900,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 1 sztuki wielofunkcyjnego skanera 3D wraz zoprogramowaniem.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący
z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń i
nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116. Gwarancja minimalna 12 miesięcy.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38520000-6 - Skanery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30216110-0 - Skanery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca
wymagania SWZ oraz ustawy Pzp, która uzyska największą łączną liczbę punktów w kryteriach cena
oferty +termin dostawy (P= Pc +Pt+Pg+Psz). Ocenie podlegają wyłącznie oferty
niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający
dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką
otrzyma oferta zostanie obliczona według wzoru: Całkowita liczba punktów (CLP) = Pc +Pt+Pg+Psz).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy.

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji.

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenie z obsługi skanera 3D z oprogramowaniem wraz z dostawą przedmiotu zamówienia (w siedzibie zamawiającego)

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. dokumentację techniczną dla technologii wykonania pływaka i technologii wykonania ścian nadbudowy dla platformy pływającej wskazanej w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzającą, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez zamawiającego w SWZ.
Przez dokumentację techniczną zamawiający rozumie karty katalogowe, foldery producenta lub dystrybutora, wydruki ze stron internetowych producenta/dystrybutora lub opisy własne, wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www producenta zawierającej opis przedmiotu zamówienia. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna musza być weryfikowalne w okresie prowadzonego postepowania. Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że
osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. 2) Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym
postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku
Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Informacje
dotyczące prawidłowej formy pełnomocnictwa Zamawiający zamieścił w rozdz. XI ust. 1 pkt.17 niniejszego rozdziału.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i wskazać ich pełnomocnika.
4) W ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne powinien być podany adres do
korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem.
5) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania i odrębnie musi wykazać to w postępowaniu, analogicznie jak Wykonawca składający ofertę samodzielnie.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu i składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust.3 pkt 1.
7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Wspólnicy spółki cywilnej ubiegający
się o zamówienie muszą wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. 9) W przypadku podpisania oferty przez
wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał
zastosowania.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie
umowy.
11) Sposób składania dokumentów w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a)
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres
Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) Dokumenty własne składa każdy z Wykonawców, składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy
c) Dokumenty wspólne np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Str dopuszczają zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach:
a)zmiana stawki VAT – wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki VAT na skutek zmiany obowiązyjących
przepisów. Płatność będzie się odbywać z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia fv. b)w przypadku
wystąpienia siły wyższej:
-żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie i skutki siły wyższej, przez którą str rozumieją zdarzenie o
charakterze nadzw, o nadzwyczajnych konsekwencjach, obiektywnie niemożliwe do przewidzenia, co do którego ze względu na moc
oddziaływania nie można było podjąć skutecznych środków obrony.
wyższej, w tym w szczególności skutków dla dalszego wykonywania niniejszej umowy.-str. przewidują, iż wystąpienie siły
wyższej może być podstawą do dokonania zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, w tym w zakresie
przedłużenia terminu jej wykonania o czas występowania siły wyższej i jej skutków.-str. przewidują, iż wystąpienie siły
wyższej może być podstawą do zmiany sposobu wykonania um lub zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do
zakresu, rodzaju i skutków siły wyższej dla tych elementów umowy. Wzrost wynagr spowodowany każdą kolejną zmianą nie
przekroczy 50% wartości pierwotnej um. c)Str. dopuszczają możliwość zm. postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyk. w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie
wyk. oferowane urządzenia nie będą dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy lub zaprzestano jego
produkcji. Strony dopuszczają wówczas, za uprzednią, pisemną zgodą zamawiającego, możliwość dostarczenia
zamienników, o parametrach technicznych co najmniej równych lub lepszych od przedstawionych w ofercie wykonawcy, w cenie
wynikającej z oferty wykonawcy.
Obowiązek pisemnego poinformowania zamawiającego o konieczności zamiany oferowanego sprzętu na inny w związku z
brakiem jego dostępności na rynku i uzyskanie pisemnej zgody zam. na proponowaną zamianę spoczywa na wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-26 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
2023 poz. 1497, 1859), zwanej dalej ustawą sankcyjną. Oświadczenie w tym zakresie zawarto w Załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań : Tak, pod poz. nr 1.2.38
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę napędu do kosiarki spalinowej NAC, 750 B&S - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę napędu do kosiarki spalinowej NAC, 750 B&S.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Zakup przyczepy budowlanej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Dostawa inkubatora trójgazowego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Gdańsk: Dostawa narzędzi do zabiegów medycznych oraz chirurgicznych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: "Sukcesywna dostawa wodomierzy oraz modułów radiowych do magazynu Zamawiającego"