Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2024-02-01
 • ZamawiającyMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-01-23
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00059271
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006742820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czereśniowa 98

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-456

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 571-61-00

1.5.8.) Numer faksu: (22) 571-61-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modr.mazowsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.modr.mazowsze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67d26f8b-b9d9-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00059271

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie korzystania z usług doradczych, w ramach PROW na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://modr-mazowsze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania dotyczące rejestracji Wykonawców na Platformie Przetargowej oraz wymagania techniczne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej opisane zostały w Instrukcji Użytkowników dostępnej pod adresem https://modrmazowsze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy Przetargowej: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 10 i nowsze, Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu MLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 kB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy. Zamawiający wskazuje na „pdf” jako format oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przesyłanych przez Wykonawcę środkiem komunikacji elektronicznej (Platformy Przetargowej), podpisanych wewnętrznym podpisem, zgodnie z postanowieniami rozdziału XIII ust. 1 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Wykonawca musi dołączyć do pliku z ofertą lub innym dokumentem w postępowaniu także plik podpisujący, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu. Zgodnie z treścią Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Wykonawca może przygotować ofertę, oświadczenia lub inne dokumenty w każdym innym formacie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247). Powyższe rozporządzenie nie przewiduje kompresji pliku archiwum w formacie „rar”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa, NIP: 521-33-19-840, REGON: 006742820; 2) w sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@modr.mazowsze.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.26.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa domowych stacji pogodowych dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Liczba stacji pogodowych: 3800 szt. Szczegółowy opis stacji pogodowych, będących przedmiotem zamówienia: a) typ zasilania urządzenia: bateryjny lub sieciowy (zasilacz w zestawie), b) zasilanie stacji pogody: 2x AA 1,5 V/ DC 5 V, c) zasilanie czujnika zewnętrznego: 2x AA 1,5 V, d) synchronizacja czasu wg sygnału DCF77, e) zakres pomiaru temperatury wewnątrz: od 0°C do 50°C, f) zakres pomiaru temperatury zewnątrz: od -20°C do 60°C, g) zakres pomiaru ciśnienia: od 600hPa/mb do 1100hPa/mb, h) zakres pomiaru wilgotności: 20%-95% RH, i) pomiar wartości: zewnętrzny i wewnętrzny, j) kalendarz: tak, k) format temperatury: °C i °F, l) format czasu: 12 lub 24-godzinny, m) funkcja alarmu: tak, n) funkcja drzemki: tak, o) fazy księżyca: tak, p) funkcja prognozowania pogody: tak, q) częstotliwość działania nadajnika: 433.92 MHz, r) zasięg łączności z nadajnikiem: do 60 metrów, s) wyświetlacze: LCD kolorowy, t) gwarancja: co najmniej 24 miesiące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38127000-1 - Stacje pogodowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja techniczna/karta katalogowa producenta lub podmiotu uprawnionego do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim oferowanej przez Wykonawcę stacji pogodowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja techniczna/karta katalogowa producenta lub podmiotu uprawnionego do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim oferowanej przez Wykonawcę stacji pogodowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej w części dotyczącej podwykonawców. 3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z tych Wykonawców. 4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie biegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczące czasu realizacji przedmiotu umowy: - z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, - w razie działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron umowy, których nie mogły one przewidzieć, ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają terminową realizację umowy, na przykład epidemie, w tym koronawirusa (Covid-19), klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron umowy; 2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku zmiany stawki podatku vat wskutek zmiany obowiązujących przepisów, przy czym zmiana stawki vat spowoduje, że wartość brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie obliczona w oparciu o wielkość stawki podatku vat obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego; 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) zmian dotyczących podwykonawstwa – Zamawiający przewiduje możliwość: – zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, – rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, – zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z przyjętej oferty Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://modrmazowsze. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-01

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę drukarki - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę drukarki. Posiadam drukarkę HP jet 200 przenośna. Od jakiegoś czasu mam problem z drukowaniem, nawet po wymianie tuszy urządzenie nie chce drukować.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI