Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio, wideo do wyposażenia pracowni „VR media”...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio, wideo do wyposażenia pracowni „VR media” dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyPodkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-24
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00406463
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio, wideo do wyposażenia pracowni „VR media” dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368953574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teofila Lenartowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-051

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 798870512

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcinn.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcinn.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio, wideo do wyposażenia pracowni „VR media” dla Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-349e4932-536e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy:
1) Przekazują poprzez Platformę zakupową dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings
2) w wyjątkowych przypadkach mogą przekazać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@pcinn.org (nie dotyczy składania ofert i oświadczeń z art. 125 ust.1 p.z.p.);
3) w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1oraz z w art. 66 i 69 p.z.p. dotyczących odstąpienia od komunikacji przy użyciu środków elektronicznych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane
z korzystaniem z Platformy (dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings):
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zgodnie z SWZ. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Załącznik do SWZ -
Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Załącznik do SWZ -
Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCI-6DZP.410.30.2022.DRE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i akcesoriów foto, audio, wideo do wyposażenia pracowni „VR media” dla PCI Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i przekazaniem upoważnionej osobie po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy, dokładnej daty i godziny dostawy, mając na uwadze godziny pracy. Przed dostawą Wykonawca zobowiązany jest ustalić dokładny termin dostawy, nie później jednak niż 1 dzień przed planowaną dostawą.
4. Dostawy mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
5. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego (zespół ProtoLab):
1) Grzegorz Belica
Adres poczty elektronicznej g.belica@pcinn.org, tel. 504 238 352.
2) Rafał Fuksa
Adres poczty elektronicznej r.fuksa@pcinn.org, tel. 572 601 185.
6. Wszystkie artykuły muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt tj. znak firmowy producenta, kod produktu.
7. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i kompletny (z pełnym okablowaniem oraz oprogramowaniem i/lub licencjami wymaganym przez producenta i niezbędnymi do prawidłowego użytkowania) oraz oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winien pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęty gwarancją producenta. Urządzenia winny być wolne od wad oraz od obciążeń prawnych osób trzecich oraz pochodzić z legalnych źródeł. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
8. Wykonawca składając ofertę zapewnia, że udzieli na dostarczone w ramach realizacji przedmioty zamówienia minimum rocznej tj. 12 miesięcznej gwarancji (zgodnie z deklaracją Wykonawcy zawartą na Formularzu ofertowym) liczonej od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia, potwierdzonej protokołem. Gwarancja dotyczy wszystkich przedmiotów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 3 do SWZ.
9. Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia, że jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia i dostarczyć artykuły zgodne z opisem, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz że kwota złożonej oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności przygotowania, dostawy i rozładunku w siedzibie Zamawiającego oraz jeżeli jest to konieczne do zachowania gwarancji, podłączenia we wskazanym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia.
10. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego,
o walorach nie gorszych niż opisane w SWZ. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
11. Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV:
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32332100-0 Dyktafony
12. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt.: Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
15. Równoważność materiałów lub urządzeń:
1) W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem,
że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne
jak materiały wymienione w ww. dokumentach.
3) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia
i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały
i urządzenia zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
7) Gdziekolwiek w dokumentach zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia co najmniej 15 dni przed datą oczekiwanego zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

32332100-0 - Dyktafony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w
zakresie każdego kryterium. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert. Maksymalna
liczba punktów, które może otrzymać oferta w powyższych kryteriach wynosi
100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa wraz z ofertą: wyłącznie oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą: wyłącznie oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 p.z.p., stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 p.z.p., jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został przewidziany we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pcinn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwana dalej u.o.s.r.) tj.:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.o.s.r.;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 u.o.s.r.;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. u.o.s.r.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam hydraulika - Świnoujście
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry. Potrzebuje hydraulika w celu naprawy zamknięcia w wannie ponieważ gdy się zamyka woda nadal ucieka. Najprawdopodobniej będzie to wymiana zamknięcia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI