Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-11-07
 • ZamawiającyAkademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00416674
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu fotograficznego w ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8286fef0-569e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416674

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00122176/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu fotograficznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej” Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1033/16-00 z dnia 07.04.2017 r. w ramach Działania 8.1 Oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
c) oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione) d) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”
e) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny,
Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. f) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. g) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
h) Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe
podlegać będzie odrzuceniu. i) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą
starannością oraz ewentualne rabaty. j) Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
k) Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę.
l) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ;
 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu fotograficznegow ramach projektu pn. Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej”, nr postępowania: KBZ.261.40.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do zawieszania teł z napędem elektrycznym. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch teł fotograficznych, kartonowych wg opisu zawartego w załączniku nr F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabla do przewodowego wyzwalania studyjnych lamp błyskowych oraz zestawu filtrów połówkowych wg opisu z załącznika nr F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu fotograficznego i obiektywów wg opisu z załącznika nr F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów polaryzacyjnych, kołowych, kompatybilnych z posiadanymi obiektywami, wg opisu z załącznika F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gimbala do stabilizacji sprzętu fotograficznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

a) cena 60 %
b) termin realizacji 20%
c) okres gwarancji 20%

a) Cena – 60%

1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C) x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

b) termin realizacji zamówienia 20%

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 14 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 10,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 11-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 7 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 7 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 7.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 7 dni) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT = (Tn/T) x 20
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 7 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.

c) Okres gwarancji 20%

Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji a maksimum 48 miesięcy gwarancji na dostarczony w ramach postępowania sprzęt fotograficzny w zakresie każdej z części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda aby wykonawca złożył wraz z ofertą w zakresie każdej z części następujące przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: opis, specyfikacje techniczne, karty katalogowe oferowanego sprzętu fotograficznego odpowiednio dla danej części.
Dokument musi zawierać nazwę sprzętu, nazwę producenta oraz model proponowanego sprzętu i szczegółowe parametry. Dokument musi być sporządzony w języku polskim lub złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie wszystkich wymaganych, przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Formularz asortymentowo cenowy zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ zawierający ceny jednostkowe zaoferowanego sprzętu, model, nazwę producenta.
3. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą wobec
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie:
a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia zmodyfikowanego lub udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiotu zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony zmodyfikowanym lub udoskonalonym;
b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym;
c) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy - Platformazakupowa.pl Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.d. dotyczący sposóbu oceny ofert

Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany okres gwarancji w formularzu oferty w postaci ilości pełnych miesięcy.
Oferta nie może wskazywać okresu krótszego niż 12 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji poniżej 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp.
W przypadku nie wpisania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje 12 miesięczny okres gwarancji i taką wartość przyjmie do wyliczeń oceny kryterium okres gwarancji.
Wskazanie niepełnego miesiąca okresu gwarancji będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby pełnych wskazanych miesięcy okresu gwarancji np. zaoferowanie okresu gwarancji wynoszącego 20,5 miesiąca skutkować będzie przyjęciem do obliczeń 20 miesięcznego okresu gwarancji.
Zaoferowanie dłuższego niż 24 miesięczny okres gwarancji będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby maksymalnego wymaganego okresu gwarancji tj. 24.

1. W zakresie kryterium okres gwarancji oferta może uzyskać 20 punktów.
2. Oferta z maksymalnym okresem gwarancji (tj. 24 miesiące) otrzyma 20 pkt.
3. Punktacja kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:

PG = (G /Gmax ) x 20
gdzie:
PG - ocena punktowa danej oferty za okres gwarancji
G - oferowany okres gwarancji z danej oferty
Gmax - maksymalny okres gwarancji tj 24 miesięcy

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.

Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach: „Cena”, „termin realizacji zamówienia” i „okres gwarancji” zgodnie ze wzorem
P = PC + PT + PG
gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
PT – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji zamówienia”.
PG – ocena punktowa za kryterium „okres gwarancji”
NAJNOWSZE ZLECENIE
Problem z agregatem prądotwórczym - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania17-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Agregat prądotwórczy VERLMARS - nie wytwarza prądu . Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.