Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySzkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-22
 • Numer ogłoszenia528486-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528486-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 51138822400000, ul. ul. Mariańska  , 10-052  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 527 44 62, e-mail zamowienia@medyk.olsztyn.pl, faks 89 527 44 62 wew. 38.
Adres strony internetowej (URL): https://bipspo.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bipspo.warmia.mazury.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bipspo.warmia.mazury.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z wymogami SIWZ
Adres:
Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn w pokoju 36 (SEKRETARIAT)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Medyk początkiem twojej kariery zawodowej
Numer referencyjny: ZP.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego oraz pomocy edukacyjnych w ramach projektu pn. „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z czterech części : 1) Część 1 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) aparat fotograficzny lustrzanka full hd - 2 szt. b) komplet wyposażenia niezbędnego do realizacji modyfikacji programu nauczania w zakresie wideofilmowania 1 zestaw w skład którego wchodzą w szczególności: karta pamięci do kamery - 2 szt., mikrofon krawatowy, bezprzewodowy - 1szt., skrzynia transportowa - 3szt., torba transportowa - 2 szt., gimbal 3 osiowy - 2 szt., akumulator do aparatu - 2 szt., ładowarka do akumulatora 2 szt., mikrofon kierunkowy - 1 szt., statyw z głowicą olejową - 2 szt., oświetlenie na kamerowe - 1 szt., przedłużacz - 1 szt., oświetlenie studyjne - 1 kpl, aparat fotograficzny typ III - 1 szt., lampa fluorescencyjna pierścieniowa - 1 szt., tło polipropylenowe - 1 szt., namiot bezcieniowy - 1 szt., materiały do scenografii - 1 zest., pistolet do kleju - 6 szt., wyrzynarka do drewna i metalu z wskaźnikiem laserowym - 3 szt., laminator - 1 szt., kolorowe arkusze brystolu formatu A1 w ryzach po 100szt - 11 kpl., pojemniki przezroczyste na materiały dydaktyczne do zajęć - 20 szt., gilotyna do cięcia papieru - 2 szt., maszyna do szycia overlock - 2 szt., maszyna do szycia 2 - szt., c) kody CPV: 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający; 32342420-2 Studyjne konsole mikserskie; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 2) część 2 - pomoce naukowe - obejmuje dostawę w szczególności: a) model szkieletu ludzkiego z mięśniami - 1 szt., b) modele anatomiczne 1 kpl: model zębów, model głowy z mięśniami i ukrwieniem, model kosteczek słuchowych, szkielet stopy z układem więzadłowym, szkielet dłoni z układem więzadłowym, zestaw kręgów z rdzeniem kręgowym, model 4 odcinki kręgosłupa ze zmianami, modele stóp z wadami, model ucha, model skóry, zestaw modeli stawów, model mózgu, model mięśni dna miednicy , c) Zestaw tablic anatomicznych - 15 szt., d) Płyty z filmami i programy multimedialne dvd - 1 kpl e) Doposażenie HS: - Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego - 2 szt. - Irygator - 1 zest. - kątnica profilaktyczna z pilnikami - 2 szt. - Preparat do wybielania zębów - 12 zest. f) Modele stawu skroniowo - żuchwowego - 6 szt. g) Pomoce dydaktyczne do szkolenia rehabilitacja narządu żucia: - maseczka ochronna z gumką opakowanie zawiera 50 szt, kolor dowolny - 12 op - rękawiczki winylowe rozmiar S x 6 op., rozmiar M x 6 op. Opakowanie zawiera 100 szt. rękawiczek - 12 op. - szpatułka laryngologiczna drewniana o zaokrąglonych końcach, opakowanie zawiera 100 szt. - 12 op. h) Pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne: - model z pełnym uzębieniem - szczęka, żuchwa (32 zęby) z elastyczną masą dziąsłową zamontowanych na artykulatorze - 6 szt. - zestaw kiret Gracy - Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi - 6 szt. - tip do skalingu ultradźwiękowego - 6 szt. i) Materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne: - wosk modelowy - 12 zest., - sztuczny kamień nazębny - 12 zest., - przyłbica ochronna - 12 zest., - rękawiczki jednorazowe - 12 zest., - szczoteczki do polerowania - 36 - zest., - proszek do piaskowania - 12 zest., - pasta czyszcząca/polerująca - 12 zest., - pasta polerująca - 12 zest., - fartuchy ochronne - 12 op., - paski metalowe perforowane profilaktyczne - 12 op. j) Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów - proszek do piaskowania - 1 szt., - fartuchy ochronne - 12 szt., - serwety ochronne - 1 op., - maseczki ochronne - 1 op., - końcówki ślinociągu - 1 op., - wkłady do spluwaczki - 1 op., - pasta czyszcząca - 1 op. k) Zestaw pomocy dydaktycznych do szkolenia dla kierunku HS - zestaw do higienizacji - 6 zest., - zestaw kiret Gracy - 6 zest. l) kody CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne,, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 33141850-3 - Produkty higieny stomatologicznej, 33126000-9 - urządzenia stomatologiczne, 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 18424300-0 - rękawice jednorazowe, m) Zamawiający informuje, że okres gwarancji na dostarczane materiały wynosi min. 12 miesięcy, chyba, że w załączniku nr 5 tabela 2 określono inny okres gwarancji. 3) część 3- wolnostojący unit do profilaktyki - obejmuje dostawę: a) wolnostojący unit do profilaktyki - 1 zest b) przedmiot zamówienia obejmuje także montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu c) kody CPV: 33126000-9 - urządzenia stomatologiczne 4) część 4 - oae, abr, assr i audiometr - obejmuje dostawę: a) urządzenia do pomiaru: oae, abr, assr i audiometr - 1 szt. b) kody CPV: 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-4 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A-1D do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - zgodnie z wymogami w poszczególnych tabelach formularzy ofertowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 38651000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32321000-9
32322000-6
32342300-5
32342400-6
32342420-2
31527260-6
39162100-6
39162200-7
38900000-4
39162000-5
39162000-5
39162100-9
38900000-4
33126000-9
33141000-0
18424300-0
33126000-9
38900000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-21

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 21.02.2020r. z tym, że: 1) Część 1,3,4 - maksymalnie do 20.05.2019r. 2) część 2 - pomoce naukowe: a) poz. I-V, VIII lp. 2, X,XI załącznika 5 do SIWZ - do 20.05.2019r./ poz. VI, VII lp. 1,2, poz. VIII, IX załącznika nr 5 do SIWZ do 20.05.2019r. b) poz VI, VII lp. 1,2, VIII, IX załącznika nr 5 do SIWZ do 21.02.2020r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w pkt 1 sekcji III.4) (§VII ust.10 pkt 1) SIWZ.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ, 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności: 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 4) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 5) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku: a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru, b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 6) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy. 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia)lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 9) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 6) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania prac lub ich części, tempo prac według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa prac. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Znak Postępowania:ZP.2.2019.Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 ze zm.) za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3a, 10-052 Olsztyn podając numer postępowania. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i nazwę. 4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@medyk.olsztyn.pl 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 28.03.2019r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców. 6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp). 7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego https://bipspo.warmia.mazury.pl/ 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 9. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: sprzęt elektroniczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: a) aparat fotograficzny lustrzanka full hd - 2 szt. b) komplet wyposażenia niezbędnego do realizacji modyfikacji programu nauczania w zakresie wideofilmowania 1 zestaw w skład którego wchodzą w szczególności: karta pamięci do kamery - 2 szt., mikrofon krawatowy, bezprzewodowy - 1szt., skrzynia transportowa - 3szt., torba transportowa - 2 szt., gimbal 3 osiowy - 2 szt., akumulator do aparatu - 2 szt., ładowarka do akumulatora 2 szt., mikrofon kierunkowy - 1 szt., statyw z głowicą olejową - 2 szt., oświetlenie na kamerowe - 1 szt., przedłużacz - 1 szt., oświetlenie studyjne - 1 kpl, aparat fotograficzny typ III - 1 szt., lampa fluorescencyjna pierścieniowa - 1 szt., tło polipropylenowe - 1 szt., namiot bezcieniowy - 1 szt., materiały do scenografii - 1 zest., pistolet do kleju - 6 szt., wyrzynarka do drewna i metalu z wskaźnikiem laserowym - 3 szt., laminator - 1 szt., kolorowe arkusze brystolu formatu A1 w ryzach po 100szt - 11 kpl., pojemniki przezroczyste na materiały dydaktyczne do zajęć - 20 szt., gilotyna do cięcia papieru - 2 szt., maszyna do szycia overlock - 2 szt., maszyna do szycia 2 - szt c) kody CPV: 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający; 32342420-2 Studyjne konsole mikserskie; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 2. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - zgodnie z wymogami w poszczególnych tabelach formularzy ofertowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38651000-3, 32321000-9, 32322000-6, 32342300-5, 32342400-6, 32342420-2, 31527260-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 28073,43
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: pomoce naukowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2 - pomoce naukowe - obejmuje dostawę w szczególności: a) model szkieletu ludzkiego z mięśniami - 1 szt., b) modele anatomiczne 1 kpl: model zębów, model głowy z mięśniami i ukrwieniem, model kosteczek słuchowych, szkielet stopy z układem więzadłowym, szkielet dłoni z układem więzadłowym, zestaw kręgów z rdzeniem kręgowym, model 4 odcinki kręgosłupa ze zmianami, modele stóp z wadami, model ucha, model skóry, zestaw modeli stawów, model mózgu, model mięśni dna miednicy , c) Zestaw tablic anatomicznych - 15 szt., d) Płyty z filmami i programy multimedialne dvd - 1 kpl e) Doposażenie HS: - Model anatomiczny stawu skroniowo-żuchwowego - 2 szt. - Irygator - 1 zest. - kątnica profilaktyczna z pilnikami - 2 szt. - Preparat do wybielania zębów - 12 zest. f) Modele stawu skroniowo - żuchwowego - 6 szt. g) Pomoce dydaktyczne do szkolenia rehabilitacja narządu żucia: - maseczka ochronna z gumką opakowanie zawiera 50 szt, kolor dowolny - 12 op - rękawiczki winylowe rozmiar S x 6 op., rozmiar M x 6 op. Opakowanie zawiera 100 szt. rękawiczek - 12 op. - szpatułka laryngologiczna drewniana o zaokrąglonych końcach, opakowanie zawiera 100 szt. - 12 op. h) Pomoce dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne: - model z pełnym uzębieniem - szczęka, żuchwa (32 zęby) z elastyczną masą dziąsłową zamontowanych na artykulatorze - 6 szt. - zestaw kiret Gracy - Zestaw zawiera 7 różnych kiret/narzędzi - 6 szt. - tip do skalingu ultradźwiękowego - 6 szt. i) Materiały dydaktyczne do szkolenia zabiegi periodontologiczne: - wosk modelowy - 12 zest., - sztuczny kamień nazębny - 12 zest., - przyłbica ochronna - 12 zest., - rękawiczki jednorazowe - 12 zest., - szczoteczki do polerowania - 36 - zest., - proszek do piaskowania - 12 zest., - pasta czyszcząca/polerująca - 12 zest., - pasta polerująca - 12 zest., - fartuchy ochronne - 12 op., - paski metalowe perforowane profilaktyczne - 12 op. j) Materiały dydaktyczne do szkolenia profesjonalne wybielanie zębów - proszek do piaskowania - 1 szt., - fartuchy ochronne - 12 szt., - serwety ochronne - 1 op., - maseczki ochronne - 1 op., - końcówki ślinociągu - 1 op., - wkłady do spluwaczki - 1 op., - pasta czyszcząca - 1 op. k) Zestaw pomocy dydaktycznych do szkolenia dla kierunku HS - zestaw do higienizacji - 6 zest., - zestaw kiret Gracy - 6 zest. l) kody CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne, 39162200-7 – pomoce i artykuły edukacyjne,, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 39162000-5 pomoce naukowe, 39162100-9 – sprzęt dydaktyczny, 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 33141850-3 - Produkty higieny stomatologicznej, 33126000-9 - urządzenia stomatologiczne, 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 18424300-0 - rękawice jednorazowe, m) Zamawiający informuje, że okres gwarancji na dostarczane materiały wynosi min. 12 miesięcy, chyba, że w załączniku nr 5 tabela 2 określono inny okres gwarancji. 2. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 2 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - zgodnie z wymogami w poszczególnych tabelach formularzy ofertowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39162200-7, 38900000-4, 39162000-5, 39162100-9, 38900000-4, 33141850-3, 33126000-9, 33141000-0, 18424300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62827,38
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich części od dnia podpisania umowy do 21.02.2020r. z tym, że: 1) część 2 - pomoce naukowe: a) poz. I-V, VIII lp. 2, X, XI załącznika 5 do SIWZ - do 20.05.2019r./ poz. VI, VII lp. 1,2, poz. VIII, IX załącznika nr 5 do SIWZ do 20.05.2019r. b) poz VI, VII lp. 1,2, VIII, IX załącznika nr 5 do SIWZ do 21.02.2020r.


Część nr: 3 Nazwa: wolnostojący unit do profilaktyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. część 3- wolnostojący unit do profilaktyki - obejmuje dostawę: a) wolnostojący unit do profilaktyki - 1 zest b) przedmiot zamówienia obejmuje także montaż i uruchomienie dostarczonego sprzętu. c) kody CPV: 33126000-9 - urządzenia stomatologiczne 2. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 3 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1C do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - zgodnie z wymogami w poszczególnych tabelach formularzy ofertowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33126000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18988,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: oae, abr, assr i audiometr
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. część 4 - oae, abr, assr i audiometr - obejmuje dostawę: a) urządzenia do pomiaru: oae, abr, assr i audiometr - 1 szt. b) kody CPV: 38900000-4 – różne przyrządy do badań lub testowania, 2. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 4 obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi (dotyczy urządzeń). 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1D do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu i /lub numeru katalogowego i/lub podania linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów - zgodnie z wymogami w poszczególnych tabelach formularzy ofertowych, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38900000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 54392,88
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Parametry techniczne urządzenie do pomiaru 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę dwóch klawiszy w instrumencie klawiszowym Korg, Kolno
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania28-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę dwóch niedziałających klawiszy w elektronicznym instrumencie klawiszowym Korg. Proszę o wycenę takiej usługi, podpowiedzenie mi gdzie taka usługa może być wykonana? najlepiej aby firma była w warmińsko mazurskim. Pozdrawiam Piotr Sikora
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztyn: Dostawa latarek indywidualnego wyposażenia żołnierza
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI