Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi-2 części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-27
 • ZamawiającyZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-19
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00400487
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi-2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Beskidzka 54

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-612

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lodz_1@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi-2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-680c4ecc-4ae0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00400487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00063502/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi-2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zp.sw.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor ZK Nr 1 w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Beskidzka 54, kod: 91-612,
email:
zk_lodz_1@sw.gov.pl, tel. 42 675 04 15;
• administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail
iod_zk1_lodz@sw.gov.pl, tel. 42 675 05 25.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego DKW.2232.12.2022.MD "Dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie urządzeń techniczno-ochronnych na potrzeby Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziału Zewnętrznego w Łodzi-2 części"
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.
22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych
Pani/Pana dotyczących; W przypadku wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
• na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez
osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz jego załączników jak i nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.12.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa spzętu techniczno-ochronnego: jednej sztuki rentgenowskiej prześwietlarki do bagażu, oraz 2 sztuk wykrywaczy złącz liniowych i innych złącz nieliniowych, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego sprzętu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części / pakiety o numerach 1-2. Dostawa Prześwietlarki realizowana będzie do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź, natomiast wykrywacze złącz liniowych i innych złącz nieliniowych do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź - 1 szt, oraz 1 sztuka do Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5. Asortyment został szczegółowo wskazany w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup prześwietlarki do bagażu RTG przeznaczona głównie do wykrywania przedmiotów małych oraz średniej wielkości. Pozwalająca wykrywać takie przedmioty jak broń palna, płynne materiały wybuchowe, narkotyki, broń białą. Powinna się charakteryzować mobilnością oraz sprawdzać się w takiej instytucji jak zakład karny. Muszą spełniać normy dotyczące promieniowania, jednocześnie dając jasny i przejrzysty obraz łatwy do interpretacji.

4.2.5.) Wartość części: 121951,21 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38581000-1 - Urządzenia do prześwietlania bagażu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38582000-8 - Rentgenowskie urządzenia przeglądowe

38580000-4 - Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy zaoferowanego urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa spzętu techniczno-ochronnego: jednej sztuki rentgenowskiej prześwietlarki do bagażu, oraz 2 sztuk wykrywaczy złącz liniowych i innych złącz nieliniowych, wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem z obsługi dostarczonego sprzętu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części / pakiety o numerach 1-2. Dostawa Prześwietlarki realizowana będzie do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź, natomiast wykrywacze złącz liniowych i innych złącz nieliniowych do Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ul. Beskidzka 54, 61-612 Łódź - 1 szt, oraz 1 sztuka do Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi przy ul. Kraszewskiego 1/5. Asortyment został szczegółowo wskazany w odpowiednich zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki o numerach 1 - 2 do specyfikacji warunków zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 szt. wykrywacza złącz liniowych i innych złącz nieliniowych w wersji zminiatyruzowanej umożliwiające wykrycie wszelkich urządzeń inwigilacyjnych, telekomunikacyjnych, utrwalających obraz i dźwięk oraz umożliwiające lokalizowanie.

4.2.5.) Wartość części: 91056,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38431000-5 - Aparatura do wykrywania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31642000-8 - Elektroniczna aparatura do wykrywania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy zaoferowanych urządzeń

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w
następujących przypadkach:
- zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku zmiany stawki podatku VAT
niezmienną pozostaje cena jednostkowa danego produktu netto. Zmiana wynikająca ze zmian
stawki podatku od towarów i usług (VAT), obowiązuje z dniem jej wprowadzenia przez stosowne
przepisy i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do
podwyższenia ceny za produkty dostarczone Zamawiającemu przed dniem zmiany stawki
podatku VAT.
- zmiany ceny urzędowej zbytu określonej w odpowiednich przepisach dla danego produktu lub
wprowadzenia urzędowej ceny zbytu na dany produkt odpowiednimi przepisami lub zniesienia
ceny urzędowej zbytu określonej w odpowiednich przepisach dla danego produktu. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie po odpowiednio
wprowadzeniu/zmianie/zniesieniu ceny urzędowej zbytu przedłożyć Zamawiającemu propozycję
nowej ceny na produkt, którego dotyczy wprowadzenie/zmiana/zniesienie ceny urzędowej zbytu
wraz z uzasadnieniem wskazanej ceny, mając na uwadze wysokość wprowadzonej lub aktualną
wysokość zmienionej ceny urzędowej zbytu. Zamawiający w przypadku braku akceptacji
zaproponowanej przez Wykonawcę ceny uprawniony będzie do odstąpienia od umowy na
przyszłość w zakresie dostaw produktu, którego cena urzędowa zbytu została
wprowadzona/zmieniona/zniesiona w terminie 14 dni od dnia przedłożenia propozycji przez
Wykonawcę (w przypadku wysłania oświadczenia listem liczy się dla zachowania terminu data
jego nadania w placówce pocztowej); w przeciwnym razie strony dokonają stosownej zmiany
umowy w zakresie ceny produktu, którego cena urzędowa zbytu została
wprowadzona/zmieniona/zniesiona.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa Nikon Coolpix S 3000 - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania21-07-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Dzień dobry!-Nikon Coolpix S 3000 wyświetla komunikat Błąd Obiektywu.Czy możliwa jest naprawa i ile by kosztowała. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.