Dostawa mineralizatora mikrofalowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa mineralizatora mikrofalowego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-17
 • ZamawiającyWojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00382869
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mineralizatora mikrofalowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Raciborska 39

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-074

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wsse.katowice@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/wsse-katowice/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mineralizatora mikrofalowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16c327ee-4611-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000085/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mineralizatora mikrofalowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH określona została w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.272.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mineralizatora mikrofalowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - załącznik nr 6 do SWZ oraz Ogólne Warunki Umowy (załacznik nr 5 do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31711422-7 - Urządzenia mikrofalowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium:
1) cena - znaczenie 60%
2) dodatkowe funkcje i parametry techniczne – waga kryterium: 40%
a) Gwarancja
Parametry techniczne
b) Rodzaj systemu zabezpieczenia naczyń w celu zapewnienia powtarzalnego uwalniania nadciśnienia w trakcie procesu
c) Możliwość rozbudowy o co najmniej 40-pozycyjny rotor na naczynia od 50 ml do 60 ml:
d) Sposób systemu montażu rotorów z naczyniami
e) Język oprogramowania sterującego
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagane kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System zabezpieczenia naczyń w celu zapewnienia powtarzalnego uwalniania nadciśnienia w trakcie procesu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość rozbudowy o co najmniej 40-pozycyjny rotor na naczynia od 50 ml do 60 ml

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: System montażu rotorów z naczyniami

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Język oprogramowania sterującego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają określone przez Zamawiającego (na podstawie art.112 ustawy Pzp) warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
2) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ.
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust.1 pkt 1musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust.1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale VIII SWZ.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może (zgodnie z art.116 ust.2) , na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia:
1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2) o braku podstaw wykluczenia (zał. nr 2 do SWZ)
- we wskazanym przez siebie zakresie
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia poniższych podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 765), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5. W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 ustawy Pzp, Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjnego wykluczenia wykonawców z postępowania);
2. Zgodnie z art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (przesłanka fakultatywnego wykluczenia wykonawców z postępowania).
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.108 ust.1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
4. Procedura samooczyszczenia (tzw. „self-cleaning” )
Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu z powodu wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1.pkt 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w w/w okolicznościach, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
5. Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa , o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz.835).
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) związanymi z realizacją zamówienia (art.7 pkt 20 oraz art.106 ust.1 pzp):
1) Certyfikat CE na oferowane urządzenie
2) Pełna dokumentacja techniczna/ specyfikacja urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem na język polski – instrukcje obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych (lub opis z parametrami mineralizatora). Zamawiający akceptuje pełną dokumentację techniczną/specyfikację urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem na język polski (lub opis z parametrami mineralizatora).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Przedmiotowe środki dowodowe, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) związanymi z realizacją zamówienia (art.7 pkt 20 oraz art.106 ust.1 pzp):
1) Certyfikat CE na oferowane urządzenie
2) Pełna dokumentacja techniczna/ specyfikacja urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem na język polski – instrukcje obsługi, konserwacji, diagnostyki i postępowania w sytuacjach awaryjnych (lub opis z parametrami mineralizatora).
Zamawiający akceptuje pełną dokumentację techniczną/specyfikację urządzenia w języku producenta wraz z jej tłumaczeniem na język polski (lub opis z parametrami mineralizatora).
b)Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a Wykonawca składa je wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
c) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych na podstawie art.107 ust.2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy dopuszczalne będą w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy oraz określonych w niniejszej Umowie. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiej zmiany, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 i 455 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, gdy zmiana taka dotyczy:
a) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.
b) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy - związana z wystąpieniem siły wyższej lub zdarzeń losowych (jeżeli dotyczy).
c) zmiany zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców - związana z wystąpieniem siły wyższej lub zdarzeń losowych (jeżeli dotyczy).
d) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, niezależnych od Stron i niemożliwych wcześniej do przewidzenia, powodujących że realizacja umowy na dotychczasowych warunkach stanie się niemożliwa lub niecelowa.
e) w przypadku wycofania sprzętu zaoferowanego w ofercie przez producenta z rynku lub pojawienia się sprzętu o parametrach lepszych lub zastąpienia sprzętu nowszym, a sprzęt zaoferowany zamiennie musi posiadać parametry nie gorsze niż zaproponowane w ofercie i taka samą lub niższą cenę.
f) na zasadach i warunkach (w tym z zachowaniem obowiązku niezwłocznego informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić) określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021 poz. 2095 z późn. zm.).
g) w pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 455 Pzp.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie.
4. W celu dokonania zmian zapisów niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, jest on zobowiązany do pisemnego wystąpienia z propozycją zmian warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem (z uwzględnieniem postanowień ust. 2 lit f).
5. Zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy.
6. Strony dopuszczają także zmianę umowy w zakresie zmiany osób wskazanych w §4 oraz w § 7 ust. 5 umowy, przy czym taka zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dla jej skuteczności wystarczającym jest poinformowanie drugiej strony z zachowaniem formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-15

NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie naprawa lodówki - Żarki
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania04-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie naprawa lodówki. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.