Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBełchatów
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-03-04
 • ZamawiającySzpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-23
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00216525
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306503

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czapliniecka 123

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: z.publiczne@szpital-belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpital-belchatow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed4afa86-d229-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00216525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zgodnie z rozdziałem VIII do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZP.3800.14.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne. Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 81924,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne. Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 116838,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne. Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 17438,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a. Certyfikat CE lub Deklarację zgodności. – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5,
b. Certyfikat wydany przez niezależną organizację notyfikowaną wydany nie wcześniej niż 2019 r. potwierdzający klasę oraz zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalający zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 4 i 5.
c. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność z normą referencyjną – w zakresie Pakietu nr 2 poz. 1.
d. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, że wskaźniki chemiczne sterylizacji spełniają wymogi ISO 11140 – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 4, 5, 10, oraz Pakietu nr 3 poz. 1 i 2,
e. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, że wieloparametrowe wskaźniki chemiczne spełniają wymogi normy PN EN ISO 11138-1:2005– w zakresie Pakietu nr 2 poz. 4,
f. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu o braku zawartości we wskaźnikach składników soli metali ciężkich, substancji toksycznych i ołowiowych – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
g. Materiały informacyjne producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (np. katalog lub jego część, folder, prospekt, ulotka informacyjna lub instrukcja użytkowania) przedstawiające parametry oferowanych wyrobów w szczególności nazwę producenta, nr katalogowy, typ testu, interpretacja wyniku wraz z kolorowym wzorem – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 10

Uwaga! Jeżeli zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych - przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Certyfikat CE lub Deklarację zgodności. – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5,
b. Certyfikat wydany przez niezależną organizację notyfikowaną wydany nie wcześniej niż 2019 r. potwierdzający klasę oraz zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalający zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 4 i 5.
c. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający zgodność z normą referencyjną – w zakresie Pakietu nr 2 poz. 1.
d. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, że wskaźniki chemiczne sterylizacji spełniają wymogi ISO 11140 – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 4, 5, 10, oraz Pakietu nr 3 poz. 1 i 2,
e. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu, że wieloparametrowe wskaźniki chemiczne spełniają wymogi normy PN EN ISO 11138-1:2005– w zakresie Pakietu nr 2 poz. 4,
f. Oświadczenie Producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu o braku zawartości we wskaźnikach składników soli metali ciężkich, substancji toksycznych i ołowiowych – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11
g. Materiały informacyjne producenta oferowanego przez Wykonawcę asortymentu (np. katalog lub jego część, folder, prospekt, ulotka informacyjna lub instrukcja użytkowania) przedstawiające parametry oferowanych wyrobów w szczególności nazwę producenta, nr katalogowy, typ testu, interpretacja wyniku wraz z kolorowym wzorem – w zakresie Pakietu nr 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 10

Uwaga! Jeżeli zamawiający wymaga w postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych - przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Druk OFERTA - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2)Formularz cenowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
4)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (jeżeli wykonawca nie wskazał w ofercie danych umożliwiających zamawiającemu dostęp do tych dokumentów w celu ich uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
6) Inne dokumenty i/lub oświadczenia (jeżeli obowiązek załączenia ich do oferty - złożenia wraz z ofertą - wynika z postanowień niniejszej SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zgodnie z §7 wzoru umowy według załącznika nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://swb.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie kanału samochodowego - Połaniec
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie kanału samochodowego o dł. 5m x sz. 1,20m x wys.1,70m grubość ścianek 10 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI