DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-10-27
 • ZamawiającyZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-18
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00398218
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA KOMPAKTOWEGO REOMETRU MODUŁOWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b9c8f6f-4ba2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

11. Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.03.00-32-0004/21-00, 518-12-90-10123-03/18, pn. Utworzenie Laboratorium Badawczego Druku 3D i Laboratorium Badawczego Pozyskiwania Surowców z Odpadów”- zadanie 2.23.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-45.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert w postępowaniu (a także ich wycofanie) dopuszczone jest wyłącznie
za pomocą narzędzia miniPortal, dostępnego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl (przy wykorzystaniu konta ePUAP dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także do formularza komunikacji. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą w sprawach innych niż składanie oferty będzie następować za pośrednictwem:
1) Poczty elektronicznej e-mail. Ze strony Zamawiającego jest to adres poczty elektronicznej (e-mail) dzp@zut.edu.pl
lub
2) Dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularz komunikacji, o którym mowa
powyżej), z tym że dokumenty elektroniczne lub elektroniczne kopie oświadczeń lub dokumentów są składane Zamawiającemu jako
załączniki wskazanego formularza komunikacji.
Szczegóły w zakresie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami podaje dział III ust. 8 - 10 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto
na platformie ePUAP dostępnej na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal, co jest niezbędne do możliwości złożenia Zamawiającemu
oferty stosownie do informacji podanej w sekcji III.3.5) ogłoszenia.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal [Instrukcja użytkowania systemu miniPortal, która jest do pobrania na wskazanej w sekcji III.3.5) stronie internetowej
miniPortalu → plik Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) [regulamin e-PUAP, dostępnym na stronie, o której mowa w ust. 1 powyżej]. Poprzez uczestnictwo
w niniejszym postępowaniu Wykonawca, akceptuje postanowienia wskazanej Instrukcji użytkownika systemu miniPortal oraz
regulaminu ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem wskazanych w ust. 1 powyżej dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz formularza
komunikacji wynosi 150 MB.
4. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego: standardowa poczta elektroniczna (Office365 lub
też znana pn. Microsoft365), zdolna do przyjmowania listów (widomości z załącznikami) o maksymalnym rozmiarze 100 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II
SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1
SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/WBiIŚ/1217/2022/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) fabrycznie nowego, wolnego od wad prawnych i fizycznych kompaktowego reometru modułowego wraz
z dedykowanym oprogramowaniem oraz wyposażeniem.
2. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum:
1) SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU wraz z dedykowanym oprogramowaniem i wyposażeniem w miejsce (zwane dalej „Miejscem Dostarczenia SPRZĘTU”), którym będzie wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska przy al. Piastów 50a w Szczecinie. Do obowiązków po stronie Wykonawcy należeć będzie również fizyczne wniesienie SPRZĘTU i innych elementów wyposażenia do wskazanego pomieszczenia;
2) PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI przez Zamawiającego dostarczonego mu w wykonaniu niniejszego zamówienia SPRZĘTU, polegające minimum na przeprowadzeniu w Miejscu Dostarczenia SPRZĘTU stosownej instalacji (spasowanie, zestawienie, podłączenie, wykonanie konfiguracji, w tym w razie potrzeby konfiguracji informatycznej) poszczególnych, elementów składających się na Sprzęt, a także wykonanie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy);
3) Udzielenie Zamawiającemu GWARANCJI NA OKRES 24 MIESIĘCY wraz z dokumentami potwierdzającymi jej udzielenie o ile są wymagane na zaoferowane, dostarczone i wydane Zamawiającemu OPROGRAMOWANIE;
4) Udzielenie Zamawiającemu GWARANCJI NA ZAOFEROWANE, DOSTARCZONE I WYDANE ZAMAWIAJĄCEMU NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE (SPRZĘT), przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU.
5) PRZEPROWADZENIE U ZAMAWIAJĄCEGO (w Miejscu Dostarczenia SPRZĘTU) stosownego jednodniowego szkolenia instruktażowego, co najmniej dla 5 osób, mającego na celu przygotowanie osób Zamawiającego (przyszłych użytkowników SPRZĘTU) do poprawnej jego obsługi i eksploatacji;
6) WYDANIE ZAMAWIAJĄCEMU:
a) Dokumentu gwarancyjnego na okoliczność udzielenia Zamawiającemu gwarancji,
o której mowa powyżej (w zakresie wynikającym ze złożonej oferty);
b) Instrukcji korzystania i poprawnej eksploatacji (w tym ewentualnie serwisowania
i konserwacji) SPRZĘTU i Oprogramowania (Instrukcji Obsługi);
c) Innych dokumentów, jeżeli są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU lub zostały wymienione w Załączniku nr 2 SWZ lub Wzorze Umowy jako dokumenty do wydania Zamawiającemu na etapie odbioru OPROGRAMOWANIA. Przez dokumenty, o których mowa powyżej, rozumie się również nośniki oprogramowania w takim zakresie, w jakim są dla niego wymagane w Załączniku nr 2 SWZ.
3. Zapewnienie Zamawiającemu stosownej licencji uprawniającej Zamawiającego do legalnego korzystania z zaoferowanego oprogramowania (programów komputerowych) z załącznika nr 2 SWZ. Powyższe dotyczy również innego rodzaju programów komputerowych, które – jako części składowe lub przynależności – są niezbędne do korzystania ze SPRZĘTU po stronie Zamawiającego lub zostaną zaoferowane. We wszystkich powyższych przypadkach wymagana jest minimum licencja pełna, jednostanowiskowa, bezterminowa z możliwością instalacji na nieograniczonej liczbie komputerów.
4. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również następujące świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy
o zamówienie, na etapie po wydaniu Zamawiającemu SPRZĘTU takie jak:
1) Usuwanie wad i wykonywanie dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na zaoferowany i dostarczony SPRZĘT oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi z rękojmi za wady;
2) Certyfikat CE dla SPRZĘTU;
3) Aktualizacja oprogramowania w przypadku jeśli producent oferuje aktualizację (programów komputerowych), o których mowa w ust. 5 powyżej minimum przez okres udzielonej gwarancji na SPRZĘT.
5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE (o ile ma zastosowanie), zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla SPRZĘTU elektrycznego (Dz. U. 2016, poz. 806).
6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Szczegółowo zakres i sposób spełnienia świadczeń związanych z niniejszym zamówieniem, jak i też inne warunki realizacji zamówienia określa Wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 5SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38428000-1 - Reometry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody a okoliczność, że
Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w
odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2
ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich).
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEIDG Zamawiający uzna, że ma
miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEIDG w szczególności w sytuacji,
kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub
KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
3) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy – przy czym
tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do
reprezentowania w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w
przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane
oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.
6) Dokumenty potwierdzające, że zaproponowany w kompaktowy reometr modułowy posiada dodatkowe właściwości użytkowe – przy
czym tylko w przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o przyznanie dodatkowych punktów w ramach kryterium „Parametry techniczne”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym
postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w
SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu
na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1)
ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2)
SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu
specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez
negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu. Wzór Umowy – należy przez to rozumieć wzór umowy w niniejszym
zamówieniu, którego treść zawiera załącznik nr 5 do SWZ. W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw
(przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
2022 poz. 835)
NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa wagi medycznej - wyświetlacz - Kołbaskowo
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania02-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Mam wagę medyczna ze wzrostomierzem. Do naprawy Elektroniczna na wyswietlaczu pokazują się tylko poziome kreski lokalizacja Kołbaskowo Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI