Dostawa automatycznego analizatora włókna

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa automatycznego analizatora włókna
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2021-08-05
 • ZamawiającyPOLITECHNIKA LUBELSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-16
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00116896
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa automatycznego analizatora włókna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-618

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa automatycznego analizatora włókna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af4eba99-e601-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00116896

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002414/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa automatycznego analizatora włókna w ramach projektu CeBMaT

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest w ramach projektu „Centrum badawcze prośrodowiskowych i energooszczędnych materiałów oraz technologii (CeBMaT)” – POIR.04.02.00-00-D009/20-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami - w zakresie zagadnień proceduralnych związanych z postepowaniem jest Kornelia Leszko,
https://platformazakupowa.pl/pn/pollub
5. Szczegółowe informacje o sposobie komunikacji znajdują się w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Wykonawców zawarte są w Rozdziale 19 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Wykonawców zawarte są w Rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KP-272-PNK-36/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego analizatora włókna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434000-6 - Analizatory

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38400000-9 - Przyrządy do badania właściwości fizycznych

38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i uzyska
największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru.
2. Przyznane punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość próbek

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego: oświadczenie wykonawcy (w
formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego potwierdzające
brak podstaw wykluczenia z postępowania, według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców
(konsorcjum) lub przez spółkę cywilną:
1) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 1
niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oddzielnie.
2) Formularz ofertowy składany jest przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) Poza oświadczeniem i dokumentem wymienionym w ppkt. 1) i 2) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument
pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz
rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na
warunkach określonych w projekcie umowy - Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pollub

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin ten stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i jego ostateczna długość będzie uzależniona od terminu wskazanego w formularzu „Oferta Wykonawcy”.
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wydruk 400 sztuk Monografii - Zalesie
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania15-09-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wydruk 400 sztuk Monografii, ok.300 stron w tym ok.200 zdjęć kolor i ok. 20 czb. oprawa twarda, papier kredowy. Monografia jest w końcowym etapie opracowywania. Będzie przygotowana do druku w wersji elektronicznej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Lublin: Usługa kompleksowej obsługi recepcji w obiektach UMCS
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: DOSTARCZANIE PIPETY DO SUROWICY TYPU PASTEURA
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Dostawę stanowisk dydaktycznych do laboratoriów mechatroniki oraz automatyki i robotyki
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI