Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań sztywności gruntu w pośrednim zakresie odkształceń dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-03-15
 • ZamawiającyPolitechnika Gdańska
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-05
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00231293
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań sztywności gruntu w pośrednim zakresie odkształceń dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: G. Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.wilis@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pg.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań sztywności gruntu w pośrednim zakresie odkształceń dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93a8f8ad-dac9-11ee-8305-7e4937eb936d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00231293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznacz. jest numer. sprawy (numer. referencyjnym) ZP 2/WILiŚ/2024,
CRZP 34/002/D/24. We wszelkiej korespondencji związanej z nin. postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym nr sprawy lub nr ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośredn. platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przyp. braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: szp.wilis@pg.edu.pl. Szczegół. informacje o środkach komunikacji elektr. znajdują się w rozdz. XI SWZ.
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej. 2. Zarejestrowanie i
utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4. Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty. 5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 2/WILiŚ/2024, CRZP 34/002/D/24 pn. Dostawa aparatury laboratoryjnej oraz elementów sprzętu laboratoryjnego do badań sztywności gruntu w pośrednim zakresie odkształceń dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o
ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe,
to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie
uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 2/WILiŚ/2024, CRZP 34/002/D/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 118766,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A - Elementy do pomiarów lokalnych odkształceń gruntów oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym – 1 komplet
1) Zakres przedmiotu zamówienia:
a) Element typu Bender (transmitter P-wave, receiver S-wave) – 1 szt.
b) Element typu Bender (receiver P-wave, transmitter S-wave) – 1 szt.
c) Zestaw czujników napróbkowych typu HALL EFFECT na próbkę o średnicy 50mm i wysokości wysokość 100 mm – 1 szt.
d) Lokalny czujnik pomiaru ciśnienia wody w próbce do zamontowania w połowie jej wysokości – 1 szt.
e) Datalogger zawierający 8 kanałów z podłączeniem USB 2.0, z kablami zasilającymi i kablem USB – 1 szt.
Akcesoria do badań trójosiowych muszą być kompatybilne technicznie z posiadanym przez Zamawiającego Aparatem trójosiowego ściskania do gruntu, GDS Instruments (A Division of Global Digital Systems Ltd), GDSTAS 50kN/70mm/2Mpa Triaxal Automaten System, wyposażonym w komorę hybrydową 70TC2 i access ring (rok produkcji 2020).
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1. Przedmiot zamówienia obejmuje także montaż i szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.
4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym" przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.
5) Oferta w części A musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części A zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.
7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części A znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 100300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Gwarancja (G)
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru:
CLP = C +G, gdzie: CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie, C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty, G - liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres przedmiotu zamówienia:
a) Dynamometr cyfrowy (z wyświetlaczem LCD) do badania siły ściskającej oraz rozciągającej: zakres do 1 kN (1000 N) – 1 szt.
b) Dynamometr cyfrowy (z wyświetlaczem LCD) do badania siły ściskającej oraz rozciągającej: zakres do 10 kN (10000 N) – 1 szt.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.
4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym" przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.
5) Oferta w części B musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części B zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.
7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 11722,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38552000-9 - Mierniki elektroniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Gwarancja (G)
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru:
CLP = C +G, gdzie: CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie, C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty, G - liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres przedmiotu zamówienia: Bezolejowa pompa próżniowa tłokowa – 1 szt.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz wniesienie do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Hydro nr 20, parter, pok. P1.
3) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, sprawny technicznie, wolny od wad prawnych i fizycznych, zaś usługi muszą być wykonane z zachowaniem najwyższej staranności.
4) Przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków projektu pn. Rozszerzenie oferty badań parametrów sztywności gruntów poprzez pomiary lokalnych odkształceń oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym" przyznanego w konkursie PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES, organizowanym przez Politechnikę Gdańską, który stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, DEC-9/1/2023/IDUB/V.5a/Pd, zadanie nr 037279.
5) Oferta w części C musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot części C zamówienia, o którą Wykonawca się ubiega. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
6) Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego.
7) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia w wymiarze co najmniej 12 m-cy od dnia podpisania przez obie Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
Warunki gwarancji Zamawiający określił w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
9) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w części B znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 6744,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 42122450-9 - Pompy próżniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Gwarancja (G)
2. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru:
CLP = C +G, gdzie: CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie, C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty, G - liczba punktów przyznanych w kryterium gwarancja. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dotyczy części A, B i C przedmiotu zamówienia
Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: opis oferowanego przedmiotu zamówienia lub dokumentację techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Przez dokumentację techniczną Zamawiający rozumie specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów lub opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. adres strony www. producenta zawierającej opis urządzeń. Wskazane źródła informacji, na podstawie których sporządzona została dokumentacja techniczna muszą być weryfikowalne w okresie prowadzonego postępowania.
Dokumentacja techniczna musi potwierdzać wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia i być oznaczona przez Wykonawcę w sposób umożliwiający łatwą identyfikację aparatury lub sprzętu, którego dotyczy.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie wszystkich wskazanych powyżej przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt 8 SWZ.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
i wskazać ich pełnomocnika.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię
umowy regulującej ich współpracę.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 9 SWZ.
7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik.
c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz usług, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy Zamawiający przewidział w § 7 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie Pzp i Umowie.
3. Zamawiający w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, na warunkach określonych poniżej
1) W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
Cena umowy może ulec zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowiązujących przepisów.
a) Każda ze Stron jest uprawniona złożyć drugiej Stronie pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty należnej Wykonawcy po zmianie umowy.
b) Obowiązek wykazania wpływu zmian stawki podatku VAT na zmianę ceny umowy należy do wnioskodawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy.
2) Termin wykonania przedmiotu umowy, ustalony w umowie może ulec zmianie, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, o której mowa w § 6 umowy.
W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowy termin umowny, z tym że zakres zmiany terminu musi być proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała i wywołanych nią skutków dla Wykonawcy.
Do wniosku o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy uzasadnienie faktyczne i prawne oraz kalkulację wpływu wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę terminu na ten termin. Z uzasadnienia Wykonawcy musi wynikać, iż przedłużenie terminu wykonania umowy jest konieczne mimo pełnego zaangażowania Wykonawcy. Do wniosku o zmianę terminu Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wykazujące istnienie niezależnych od Wykonawcy przyczyn przedłużenia terminu. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów od Wykonawcy.
3) W zakresie przedmiotu umowy
Dopuszcza się możliwość zamiany aparatury lub sprzętu będących przedmiotem umowy, wskazanych w ofercie Wykonawcy na inne o wyższych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy nie będą one dostępne na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zmiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
Obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany sprzętu lub oprzyrządowania będących przedmiotem umowy i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na proponowaną zamianę spoczywa na Wykonawcy.
Zamiana taka nie może spowodować zmiany ceny przedmiotu umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla danej części przedmiotu umowy.
4. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotowe postępowanie zostało ujęte w planie postępowań pod poz. 1.2.37.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia w cz. A - Elementy do pomiarów lokalnych odkształceń gruntów oraz lokalnego ciśnienia porowego w aparacie trójosiowym - do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia w cz. B - Wzorcowane dynamometry cyfrowe i w cz. C -Bezolejowa pompa próżniowa - do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną. Oświadczenie w tym zakresie zawarto w załączniku nr 2 do SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę naprawę napędu do kosiarki spalinowej NAC, 750 B&S - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę naprawę napędu do kosiarki spalinowej NAC, 750 B&S.