Dostawa analizatora biochemicznego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa analizatora biochemicznego
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoJędrzejów
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-06-15
 • ZamawiającyZakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-07
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00196930
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa analizatora biochemicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290464594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 4

1.5.2.) Miejscowość: Jędrzejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-300

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 41 386 22 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpoz_jedrzejow@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpozjedrzejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa analizatora biochemicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a41c06e-e63b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00196930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00196849/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa analizatora biochemicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, składa się - pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym-za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne ewentualne dokumenty i oświadczenia składa się - w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres email: zpoz_jedrzejow@poczta.onet.pl
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie
https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)
e-mail: oneplace@marketplanet.pl
5. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
13. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPOZ/PZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa analizatora biochemicznego.
2. Szczegółowa specyfikacja analizatora biochemicznego będącego przedmiotem zamówienia została określona w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę (transport) analizatora biochemicznego przez Wykonawcę do laboratorium (pierwsze piętro) znajdującej się w Przychodni Rejonowej nr 2 ul. B. Chrobrego 4, 28-300 Jędrzejów, rozładunek, wniesienie oraz montaż. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi analizatora biochemicznego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, które to szkolenie winno odbyć się w siedzibie Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia powinien:
a) być fabrycznie nowy, sprawny, wolny od wad
b) być wprowadzony do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy o wyrobach medycznych jak i z innymi powszechnie obowiązujących przepisów;
c) posiadać zgłoszenia do odpowiednich rejestrów (m.in. rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania), deklaracje zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej, certyfikaty (CE) wymagane przez prawo polskie, na podstawie których oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
d) posiadać punkt serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski

4.2.6.) Główny kod CPV: 38434500-1 - Analizatory biochemiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny (wyboru) ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na analizator biochemiczny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga n/w dokumentu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzony/a nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp , w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji którym mowa w pkt. 1 lit. a - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w pkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 3 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy - zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wraz z ofertą należy złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) materiały opisowe pochodzące od producenta tj.: oryginalne katalogi/foldery/ulotki/opisy zaoferowanego analizatora biochemicznego - umożliwiające Zamawiającemu weryfikację odnośnie spełnienia warunków granicznych określonych w szczegółowej specyfikacji analizatora biochemicznego będącego załącznikiem nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy złożone dokumenty ww. rodzaju nie zawierają istotnych informacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza w tym zakresie dodatkowe oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy winno precyzyjnie określać, którego preparatu dotyczy oraz jakich jego właściwości. W/w dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt jest wprowadzony do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy o wyrobach medycznych jak i z innymi powszechnie obowiązujących przepisów;
c) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt posiada zgłoszenia do odpowiednich rejestrów (m.in. rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania), deklaracje zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej, certyfikaty (CE) wymagane przez prawo polskie, na podstawie których oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
d) W związku z wymaganiem odnośnie współpracy zaoferowanego analizatora z systemem laboratoryjnym KS-SOLAB zamawiający winien złożyć również aktualną dokumentację technicznej analizatora i/lub oprogramowania pośredniczącego, zawierającego w szczególności:
- opis protokołu komunikacyjnego w zakresie wyników pacjentów oraz wyników kontroli jakości
- opis kabla transmisji danych pomiędzy analizatorem i systemem zewnętrznym,
- opis struktury danych w przypadku wymiany plikowej
- przykłady plików lub ramek z danymi wymienianymi pomiędzy analizatorem i systemem zewnętrznym (jeśli jest możliwość),
- ew. symulator do testów komunikacji (jeśli taki istnieje).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) materiały opisowe pochodzące od producenta tj.: oryginalne katalogi/foldery/ulotki/opisy zaoferowanego analizatora biochemicznego - umożliwiające Zamawiającemu weryfikację odnośnie spełnienia warunków granicznych określonych w szczegółowej specyfikacji analizatora biochemicznego będącego załącznikiem nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy złożone dokumenty ww. rodzaju nie zawierają istotnych informacji wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza w tym zakresie dodatkowe oświadczenie Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy winno precyzyjnie określać, którego preparatu dotyczy oraz jakich jego właściwości. W/w dokumenty należy złożyć w języku polskim lub wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt jest wprowadzony do obrotu i do używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy o wyrobach medycznych jak i z innymi powszechnie obowiązujących przepisów;
c) dokumenty potwierdzające, że zaoferowany produkt posiada zgłoszenia do odpowiednich rejestrów (m.in. rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania), deklaracje zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej lub inne dokumenty zgodne z wymaganiami wspólnoty europejskiej, certyfikaty (CE) wymagane przez prawo polskie, na podstawie których oferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
d) W związku z wymaganiem odnośnie współpracy zaoferowanego analizatora z systemem laboratoryjnym KS-SOLAB zamawiający winien złożyć również aktualną dokumentację technicznej analizatora i/lub oprogramowania pośredniczącego, zawierającego w szczególności:
- opis protokołu komunikacyjnego w zakresie wyników pacjentów oraz wyników kontroli jakości
- opis kabla transmisji danych pomiędzy analizatorem i systemem zewnętrznym,
- opis struktury danych w przypadku wymiany plikowej
- przykłady plików lub ramek z danymi wymienianymi pomiędzy analizatorem i systemem zewnętrznym (jeśli jest możliwość),
- ew. symulator do testów komunikacji (jeśli taki istnieje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia , wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa każdy z wykonawców.
5. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofert, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert do 3, które otrzymały najwyższe ostateczne ilości punktów oferty na podstawie kryteriów wyboru
NAJNOWSZE ZLECENIE
Naprawa bramy wjazdowej - Łączna
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania01-08-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Brama wjazdowa nie chce się zamykać, napęd aprimatic. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyrobów do neurochirurgii
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Jędrzejów: Dostawa żywności w II półroczu 2022 roku dla DPS w Mnichowie - 9 zadań
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Elektronika, foto, wideo: Urządzenia medyczne
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI