Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTworóg
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2021-01-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2020-12-31
 • Numer ogłoszenia774952-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 774952-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.: Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów,Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Kwotadofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27627320900000, ul. ul. Zamkowa  16 , 42-690  Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 284 67 93, e-mail komunalna@poczta.onet.pl, faks 32 284 67 93.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Komunalna spółka prawa handlowego, w której 100 % udziałów posiada gmina
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.zuk-tworog.lo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z.o.o., 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi:a) Część 1 - dostawa infrastruktury sprzętowej na potrzeby budowy Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja elementów infrastruktury teleinformatycznej. Całość sprzętu dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Dostawa i montaż obejmuje: szafę rack, UPS, UTM (ang. unified threat management), Switch, Serwery – wraz z platformą wirtualizacyjnąb) Część 2 - budowa systemu monitorowania wybranych elementów (7 lokalizacji) sieci wodociągowej Zamawiającego w tym opomiarowanie wybranych obiektów, agregacja danych pomiarowych obiektów, udostępnienie danych dla „Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową” - c) Część 3 - budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach WOD-KAN, gromadzenie informacje o zdarzeniach na sieciach wod-kan. Dane gromadzone w bazie GIS będą wynikiem połączenia wielu źródeł danych geometrycznych i atrybutów (dane archiwalne, dane z eksploatacji). Jednocześnie system umożliwi obliczenia hydrauliczne oraz zapewni funkcjonalności pozwalające na analizowanie parametrów pracy sieci oraz informacji o odbiorcach. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja oprogramowania, jego parametryzacja. Całość oprogramowania Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z niezbędnymi systemami operacyjnymi dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa.d) Część 4 - rozbudowa Systemu radiowego odczytu wodomierzy na potrzeby Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie dostarczaniem wody do odbiorców poprzez bieżącą analizę ilości wody dostarczanej i zużywanej w danej strefie pomiarowej oraz gromadzenie informacji o zdarzeniach alarmowych w punktach pomiarowych. Dane pochodzące z SROW gromadzone w bazie będą stanowiły jedno ze źródeł danych do analizy wykorzystywane przez ISZS oraz moduły towarzyszące, w tym moduł bilingowy. System radiowego odczytu ma działać jako platforma zawierająca kompletny system zarządzania, odczytu i konfiguracji liczników, modułów radiowych oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Platforma docelowo ma mieć możliwość obsługi liczników wszystkich mediów (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, chłodzenie). Platforma powinna umożliwiać korzystanie z obecnie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do odczytów jeżdżonych i programowania nakładek radiowych oraz odczytu danych poprzez dedykowaną głowicę optyczną tj.: urządzenia typu PSION oraz urządzenia typu tablet z systemem Windows i dedykowaną aplikacją. System ma umożliwiać równocześnie odczyt Drive-By, Mobile GPRS oraz odczyt stacjonarny i zapewniać pełny zakres przetwarzania i analiz danych pomiarowych. System ma działać na serwerach Zamawiającego oraz mieć możliwość działania na serwerach hostowanych, w tym na serwerach Dostawcy. Ma umożliwiać użytkownikowi nielimitowany i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca i systemu operacyjnego. Wdrożenie systemu ma m.in. za zadanie zwiększenie elastyczności administrowania danymi pomiarowymi, procesem odczytu oraz zarządzania siecią. System umożliwi skalowanie adekwatnie do potrzeb klienta oraz wielkości zasobów. Ponadto powyższe rozwiązanie ma umożliwić łatwą integrację systemów zdalnego odczytu obecnie eksploatowanych z istniejącym systemem bilingowym oraz planowanym ISZS.Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załączniki nr 6a (dla części 1), 6b (dla części 2), 6c (dla części 3) i 6d (dla części 4) do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.Uwaga: W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.Wszystkie materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe i nieużywane, niefabrykowane i nieregenerowane, wolne od wad i obciążeń prawami osób trzecich. Każdy z materiałów i urządzeń musi posiadać odpowiedni okres przydatności do użytku, być dobrej jakości oraz posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

II.5) Główny kod CPV: 38221000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48000000-8
48610000-7
72263000-6
48820000-2
32573000-0
38800000-3
38821000-6
42961000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
195

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, związane z montażem przewidzianych do dostawy urządzeń i elementów systemu zarządzania siecią wodociągową.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. Czynności w trakcie realizacji zamówienia:- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:a) dla części 1 - co najmniej jedną usługę dostawy i montażu oprzętu informatycznego obejmującego co najmniej szafę rack, UPS, UTM (ang. unified threat management), Switch i Serwer wraz z platformą wirtualizacyjną,b) dla części 2 - co najmniej jedną usługę budowy systemu monitorowania sieci wodociągowej, w tym opomiarowanie wybranych obiektów, agregacja danych pomiarowych obiektów, udostępnienie danych,c) dla części 3 - co najmniej jedną usługę budowy, instalacji i parametryzacji oprogramowania inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową, umożliwiającego rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach wod-kan, gromadzenie informacji o zdarzeniach na sieciach wod-kan, obliczenia hydrauliczne,d) dla części 4 - co najmniej jedną usługę budowy lub rozbudowy systemu radiowego odczytu wodomierzy na potrzeby inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiającego bieżącą analizę ilości wody dostarczanej i zużywanej w danej strefie pomiarowej oraz gromadzenie informacji o zdarzeniach alarmowych w punktach pomiarowych.W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część w/w usługi usługi mogą być wykonywane w ramach jednej umowy, tzn. w przypadku składania oferty np. na część 1 i 2 Wykonawca może wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę, w zakres której wchodziła dostawy i montaż oprzętu informatycznego obejmującego co najmniej szafę rack, UPS, UTM (ang. unified threat management), Switch i Serwer wraz z platformą wirtualizacyjną oraz budowa systemu monitorowania sieci wodociągowej, w tym opomiarowanie wybranych obiektów, agregacja danych pomiarowych obiektów, udostępnienie danych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpisy z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 3.3.1. części 15 SIWZ, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego według załącznika nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz. 2. Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do siwz (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej. 3. O ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada w ofercie pisemne zobowiązanie innego podmiotu dotyczące oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 2. 5. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6. Dowód wniesienia wadium: w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 7. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do siwz). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenia októrych mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.1 części 15 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce amieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:dla części 1 - 2 000,00 złdla części 2 - 4 000,00 zł dla części 3 - 5 000,00 zł dla części 4 - 4 000,00 zł W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, kwota wpłacanego wadium winna wynosić sumę kwot wadium na poszczególne części.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.01.2021 r. o godz. 10.00.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- w pieniądzu;- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;- gwarancjach bankowych;- gwarancjach ubezpieczeniowych;- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2020.299 t.j.).5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – 30 8466 0002 0000 2134 2000 0001 z dopiskiem: Wadium – system część ....... Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej części.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy było wymagane), - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.8. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a) niniejszej części SIWZ.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
wysokość kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia 10,00
termin zapłaty faktury 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:a) ceny ofertowej, w przypadku zmiany prawa w zakresie stawki podatku VAT oraz wydania indywidualnej interpretacji podatkowej uzasadniającej zastosowanie zmienionej stawki VAT, z zastosowaniem zmienionej stawki VAT, wynikającej z otrzymanej interpretacji.b) terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec) – prace w tym przypadku mogą zostać przerwane, a termin ich zakończenia może zostać przesunięty o udokumentowany czas przerwy w pracach.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o. - Dostawa infrastruktury sprzętowo-serwerowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi dostawa infrastruktury sprzętowej na potrzeby budowy Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja elementów infrastruktury teleinformatycznej. Całość sprzętu dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Dostawa i montaż obejmuje: szafę rack, UPS, UTM (ang. unified threat management), Switch, Serwery – wraz z platformą wirtualizacyjną
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48820000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
wysokość kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia 10,00
termin zapłaty faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o. - Monitoring sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi budowa systemu monitorowania wybranych elementów (7 lokalizacji) sieci wodociągowej Zamawiającego w tym opomiarowanie wybranych obiektów, agregacja danych pomiarowych obiektów, udostępnienie danych dla „Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32573000-0, 38800000-3, 38821000-6, 42961000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 135
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
wysokość kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia 10,00
termin zapłaty faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o. - Oprogramowania do Inteligentnego Zarządzania Siecią Wodociągową i Kanalizacyjną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie majątkiem sieciowym poprzez rozliczanie rzeczywistych kosztów prac na sieciach WOD-KAN, gromadzenie informacje o zdarzeniach na sieciach wod-kan. Dane gromadzone w bazie GIS będą wynikiem połączenia wielu źródeł danych geometrycznych i atrybutów (dane archiwalne, dane z eksploatacji). Jednocześnie system umożliwi obliczenia hydrauliczne oraz zapewni funkcjonalności pozwalające na analizowanie parametrów pracy sieci oraz informacji o odbiorcach. Zakresem zamówienia objęta jest w szczególności dostawa i instalacja oprogramowania, jego parametryzacja. Całość oprogramowania Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową wraz z niezbędnymi systemami operacyjnymi dostarczana przez Wykonawcę musi zostać zainstalowana u Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje klauzula kompletności, co oznacza, że ewentualne pominięcie przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek dostaw oprogramowania oraz prac i usług, które kolidowałoby z kompleksowym wykonaniem zadania, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich dostawy i wykonawstwa.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38221000-0, 72263000-6, 48000000-8, 48610000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 210
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 0,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
wysokość kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia 10,00
termin zapłaty faktury 0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Budowa Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową dla ZUK Tworóg Sp. z o.o. - Rozbudowa systemu radiowego odczytu wodomierzy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, w zakres której wchodzi rozbudowa Systemu radiowego odczytu wodomierzy na potrzeby Inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową umożliwiający efektywniejsze zarządzanie dostarczaniem wody do odbiorców poprzez bieżącą analizę ilości wody dostarczanej i zużywanej w danej strefie pomiarowej oraz gromadzenie informacji o zdarzeniach alarmowych w punktach pomiarowych. Dane pochodzące z SROW gromadzone w bazie będą stanowiły jedno ze źródeł danych do analizy wykorzystywane przez ISZS oraz moduły towarzyszące, w tym moduł bilingowy. System radiowego odczytu ma działać jako platforma zawierająca kompletny system zarządzania, odczytu i konfiguracji liczników, modułów radiowych oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu. Platforma docelowo ma mieć możliwość obsługi liczników wszystkich mediów (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, chłodzenie). Platforma powinna umożliwiać korzystanie z obecnie posiadanych przez Zamawiającego urządzeń do odczytów jeżdżonych i programowania nakładek radiowych oraz odczytu danych poprzez dedykowaną głowicę optyczną tj.: urządzenia typu PSION oraz urządzenia typu tablet z systemem Windows i dedykowaną aplikacją. System ma umożliwiać równocześnie odczyt Drive-By, Mobile GPRS oraz odczyt stacjonarny i zapewniać pełny zakres przetwarzania i analiz danych pomiarowych. System ma działać na serwerach Zamawiającego oraz mieć możliwość działania na serwerach hostowanych, w tym na serwerach Dostawcy. Ma umożliwiać użytkownikowi nielimitowany i bezpieczny dostęp do danych z dowolnego miejsca i systemu operacyjnego. Wdrożenie systemu ma m.in. za zadanie zwiększenie elastyczności administrowania danymi pomiarowymi, procesem odczytu oraz zarządzania siecią. System umożliwi skalowanie adekwatnie do potrzeb klienta oraz wielkości zasobów. Ponadto powyższe rozwiązanie ma umożliwić łatwą integrację systemów zdalnego odczytu obecnie eksploatowanych z istniejącym systemem bilingowym oraz planowanym ISZS.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32573000-0, 38800000-3, 38821000-6, 42961000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
wysokość kar umownych za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia 10,00
termin zapłaty faktury 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeniesienie negatywów na płytę CD lub pendrive, Dąbrowa Górnicza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania09-01-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Posiadam sporą ilość negatywów na kliszach. Chciałbym przenieść jako pozytywy na płytkę CD lub pendrive. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI