Usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach projektu "Stawiam na kwalifikacje III"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWolbórz
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Wolborzu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-18
 • Numer ogłoszenia510256-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510256-N-2019 z dnia 2019-02-18 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Wolborzu: Usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach projektu "Stawiam na kwalifikacje III"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Stawiam na kwalifikacje III", finansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Wolborzu, krajowy numer identyfikacyjny 78354500000, ul. Modrzewskiego  107 , 97-320   Wolbórz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 164 351, e-mail info@zswolborz.pl, faks 446 164 168.
Adres strony internetowej (URL): www.zswolborz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zswolborz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zswolborz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przygotowanie ofert w formie pisemnej
Adres:
ZS CKU im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu ul. Modrzewskiego 107 97-320 Wolbórz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach projektu "Stawiam na kwalifikacje III"
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów dla nauczycieli i uczniów ZS CKU w Wolborzu w ramach projektu "Stawiam na kwalifikacje III". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części: 2.1 część pierwsza - kurs podnoszący kompetencje dotyczący rolnictwa precyzyjnego dla nauczycieli, 2.2 część druga - kurs doskonalący "Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym" dla uczniów, 2.3 część trzecia - kurs spawalniczy dla uczniów obejmujący dwie metody. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia został określony w załaczniku nr 1-3 do SIWZ, szczegółowe warunki realizacji zamówienia określaja zapisy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9
80530000-8
80533000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-01 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania dla poszczególnych części zamówienia: część I - 1.04.2019 - 31.12.2019, część II - 1.04.2019 - 30.09.2020, część III - 1.04.2019 - 31.12. 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednimi osobami (wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem tj.: dla Części 1 i 2: 2 osobami o następujących kwalifikacjach • co najmniej wykształcenie wyższe • co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów • doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 10 szkoleń/kursów o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia dla Części 3: 2 osobami o następujących kwalifikacjach • co najmniej wykształcenie średnie techniczne • co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursów • doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 10 szkoleń/kursów o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia w ciągu ostatnich trzech lat • aktualne uprawnienia spawalnicze w przedmiotowym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: a) oświadczenie wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ), b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ. c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: a) oświadczenie wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4a do SIWZ), b) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy wg załącznika nr 6, 2) Zobowiązanie innego podmiotu wg Załącznika nr 8
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mogą dokonywać nieistotnych zmian postanowień umowy, a także zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której wybrano wykonawcę polegającej na: 1) zmianie terminu realizacji zamówienia: a) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu i wynikającymi z tego wszelkimi konsekwencjami, c) z powodu zdarzeń losowych niezależnych od uczestników kursu/szkolenia; 2) zmianie w terminach płatności w przypadku zmiany terminów wypłaty transz w harmonogramie płatności dokonanych przez Instytucję Pośredniczącą; 3) zmianę osób prowadzących kurs/szkolenie - za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały kwalifikacje do prowadzenia kursuszkolenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzenia losowe: choroba, wypadek itp.); 4) zmianie wynagrodzenia - w przypadku: a) zmniejszenia ilości usług przez Zamawiającego bez zapłaty dodatkowych kwot, b) zmiany stawki urzędowej podatku VAT, c) rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub której wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych usług; 5) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 6) zmiany liczby osób uczestniczących w kursie/szkoleniu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, będących wynikiem nie podjęcia kursuszkolenia lub rezygnacji pomimo wcześniejszych deklaracji o uczestnictwie; 7) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w ramach którego finansowana jest umowa. 2. Warunki dokonywania zmian postanowień umowy: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: kurs podnoszący kompetencje dotyczący rolnictwa precyzyjnego dla nauczycieli
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej do prowadzenia dużego gospodarstwa wyspecjalizowanego, do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolniczej, upowszechniania nowych technik i technologii niezbędnych z punktu widzenia zrównoważonego rolnictwa. Ramowy program kursu: • Poznanie nowych konstrukcji systemów sterowania maszyn • Opanowanie zasad sterowania agregatami podczas prac polowych • Programowanie i sterowanie pracą agregatów w rolnictwie precyzyjnym • Zasady eksploatacji systemów stosowanych do precyzyjnego prowadzenia agregatów rolniczych. Liczba godzin kursu: min. 40 h. Planowana liczba osób: 6
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby części. Zamawiający dokona oceny ofert, wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia został określony w załącznikach nr 1 do SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Kurs – „Rolnictwo precyzyjne i precyzyjna ochrona roślin”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej do prowadzenia dużego gospodarstwa wyspecjalizowanego, do wdrażania nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolniczej, upowszechniania nowych technik i technologii niezbędnych z punktu widzenia zrównoważonego rolnictwa. Ramowy program kursu: • Poznanie nowych konstrukcji systemów sterowania maszyn • Opanowanie zasad sterowania agregatami podczas prac polowych • Programowanie i sterowanie pracą agregatów w rolnictwie precyzyjnym • Zasady eksploatacji systemów stosowanych do precyzyjnego prowadzenia agregatów rolniczych. Liczba godzin kursu: min. 40 h. Planowana liczba osób: 50 (5 grup 10 osobowych)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby części. Zamawiający dokona oceny ofert, wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.


Część nr: 3 Nazwa: Kurs spawacza, metoda MAG-135, MMA-111
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Celem kursu spawacza metodą MAG-135 i MMA-111 jest zdobycie przez kursantów wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umożliwiającej zdanie egzaminu zewnętrznego, uprawniającego do otrzymania książeczki spawacza, a w rezultacie poniesienie kompetencji zawodowych i zwiększenie szansy na zatrudnienie. Ramowy program kursu części teoretycznej: 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu, rysunek techniczny i podstawy elektrotechniki 2. Materiały podstawowe i dodatkowe do spawania metodą MAG-135 i MMA-111 3. Urządzenia i sprzęt do spawania metodą MAG-135 i MMA-111 4. Technika i technologia spawania 5. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie 6. Niezgodności spawalnicze 7. Kontrola złączy spawanych 8. Szkolenie, egzaminowanie i uprawnienia spawaczy 9. BHP i ppoż przy pracach spawalniczych Ramowy program kursu części praktycznej: Zgodny z wymaganiami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Liczba godzin kursu: min. 184 h kurs obejmujący obie metody, w tym 24 h x 45 min. teorii i 160 h x 60 min. zajęć praktycznych dla każdego uczestnika w spawalni (zajęcia praktyczne mogą być prowadzone w systemie grupowym z uwzględnieniem liczebności grupy dostosowanej do liczby stanowisk w pracowni). Planowana liczba osób: 15 (2 grupy7-8 osobowe)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80500000-9, 80530000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-04-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla dowolnej liczby części. Zamawiający dokona oceny ofert, wykonawców i wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia odrębnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pomoc w napisaniu eseju - łódzkie
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania05-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pomoc w napisaniu eseju z historii medycyny. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wolbórz: USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY WOLBÓRZ
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wolbórz: Remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Wolbórz
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów ZSCKR w Potoczku.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-etap V
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI