Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrzesze
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-08-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto Orzesze
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-14
 • Numer ogłoszenia574834-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 574834-N-2020 z dnia 2020-08-14 r.

Miasto Orzesze: Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Orzesze, krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21 , 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.
Adres strony internetowej (URL): www.orzesze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.orzesze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.orzesze.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Biuro Podawcze Urząd Miejski Orzesze, ul.św.Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II
Numer referencyjny: WRZP.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.2. Przedmiotem postępowania jest wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”- II. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.Przedmiot zamówienia w podziale na następujące części:CZĘŚĆ 1 ZAJĘCIA MUZYCZNE 180 zajęć po 60 min.CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 172 zajęć po 30 min.Zakres zadań wykonawcy/ wykonawców:a. Przeprowadzenie zajęć wg wymagań organizacyjnych określonych w niniejszym przetargu, w terminach uzgodnionych z zamawiającym.b. Przygotowanie skróconego planu zajęć/scenariusza zajęć (do akceptacji Zamawiającego).c. Wypełnianie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, wymaganej przez Zamawiającego (protokoły realizacji zajęć).d. Miejsce zajęć: Miejski Żłobek w Orzeszu, ul. Mleczna 44A; 43-180 Orzesze.e. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku (harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z każdym z wybranych wykonawców) w Miejskim Żłobku w Orzeszu i w zakresie czasu realizacji będą indywidualnie dostosowane do rozkładu dnia dzieci w żłobku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ).1.2 KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe1.3 Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.1.4 Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.5 Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w żłobku. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do dnia 30.11.2020r.2. Rozpoczęcie zajęć ustalane będzie indywidualnie z wybranym Wykonawcą. 3. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku (harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z wybranym wykonawcą) w Miejskim Żłobku w Orzeszu i w zakresie czasu realizacji będą indywidualnie dostosowane do rozkładu dnia dzieci w żłobku. 4. Harmonogram zajęć zostanie opracowany przez Wykonawcę i po uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Żłobka w Orzeszu lub osobą uprawnioną, przekazany przed rozpoczęciem zajęć Zamawiającemu. 5. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zajęć, po uzgodnieniu z Dyrektorem Miejskiego Żłobka w Orzeszu lub osobą uprawnioną i poinformowaniu Zamawiającego.6. W związku z aktualną na dzień ogłaszania postępowania sytuacją epidemiologiczną Zamawiający zastrzegą, że przedmiot zamówienia może nie zostać zrealizowany lub zostać zrealizowany tylko w takiej części w jakiej pozwolą na to warunki po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego i rozpoczęciu funkcjonowania żłobka.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający wymaga żeby wykonawca skierował do realizacji zamówienia – minimum jedną osobę prowadzącą zajęcia posiadającą:• CZĘŚĆ 1 ZAJĘCIA MUZYCZNE - Ukończone studia wyższe lub podyplomowe muzyczne lub ukończony kurs uprawniający do prowadzenia rytmiki lub zajęć muzycznych i doświadczenie w pracy z dziećmi (min 6 miesięcy) • CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI - Ukończone studia wyższe ze specjalnością instruktora tańca lub rekreacji ruchowej lub kurs instruktora rekreacji ruchowej bądź inny kurs uprawniający do prowadzenia zajęć ruchowych lub/i tanecznych i doświadczenie w pracy z dziećmi (min 6 miesięcy) 4. Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzory wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ).5. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (według załącznika nr 7 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (zgodnie z rozdziałem IV ust. 9 SIWZ). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu je ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. - zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 10,00
Doświadczenie osoby wykonującej zamówienie 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmiany a) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według obowiązujących przepisów. Wartość netto określona w umowie będzie niezmienna w trakcie obowiązywania. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona zostanie aneksem do umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. (na podst. Art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp)b) osób prowadzących zajęcia, zmiana osób może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.6. Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.7. Mają Państwo prawo:a) do dostępu do swoich danych osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.b) do poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-25, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 ZAJĘCIA MUZYCZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 ZAJĘCIA MUZYCZNE 180 zajęć po 60 min.Zakres zadań wykonawcy/ wykonawców:a. Przeprowadzenie zajęć wg wymagań organizacyjnych określonych w niniejszym przetargu, w terminach uzgodnionych z zamawiającym.b. Przygotowanie skróconego planu zajęć/scenariusza zajęć (do akceptacji Zamawiającego).c. Wypełnianie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, wymaganej przez Zamawiającego (protokoły realizacji zajęć).d. Miejsce zajęć: Miejski Żłobek w Orzeszu, ul. Mleczna 44A; 43-180 Orzesze.e. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku (harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z każdym z wybranych wykonawców) w Miejskim Żłobku w Orzeszu i w zakresie czasu realizacji będą indywidualnie dostosowane do rozkładu dnia dzieci w żłobku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ).1.2 KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe1.3 Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.1.4 Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.5 Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w żłobku. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 10,00
Doświadczenie osoby wykonującej zamówienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 172 zajęć po 30 min.Zakres zadań wykonawcy/ wykonawców:a. Przeprowadzenie zajęć wg wymagań organizacyjnych określonych w niniejszym przetargu, w terminach uzgodnionych z zamawiającym.b. Przygotowanie skróconego planu zajęć/scenariusza zajęć (do akceptacji Zamawiającego).c. Wypełnianie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, wymaganej przez Zamawiającego (protokoły realizacji zajęć).d. Miejsce zajęć: Miejski Żłobek w Orzeszu, ul. Mleczna 44A; 43-180 Orzesze.e. Zajęcia będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku (harmonogram zostanie ustalony indywidualnie z każdym z wybranych wykonawców) w Miejskim Żłobku w Orzeszu i w zakresie czasu realizacji będą indywidualnie dostosowane do rozkładu dnia dzieci w żłobku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (zał. Nr 1 do SIWZ).1.2 KODY Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określające przedmiot zamówienia 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe1.3 Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.1.4 Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: Zamawiający, biorąc pod uwagę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczestniczące w projekcie „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”, nie wymaga dodatkowego dostosowania zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych. 1.5 Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: m.in. czynności związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w żłobku. UWAGA: Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą świadczących usługę osobiście.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Aspekty społeczne 10,00
Doświadczenie osoby wykonującej zamówienie 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam kursu pedicure 18 albo 19 grudnia, Gliwice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania28-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam serdecznie, Szukam kursu pedicure 18 albo 19 grudnia. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Orzesze: Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu - ETAP I
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Orzesze: Dostawa odczynników do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej -2
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI