„Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w UG Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w UG Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWawrzeńczyce
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-11
 • ZamawiającyGmina Igołomia-Wawrzeńczyce
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00235347
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w UG Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawrzeńczyce 57

1.5.2.) Miejscowość: Wawrzeńczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-125

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122874003

1.5.8.) Numer faksu: 122874003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w UG Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu Cyfrowa Gmina w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-518420e1-f931-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00235347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035117/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,402616,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl - z
zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestWójt Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57, tel. 12 2874003; e-mail:ug_igwaw@poczta.onet.pl 2.W sprawach związ.
zPani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce:
Panem Tomaszem Nowakowskim, adres e-mail: iod@igwa.pl; telefon: 12 287-40-03 wew. 22.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarz.
będą w celu przeprow. postępow. i udziel. zamów., prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej, archiwizacji danych,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:1)ustawa z dnia
11.09.2019r. – PZP;2)ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych; 3)ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach; 4)art.6 pkt.1 lit.c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważ. Na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiąz. przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postęp. na podst. art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwar.przez okres
niezbędny do realizacji celu przetwarz. oraz przez okres wynikający z przepisów, w szczegól. z przepisów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
w szczegól. zgodnie z art.78 ust.1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udziel. zamów., a jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamów. publicz. przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.7 Posiada Pani/Pan
prawo:1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiaj. może, zgodnie z art.75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udziel. zamów.;2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych; zgodnie z art.76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postęp. oraz jego
załączników;3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art.74 ust.3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do dnia zakończenie postęp. o udziel. zamów.8. Przysługuje Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913
Warszawa.9.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu. 10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 11.Podanie danych osob. jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postęp. o udziel. zamów.; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP. 12.Jednocześnie Zamawiaj. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiaj. w związku z prowadzonym
postępow. i które Zamawiaj. pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postęp., chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (w dokumentacji projektu określana jako „diagnoza cyberbezpieczeństwa”). Diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina , w szczególności w zakresie określonym w załączniku nr 8 do przedmiotowego Regulaminu „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”.
2. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza, o którym mowa w pkt 1, podpisanego podpisem cyfrowym (certyfikatem kwalifikowanym) przez osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w dokumentach zamówienia.
3. Wykonawca przedstawi wynik testów w postaci raportu zawierającego zestawienie sprawdzeń oraz zestawu zaleceń umożliwiających minimalizację zidentyfikowanych ryzyk.

4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzenia audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72810000-1 - Usługi audytu komputerowego

72800000-8 - Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

72150000-1 - Usługi doradztwa w zakresie audytu komputerowego oraz sprzętu komputerowego

73431000-2 - Testy i ocena sprzętu bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena – waga kryterium 60 % ( max. 60 pkt.)
b) termin wykonania – waga kryterium 40 % ( max. 40 pkt)
4.1 Sposób obliczania wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów
a) kryterium cena (KC) – ilość punktów w kryterium cena zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
KC = ( C min. : C bad) x 60
Gdzie:
KC – ilość punktów w kryterium cena
C min. – najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej

b) kryterium termin wykonania zamówienia (TW) będzie dokonywana na podstawie podanego w Formularzu ofertowym terminu wykonania zamówienia (liczony w dniach) – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi – 40 pkt.
Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin wykonania zamówienia wyniesie:
14 dni i mniej – otrzyma 40 pkt;
21 dni – otrzyma 20 pkt;
28 dni – otrzyma 0 pkt.

Gdzie: TW – ilość punktów za kryterium termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby minimalny termin wykonania zamówienia wynosił 14 dni, a maksymalny termin wykonania zamówienia wynosił 28 dni. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie poda terminu wykonania lub zaoferuje termin dłuższy niż 28 dni, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym poda terminu wykonania krótszy niż 14 dni, Zamawiający przyzna liczbę punktów jak za termin wynoszący 14 dni. W przypadku podania terminu w dniach pomiędzy przyznawaną punktacją Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą niższej punktacji.
4.2. Końcową ocenę punktową oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach: K = KC + TW

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi dysponować jedną osobą posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę oraz niepodleganiu wykluczeniu, określonych powyżej, na podstawie oświadczenia (wzór stanowi Zał. Nr 2 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta (na Formularzu ofertowym stanowiącym zał. Nr 1 do SWZ) składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca / każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 2 do SWZ).
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy, które zostaną
wprowadzone do umowy (Zał. Nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego - Oświęcim, Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI