Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-03-26
 • ZamawiającyWOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00245578
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 63 03 278

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b17ed30-e14f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00245578

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00066296/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.46 Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego jednostek ochrony zdrowia. Zamówienie obejmuje 3 jednostki ochrony zdrowia za rok 2023 i za rok 2024, zamówienie w częściach PS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6b17ed30-e14f-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załącznikach nr 1A i nr 1B do swz.
2. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO – oświadczenie jest ujęte w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PS-II.272.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 178980,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 63000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok. Część 1 Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

4.2.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=[(Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej)] x 60 pkt
2. Ocena ofert w kryterium „Termin wykonania badania sprawozdania finansowego” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje termin wykonania badania sprawozdania finansowego (za każdy rok taki sam) – w dniach liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania, wynoszący:
- do 10 dni – oferta otrzyma 40 pkt,
- 11-13 dni – oferta otrzyma 30 pkt.
- 14-16 dni – oferta otrzyma 20 pkt.
- 17-19 dni – oferta otrzyma 10 pkt.
- 20 dni – oferta otrzyma 0 pkt.
Zamawiający zastrzega, że termin wykonania badania sprawozdania finansowego nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania.
W przypadku podania terminu dłuższego niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
W przypadku podania przedziału czasowego (np. 15-20 dni) lub różnych terminów wykonania badania za dany rok, Zamawiający przyjmie jako oferowany przez wykonawcę – termin najkrótszy, a wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w tym terminie badania sprawozdania finansowego za każdy rok.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania badania sprawozdania finansowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok. Część 2 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie.

4.2.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=[(Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej)] x 60 pkt
2. Ocena ofert w kryterium „Termin wykonania badania sprawozdania finansowego” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje termin wykonania badania sprawozdania finansowego (za każdy rok taki sam) – w dniach liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania, wynoszący:
- do 10 dni – oferta otrzyma 40 pkt,
- 11-13 dni – oferta otrzyma 30 pkt.
- 14-16 dni – oferta otrzyma 20 pkt.
- 17-19 dni – oferta otrzyma 10 pkt.
- 20 dni – oferta otrzyma 0 pkt.
Zamawiający zastrzega, że termin wykonania badania sprawozdania finansowego nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania.
W przypadku podania terminu dłuższego niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
W przypadku podania przedziału czasowego (np. 15-20 dni) lub różnych terminów wykonania badania za dany rok, Zamawiający przyjmie jako oferowany przez wykonawcę – termin najkrótszy, a wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w tym terminie badania sprawozdania finansowego za każdy rok.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania badania sprawozdania finansowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia za 2023 i 2024 rok. Część 3 Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.

4.2.5.) Wartość części: 21000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=[(Najniższa cena wykonania zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej)] x 60 pkt
2. Ocena ofert w kryterium „Termin wykonania badania sprawozdania finansowego” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje termin wykonania badania sprawozdania finansowego (za każdy rok taki sam) – w dniach liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania, wynoszący:
- do 10 dni – oferta otrzyma 40 pkt,
- 11-13 dni – oferta otrzyma 30 pkt.
- 14-16 dni – oferta otrzyma 20 pkt.
- 17-19 dni – oferta otrzyma 10 pkt.
- 20 dni – oferta otrzyma 0 pkt.
Zamawiający zastrzega, że termin wykonania badania sprawozdania finansowego nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania.
W przypadku podania terminu dłuższego niż 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
W przypadku podania przedziału czasowego (np. 15-20 dni) lub różnych terminów wykonania badania za dany rok, Zamawiający przyjmie jako oferowany przez wykonawcę – termin najkrótszy, a wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w tym terminie badania sprawozdania finansowego za każdy rok.
3. Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania badania sprawozdania finansowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
7. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1799 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2. Pozostałe są podane w pkt. 5.11) ogłoszenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Warunkiem wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) gdy nastąpi ustawowa zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o co najmniej 30% w stosunku do wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy,
c) gdy nastąpi ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
e) Zmiany, o których mowa w lit. a – d powyżej będą miały wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia. Wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać wykazany przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.
f) Zmiany, o których mowa w lit. a – d powyżej mają zastosowanie do części przedmiotu umowy wykonanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zmiana znajdzie zastosowanie.
g) Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
h) pozostałe w pkt. 20 swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. W każdej części zamówienia termin wykonania zamówienia będzie nie dłuższy niż 20 miesięcy od zawarcia umowy, przy czym przedmiot zamówienia polegający na badaniu sprawozdania finansowego odpowiednio za dany rok należy wykonać w terminie do 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego sprawozdania finansowego będącego przedmiotem badania.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przepisanie komputerowe wniosku do sądu ok.2 strony A4- Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania24-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przepisanie komputerowe wniosku do sądu ok.2 strony A4. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI