RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL (EFEKTYWNY URZĄD – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL (EFEKTYWNY URZĄD – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE USPRAWNIEŃ)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPrzemyśl
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-01
 • ZamawiającyGmina Miejska Przemyśl
 • Data publikacji ogłoszenia2022-06-15
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00211170
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL (EFEKTYWNY URZĄD – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO
POPRZEZ WDROŻENIE USPRAWNIEŃ)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@um.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RAZEM ZMIENIAMY PRZEMYŚL (EFEKTYWNY URZĄD – POPRAWA EFEKTYWNOŚCI FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO
POPRZEZ WDROŻENIE USPRAWNIEŃ)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f177aeef-ec89-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023733/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Audyt organizacyjny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl.
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z nią) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej niniejszemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygnaturą akt pod którą prowadzone postępowanie – sygnatura akt znajduje się na stronie tytułowej SWZ oraz w pkt 4.1.2) ogłoszenia o zamówieniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy w Rozdziale XVIII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na www.platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer,
e) włączona obsługa JavaScript,
f) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
3) szyfrowanie na www.platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pogłębionego audytu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz wdrożenie działań wskazanych w rekomendacjach wypracowanych w wyniku przeprowadzonego audytu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212110-7 - Usługi oceny zarządzania firmami

79411000-8 - Ogólne usługi doradcze w zakresie zarządzania

79630000-9 - Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 520 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający utworzy listę rankingową, na której znajdą się oferty Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
3. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znajdzie się oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, ustaloną na podstawie kryteriów oceny ofert ustanowionych w danym zadaniu częściowym i obliczoną na podstawie wzoru P (punkty suma) = P(C) + P(D) + P(K) + P(S).
4. Na kolejnych miejscach listy rankingowej znajdą się oferty, które otrzymały mniejszą liczbę punktów – malejąco obliczonych na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 3.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach kryteriów oceny ofert.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze (Cena oferty).
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającego należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu pogłębionego audytu organizacyjnego lub sporządzeniu diagnozy do planu rozwoju instytucjonalnego .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, na podst. art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień złożenia wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, polegających na zrealizowaniu co najmniej 2 usług polegających na przeprowadzeniu pogłębionego audytu organizacyjnego lub sporządzeniu diagnozy do planu rozwoju instytucjonalnego, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) w przypadku wpisania w ust. 2 w pkt 1 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, że osoba pełniąca funkcję Koordynatora zespołu prowadzącego audyt (należy podać imię i nazwisko) posiada dodatkowo punktowane doświadczenie (zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w Rozdziale XXXV ust. 2 pkt 2 SWZ) do Oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie.
UWAGA: W przypadku niedołączenia do Oferty dowodów potwierdzających wskazane doświadczenie Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny ofert.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; (z treści dowodów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione).
2) w przypadku wpisania w ust. 2 w pkt 2 Formularza Oferty stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, że osoba pełniąca funkcję Koordynatora zespołu prowadzącego audyt posiada certyfikat CIA (zgodnie z kryterium oceny ofert wymienionym w Rozdziale XXXV ust. 2 pkt 3 SWZ) w ofercie należy podać imię i nazwisko Koordynatora oraz załączyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu CIA.
UWAGA: W przypadku niedołączenia do Oferty dowodów potwierdzających posiadanie certfikatu Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium oceny ofert.
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykonawcy składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
6) w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, Wykonawca składa także oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wypełniając formularz oferty, w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, podają nazwy i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają ofertę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl.
3. Oferta musi być sporządzona w postaci elektronicznej, w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
4. Do oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą ofertę do złożenia i podpisania oferty w imieniu i na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawców lub notariusza.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, siebie dotyczące oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania dotyczące określonych przez Zamawiającego w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu podstaw wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. Oświadczenie musi być sporządzone w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), to znaczy, że musi być sporządzona w jednym z formatów wymienionych w Załączniku Nr 2 (część dotycząca danych zawierających dokumenty tekstowe) do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). Oświadczenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostałe zapisy w Rozdziale XV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w § 2 z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności z powodu działania osób trzecich oraz działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie prac – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania.
3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.
4. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego – z zastrzeżeniem, że pismo dotyczące przedłużenia terminu wykonania umowy winno być dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu jej wykonania.
5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.
6. Dowodami mogą być w szczególności:
1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na które powołuje się Wykonawca;
2) dokumentacja fotograficzna;
3) pisma właściwych organów;
4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy;
5) oświadczenia Wykonawcy.
7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okres, o którym mowa w ust. 2.
9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dotyczącej sposobu i formy złożenia oferty dostępnej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-01 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-30

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę profesjonalne zniszczenie dokumentów - Jasło
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę profesjonalne zniszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 66399 (klasa nie niższa niż P4). Dokumenty zawierają dane wrażliwe. Waga ok. 750 kg. Odbiór w Jaśle. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI