Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Krośnie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Krośnie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKrosno
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2024-02-12
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00088722
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Krośnie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370015710

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bieszczadzka

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdlp@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Krośnie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e60426a-c1ab-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00035035/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Krośnie według standardów PEFC oraz 3 letni nadzór nad certyfikatem w czasie obowiązywania umowy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Kamil Krzanowski
e- mail: kamil.krzanowski@krosno.lasy.gov.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: platformazakupowa.pl/ (dalej jako platforma) znajdującej się pod adresem platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno oraz poczty elektronicznej (dotyczy sytuacji opisanych w punkcie 10.11.d) z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w Regulaminie korzystania z platformy „platformazakupowa.pl”, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej adresem internetowym, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej adresem internetowym i stosować się do niej.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8 instrukcji dla wykonawców) przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich złożenia na platformie: platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno lub ich otrzymania przez Zamawiającego na wskazany w pkt 10.1_SWZ adres e-mail, z zastrzeżeniem, że Oferta może zostać złożona wyłącznie przy użyciu platformy: platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno.

Minimalne wymagania techniczne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10 (uwaga Windows 7 nie posiada wsparcia producenta), Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Złożenie oferty:
a) Wykonawca składa ofertę na formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno w miejscu przewidzianym na składanie formularza oferty.

b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DW.270.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej w systemie PEFC, poprzez ocenę stanu gospodarki leśnej zgodnie z wymaganiami określonymi w aktualnej na dzień audytu Normie krajowej PEFC PL 1003:2012 „Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania” (zatwierdzona przez PEFC Int. 03 grudnia 2015 r. lub równoważne, zgodne z zasadą że zastosowanie ma ostatnie wydanie z uwzględnieniem wszystkich poprawek), w terminie zapewniającym zachowanie ważności obowiązującego do 13.05.2024 r. certyfikatu PEFC dla RDLP w Krośnie.
b) nadzór nad certyfikatem w okresie od daty podpisania umowy do końca obowiązywania certyfikatu tj. do dnia 13.05.2027 r.
c) przeprowadzenie audytów nadzoru w pierwszym i drugim roku nadzoru od dnia uzyskania certyfikatu.
d) przeprowadzanie ewentualnych audytów z krótkim terminem powiadomienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-05-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami spełniającymi wymagania określone przez PCA oraz PEFC do pełnienia funkcji audytorów.
Każda z w/w osób musi spełniać poniższe wymagania:
- wykształcenie wyższe co najmniej drugiego stopnia w zakresie leśnictwa lub/i przyrodniczym,*
- ukończony z wynikiem pozytywnym kurs szkoleniowy, aprobowany przez krajową jednostkę zarządzającą systemem PEFC.

* w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. 2023
r., poz. 742) lub odpowiadające mu wykształcenie zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
uzyskane na kierunkach obejmujących dyscypliny naukowe w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
(Dz. U. 2022 r., poz. 2202) takie jak: nauki leśne, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, albo na kierunkach
odpowiadających tym dyscyplinom na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących, albo odpowiadające
opisanemu wyżej wykształceniu - wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późniejszymi zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

b) oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 7 o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, odnośnie zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp
- art. 7 ust. 1 pkt 1) – pkt 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1497).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
Pozostałe informacje dot. składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarto w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z zastrzeżeniem postanowień § 8 umowy, Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów możliwa jest w następujących przypadkach:
a) wystąpienia działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany przepisów i urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,
b) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego m.in. poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty,
c) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia,
d) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności: huraganowy wiatr, zamieć śnieżna, powódź, pożar. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu,
3) zmiana zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w przypadku wystąpienia konieczności realizowania Przedmiotu Umowy w inny sposób niż zastosowany ze względu na zmianę obowiązującego prawa lub standardów i procedur PEFC; zmiana ta nie będzie pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności.
3. Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rdlp_krosno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-12

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę profesjonalne zniszczenie dokumentów - Jasło
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę profesjonalne zniszczenie dokumentów zgodnie z normą DIN 66399 (klasa nie niższa niż P4). Dokumenty zawierają dane wrażliwe. Waga ok. 750 kg. Odbiór w Jaśle. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI