Badanie sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA za lata 2021 - 2022

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Badanie sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA za lata 2021 - 2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2021-09-30
 • ZamawiającyMINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • Data publikacji ogłoszenia2021-09-15
 • Numer ogłoszenianull
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badanie sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA za lata 2021 - 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012293240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-591

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp.wpp@mswia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/mswia

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA za lata 2021 - 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb11555e-1607-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181484

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014130/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy: 2021, 2022 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/ . Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie dostępnym pod adresem internetowym Regulamin - Oneplace.marketplanet.pl oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/ . Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i
sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem,
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego . Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę,
2) certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie "Osobisty").
Podpis kwalifikowany należy złożyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez dostawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis ma spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.).
Dokumentacja postępowania zostanie opublikowana na Platformie. Postępowanie znajduje się w głównym menu po lewej stronie w zakładce „Lista postępowań PZP”, przed upływem terminu składania ofert w folderze „Aktualne”, po upływie terminu składnia ofert w folderze „W toku”, a po zakończeniu
postępowania przez Zamawiającego w folderze „Archiwalne”. Z dokumentacją można się zapoznać wyszukując przedmiotowe postępowanie na Platformie i klikając obszar zawierający jego nazwę.
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SWZ za pośrednictwem Platformy poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie” (opcja ta nie wymaga logowania się do Platformy) lub po przystąpieniu do postępowania poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się przez Wykonawcę na konto użytkownika, w zakładce „Korespondencja skierowana do Zamawiającego”.
Wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ złożone w trybie art. 284 ustawy Pzp, należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stefana Batorego 5, (kod pocztowy 02-591),
2) w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mswia.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr BZP-WPP-2374-1-22-DZ-TP-AO/2021 pn.„Badanie sprawozdań finansowych SP ZOZ MSWiA za lata 2021 - 2022”, prowadzonym w trybie podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
11) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
12) W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie Oświadczenia w formularzu
oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-1-22-DZ-TP-AO/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 489090,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Część 1 - Badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022 następujących SP ZOZ MSWiA:
1) SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego,
2) SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy,
3) SP ZOZ MSWiA w Gdańsku,
4) SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi,
5) SP ZOZ MSWiA w Kielcach im Jana Pawła II,
6) SP ZOZ MSWiA w Koszalinie,
7) SP ZOZ MSWiA w Krakowie,
8) SP ZOZ MSWiA w Lublinie,
9) SP ZOZ MSWiA w Łodzi,
10)SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,
11)SP ZOZ MSWiA w Opolu,
12)SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
13)SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie,
14)SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,
15)SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu,
16)SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze;

4.2.5.) Wartość części: 308897,57 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 2 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 CSK MSWiA w Warszawie;

4.2.5.) Wartość części: 40650,41 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 3 – Badanie sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022 następujących SP ZOZ MSWiA:
1) SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana
Pawła II,
2) SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie,
3) SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze,
4) SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku,
5) SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu;

4.2.5.) Wartość części: 74660,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 4 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA „ORION” w Ciechocinku

4.2.5.) Wartość części: 11382,11 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 5 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

4.2.5.) Wartość części: 24000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 6 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kudowie – Zdroju

4.2.5.) Wartość części: 13500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 r. dla SP ZOZ MSWiA, dla których podmiotem
tworzącym jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Część 7 - Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i rok 2022 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Sopocie

4.2.5.) Wartość części: 16000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79210000-9 - Usługi księgowe i audytorskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej – odpowiednio w każdej części - Zamawiający zastosuje poniższe kryteria o przypisanej im odpowiednio wadze:
1) Cena oferty brutto (C) – waga 50%;
2) Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (D) – waga 40%;
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że jest wpisany na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę firm audytorskich, o której mowa w art. 57 Ustawy o biegłych rewidentach.

2. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje następującymi osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) w zakresie części 2, 4, 5, 6 i 7 - co najmniej jednym biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia i będzie pełnił funkcję kluczowego biegłego rewidenta.
b) w zakresie części 1 - co najmniej 6 biegłymi rewidentami wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia i będą pełnili funkcję kluczowego biegłego rewidenta.
c) w zakresie części 3 - co najmniej 2 biegłymi rewidentami wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, którzy zostaną skierowani do realizacji zamówienia i będą pełnili funkcję kluczowego biegłego rewidenta

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tego samego biegłego kluczowego rewidenta do maksymalnie 3 jednostek SP ZOZ MSWiA, bez względu na liczbę części zamówienia, na które składa ofertę.
W przypadku wskazania tego samego biegłego kluczowego rewidenta do większej niż wyżej wskazana liczby jednostek SP ZOZ MSWiA,
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania tych samych osób, które będą pełnić funkcję kluczowego biegłego rewidenta zarówno w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, jak i w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający
będzie żądał wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w § 15 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) Zamawiający, jako organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostek – Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA (dalej jako „SP ZOZ MSWiA”), dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskazuje adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej
„SWZ”) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: Platforma Marketplanet: https://zamowienia-mswia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania30-11-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa środków ochrony indywidualnej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: DOSTAWY ŚWIEŻYCH WARZYW I KISZONEK
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: „Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Zamościu” – 3 części.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Dla firmy i biura: WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI