Badanie przez biegłego rewidenta dokumentów finansowo-księgowych projektu „Gmina

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Badanie przez biegłego rewidenta dokumentów finansowo-księgowych projektu „Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKędzierzyn-Koźle
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-02
 • ZamawiającyGmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
 • Data publikacji ogłoszenia2022-02-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00064713
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Badanie przez biegłego rewidenta dokumentów finansowo-księgowych projektu „Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Badanie przez biegłego rewidenta dokumentów finansowo-księgowych projektu „Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ad99bec-93c1-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00064713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027756/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta w ramach projektu POPT „Wzrost potencjału beneficjentów polityki spójności w obszarze prowadzenia efektywnej polityki miejskiej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. 2. W uzasadnionych przypadkach np. awarii platformy dopuszczalna jest
komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane poniżej, z zastrzeżeniem,
że ofertę składa się tylko za pośrednictwem platformy e-ProPublico. 3. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawcę jest bezpłatne. 4. Postępowanie prowadzone jest na Platformie
znak sprawy:ZP.271.1.10.2022.AP. 5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ oraz uznaje go za wiążący. 6. Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. 7. Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: 1) stały dostęp do sieci
Internet, 2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 3) komputer zzainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, 4) zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera), 5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 8. Zamawiający
dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf,
.doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml. 9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: 1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym w formacie XAdES; 3) do składania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego). 10. Zamawiający określa
następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: 1) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; 2) oznaczenie czasu odbioru
danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; 3) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie. 11. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się i wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów zostały opisano w rozdziale 13 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą przy
ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-338.;
2) sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle:
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, adres e-mail: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel. 77/40-50-346;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także Spółka Datacomp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków), nr Rejestru KRS 0000193067, jako właściciel Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-ProPublico.pl/, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień
publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
26.2 nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.3 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
26.4 Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp.
26.5 W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2022.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Zakres zamówienia obejmuje kontrolę prawidłowości wydatkowania przyznanego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i Budżetu Państwa przez Dotacjobiorcę, tj. Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu prowadzoną przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.-
1. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje kontrolę prawidłowości wydatkowania przyznanego dofinansowania bezpośrednio w siedzibie:
1) Dotacjobiorcy, tj. Gminy Kędzierzyn-Koźle;
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020, poz. 1415 z późn. zm.) oraz z postanowieniami, zawartymi w Umowie w sprawie projektu pn. „Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, zwanego dalej „Projektem”, dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie i analizę przygotowywanych przez Zamawiającego „Sprawozdań z realizacji projektu” (okresowego, rocznego i końcowego) na które składają się: „Rozliczenie ze względu na źródło finansowania”, „Rozliczenie transz dofinansowania” „Zestawienie dokumentów księgowych” wraz z dokumentami wskazywanymi w ww. dokumentach (m.in. fakturami/protokołami odbioru prac/potwierdzeniami dokonania przelewów), zgodność z polityką rachunkowości danej jednostki, a także każdorazowo przygotowania stosownego „Protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta”, zgodnie z wzorem protokołu stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w terminach wskazanych w pkt 9 i 10.
3. Badanie części finansowej sprawozdania okresowego, rocznego i końcowego z wykorzystania dofinansowania, obejmuje w szczególności ocenę:
a) kompletności, poprawności, rzetelności sprawozdań finansowych dotyczących zrealizowanych wydatków w Projekcie z umową dotacyjną projektu,
prawidłowości kwalifikowalności poniesionych wydatków w Projekcie, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dostępnymi na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl
b) zgodności kategorii i wysokości poniesionych wydatków z wydatkami planowanymi,
c) kompletności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
d) zgodności wydatków w Projekcie przedstawionych w sprawozdaniach finansowych z wydatkami w wyodrębnionej dla Projektu ewidencji księgowej,
e) zachowania terminów związanych z ponoszeniem wydatków,
f) zachowania terminów związanych z rozliczaniem się ze środków dotacji,
g) poprawności dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki,
h) poprawności przeliczeń kursowych (jeśli występują),
i) poprawności dokumentacji pod względem zgodności z powszechnie obowiązującymi aktualnymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości.
4. Wynikiem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta będzie ocena sporządzona na wzorze Protokołu, uwzględniająca odpowiedź na następujące pytania: czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa, czy kwota przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (m.in. fakturami/ rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych. W protokole powinny zostać zawarte rekomendacje i zalecenia pokontrolne (jeżeli takie wystąpią).
5. Zamawiający wymaga, aby badanie Sprawozdania z realizacji projektu było oparte na zweryfikowaniu 100% dokumentacji, a nie wybranych losowo dokumentach.
6. Biegły rewident w toku realizacji usługi będzie zobowiązany do dokonania minimum jednokrotnej wizyty kontrolnej u każdego z podmiotów realizujących projekt, wskazanych w pkt 1. Celem ww. wizyt będzie sprawdzenie zgodności wydatków z polityką rachunkowości oraz weryfikacja wszystkich dokumentów wytworzonych w ramach Projektu (u każdego z podmiotów). Dla usprawnienia bieżących prac, dokumentacja może być przesyłana Wykonawcy do weryfikacji w formie elektronicznej.
7. Zamawiający przewiduje, że „Sprawozdania z realizacji projektu” (które są przedmiotem kontroli biegłego rewidenta) składane będą przez niego okresowo, po wydatkowaniu min. 70% przekazanej transzy dotacji, co umożliwi wnioskowanie o kolejną transze dotacji.
Zamawiający szacuje, że do sprawdzenia przekazane zostaną maksymalnie trzy sprawozdania - w tym przewiduje się jeden raport okresowy (w roku 2022 – 1 szt,), jeden raport roczny i jeden raport końcowy (w 2023 r).
Brak sztywnego harmonogramu przekazywania Raportów okresowych przez Zamawiającego wynika z faktu, że termin ich przygotowania zależny jest od osiągnięcia wymaganego umową poziomu wydatkowania 70 % przyznanych uprzednio transz dotacji.
8. Rozliczenie wykonania zamówienia nastąpi w oparciu o rzeczywistą liczbę przygotowanych przez biegłego rewidenta Protokołów. Zamawiający zastrzega, że termin i liczba przygotowywanych przez niego Sprawozdań w kolejnych latach może ulec zmianie w stosunku do ilości wskazanej w pkt 7, przy czym łączna liczba Sprawozdań nie powinna przekroczyć trzech.
Powyższe wynikać może ze zmiany terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć i ich finansowania, a w konsekwencji zmiany terminów wystawienia i opłacania faktur lub innych dokumentów finansowo-księgowych, będących podstawą przygotowania części finansowej każdego ze Sprawozdań, a stanowiącego
przedmiot oceny i kontroli prowadzonej przez biegłego rewidenta.
9. Zamawiający oświadcza, iż termin zakończenia realizacji Projektu przypada na dzień 31 marca 2023r. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w pkt 1 w terminie do dnia 31 marca 2023r., z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt 10.
10. Wykonawca wykona czynności objęte przedmiotem zamówienia w następujących terminach:
a) dla Sprawozdania okresowego – przygotuje i przekaże Protokół z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia dokumentów objętych sprawdzanym Sprawozdaniem okresowym,
b) dla Sprawozdania rocznego – przygotuje i przekaże Protokół z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia dokumentów objętych sprawdzanym Sprawozdaniem rocznym, ale nie później niż do 18 stycznia 2023r.,
c) dla Sprawozdania końcowego – przygotuje i przekaże Protokół z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta w terminie do 31 marca 2023 r.,
d) w przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, nieprawidłowości w Raporcie, wymagających korekty Protokołu z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta, Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności korekty dokona nieodpłatnie ponownej weryfikacji poprawionego przez Zamawiającego Raportu.
11. Wskazane w pkt 9-10 terminy mogą ulec zmianie, w wyniku zmiany postanowień dot. terminu zakończenia realizacji projektu objętego Umową w sprawie projektu pn. „Gmina Kędzierzyn Koźle – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa , jak również zmiany wytycznych dot. sprawozdawczości Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
12. Wskazane terminy przygotowania sprawozdań oraz ich liczba w poszczególnych latach, o których mowa w pkt 7 mogą ulec zmianie, co związane jest z możliwością przesunięcia Harmonogramu prac, a tym samym zmianą terminów wystawienia faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych, będących przedmiotem oceny i kontroli ze strony Biegłego rewidenta.
13. W okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca zapewni usługę gwarancyjną, obejmującą: skorygowanie Protokołu zawierającego ujawnioną omyłkę pisarską, błąd merytoryczny, uzupełnienie niepełnych informacji, a także złożenie wyjaśnień co do sposobu przeprowadzenia badania, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającego.
14. Zamawiający nie potrafi oszacować liczby dokumentów finansowo-księgowych, które zostaną wytworzone przez Dotacjobiorcę oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w trakcie realizacji przedsięwzięć, których szacowana wartość całkowita sięga 2 233 210,09 zł,
15. Liczba jednostek biorących udział w projekcie: 2 - Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle (UMKK) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita cena brutto (zakres podstawowy) 60%= 60 pkt
Liczba zrealizowanych usług badanych projektów przez biegłych rewidentów 40%=40 pkt
Całkowita cena brutto (zakres podstawowy) [zł]
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60 pkt
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena badanej oferty
Liczba zrealizowanych usług badanych projektów przez biegłych rewidentów [ilość]

40%= 40 pkt
Liczba możliwych do uzyskania punktów - max 40 pkt.
Punktacja przyznawana będzie w zależności od liczby projektów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej, , których badania dokumentów finansowo-księgowych podjęli się biegli rewidenci.
Doświadczenie obu biegłych rewidentów liczone jest łącznie, w następujący sposób:
a) 0 pkt - za wykonanie do dwóch usług ww. typu,
b) 20 pkt za realizację ww. usługi dla trzech różnych projektów,
c) 30 pkt za realizację ww. usługi dla czterech różnych projektów,
d) 40 pkt za realizację ww. usługi dla pięciu różnych projektów i więcej.

Wskazane w ofercie osoby, będą pełniły funkcję biegłego rewidenta przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zmianę osób pełniących tę funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla ww. biegłego rewidenta w złożonej ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy opis doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 1 ustawy Pzp.
Dokument, w którym zostanie wskazane doświadczenie osoby (w zakresie liczby zrealizowanych usług badanych projektów), które będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert, stanowi treść oferty dlatego nie podlega uzupełnieniu.
W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego (np. w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp) Wykonawca dokona zmiany osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, niezależnie od wskazanego doświadczenia nowego biegłego rewidenta, Zamawiający przyzna Wykonawcy w ramach niniejszego kryterium oceny ofert 0 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać liczbę zrealizowanych usług badanych projektów przez biegłych rewidentów w sposób precyzyjny w pkt IV ppkt 5 formularza ofertowego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych usług badanych projektów przez biegłych rewidentów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, które spełniają następujące warunki:
co najmniej dwie osoby (biegli rewidenci), posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2020, poz. 1415 z późn. zm.).
II. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania oferty, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że realizuje na rzecz co najmniej dwóch różnych jednostek sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego) usługi badania dokumentów finansowo-księgowych związanych z rozliczeniem projektów dofinansowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej
lub
dla jednej jednostki sektora finansów publicznych (w tym jednostki samorządu terytorialnego) usługi badania dokumentów finansowo-księgowych dwóch różnych projektów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do
wykazania warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, 2)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
Oświadczenie składają odrębnie: a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. Wymagana forma – pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 4)
pełnomocnictwo lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w 3. 5) w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; b) oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ (Zamawiający
dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym). 6) zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów -
wskazany w pkt 7.3 oraz 7.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 7) dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu rejestrowego, o których mowa w pkt 1.3) SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Zapisy pkt 1.4) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Zapisy pkt 1.3), 1.4) i 2
stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

14.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych PLN).
14.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
14.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
14.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
14.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
14.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
14.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
14.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ilezostał sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi I precyzować zakres umocowania. Zaleca się,
aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia składają każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej
wskazanej umowy. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy na podstawie art. 455 ust. 1
ustawy Pzp. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian określone zostały w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://epropublico. pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90fa767d9826443

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-02 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie doradztwa specjalistycznego
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym, podatkowym i kadrowym. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI