Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-07-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyDom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów
 • Data publikacji ogłoszenia2020-07-16
 • Numer ogłoszenia562709-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 562709-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów: Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, krajowy numer identyfikacyjny 00029317200000, ul. Helclów  2 , 31-148  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 634 42 55 , , e-mail sekretariat@dpshelclow.pl, , faks 12 633 08 28 .
Adres strony internetowej (URL): www.dpshelclow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dpshelclow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dpshelclow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w postaci papierowej, w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie, ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie
Numer referencyjny: DO.271.1.12.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części: 1) Część I - mięso świeże2) Część II - wędliny świeże wysokiej jakości3) Część III - mięso drobiowe2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w: 1) Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części I zamówienia; 2) Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części II zamówienia;3) Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części III zamówienia. 3. Uwaga: Dotyczy Części II – wędliny świeże wysokiej jakości: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego - w wyznaczonym przez niego terminie – nie krótszym niż 5 dni (zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp) przedstawi dokumenty (dokumenty producenta, etykiety, kopie lub wydrukowane fotografie etykiet) zawierające informacje na temat: nazwy handlowej produktu, procentowego składu surowcowego, tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancji stosowanych w produkcji - dotyczy produktów, dla których zostały przez Zamawiającego określone wymagania w tym zakresie, potwierdzające, że ofertowane towary odpowiadają pod względem gramatury i składu wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego może odnosić się do wszystkich lub wybranych towarów ujętych w ofercie Wykonawcy.4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:Dostarczany towar musi być: świeży, niemrożony, pierwszej jakości, spełniający polskie normy, w szczególności: 1) Mięso świeże - ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 1 do SIWZ) – pochodzenie: młode sztuki,  cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości, organów i podrobów, brudu, niewłaściwie zabezpieczone/opakowane, brak opakowania.2) Wędliny świeże wysokiej jakości - ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 2 do SIWZ) - I gatunku,  cechy dyskwalifikujące wspólne dla wędlin: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, pęknięcia i wycieki farszu w osłonkach naturalnych lub sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby na opakowaniu zbiorczym towaru, zabrudzenia, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin, itp.3) Mięso drobiowe – ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 3 do SIWZ), zasypywane lodem, w plastikowych pojemnikach, pozbawione resztek pierza, nieuszkodzone cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa drobiowego: zabrudzenia, oślizgłość, obce zapachy, deformacja towaru, resztki pierza, występowanie podrobów i organów wewnętrznych, uszkodzenia mechaniczne.4) prawidłowo opakowany, w przykrytych pojemnikach (pojemniki plastikowe, czyste, bez nieprzyjemnych zapachów, przeznaczone tylko dla jednego asortymentu towaru ujętego w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 1 i/lub Załącznik nr 2 i/lub Załącznik Nr 3 do SIWZ),5) towar powinien być oznakowany widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia podanym na opakowaniu – tym samym dla każdorazowej całej dostawy danego produktu – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ujętym w Wykazie Asortymentu, stanowiącym Załącznik nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 i/lub Załącznik nr 3 do SIWZ.W przypadku:  Części I (mięso świeże) i Części III (mięso drobiowe): minimum 2 dni od daty dostawy,  Części II (wędliny świeże wysokiej jakości ): minimum 7 dni od daty dostawy, 6) produkty przetworzone (tj. wędliny wysokiej jakości, przetwory mięsne) powinny posiadać etykiety zawierające następujące dane:  nazwę handlową produktu,  procentowy skład surowcowy, tj. % zawartości mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji,  datę produkcji,  nazwę i adres producenta,  masę netto towaru,  termin przydatności do spożycia, oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającą identyfikację artykułu,7) towar winien być ułożony w opakowaniu w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający estetyczny wygląd wyrobu,8) wolny od wad uniemożliwiających jego spożycie,9) przebadany przez placówkę weterynaryjną, 10) artykuły dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w zakresie stosowania wdrożonego w produkcji i obrocie systemu HACCP, a Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego lub SANEPID-u przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymogów,11) produkowany oraz dostarczany z zachowaniem wymogów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz wdrożonego przez Wykonawcę systemu HACCP,12) tożsamy ze wskazanym w ofercie.5. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji i z tej samej partii oraz winien być wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i obowiązującymi przepisami, w szczególności powinien spełniać wymogi Polskiej Normy określone w Ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych środków spożywczych.2) W momencie rozpoczęcia dostaw i na każde żądanie SANEPID-u lub Zamawiającego Wykonawca przedstawi decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla środka transportu zezwalającą na przewóz towaru stanowiącego przedmiot zamówienia.6. Wykonawca zobowiązuje się do:1) zachowania odpowiednich warunków transportu dostarczanych towarów - zapewnienia specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonych produktów objętych zamówieniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego, 2) przy każdorazowej dostawie - do odpowiedniego zabezpieczenie towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;3) w przypadku towarów dostarczanych w opakowaniach, dostarczenia zamówionej ilości towaru netto, tj. nie wliczenia wagi opakowania (np. kartony, sznurki, folie oraz siatki) w wagę zamówionego towaru,4) odbioru pustych opakowań zbiorczych (nie dotyczy opakowań indywidualnych produktu) po dostarczonym do siedziby Zamawiającego towarze co najmniej 1 raz w tygodniu,5) osoba dostarczająca towar ma obowiązek posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno - epidemiologicznych, 6) wraz z każdorazową dostawą towaru Wykonawca ma obowiązek dołączyć Handlowy Dokument Identyfikacyjny.7. Zamawiający wymaga aby:1) Wykonawca dokonywał nieodpłatnego użyczenia pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego - na okres do następnej dostawy,2) dostawy towaru były realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach – od 7:00 do 8:00, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu otrzymania pisemnego zamówienia (mail; fax) – przesłanego do godziny 11.00,3) zamówienia złożone po godzinie 11.00 będą realizowane następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zamówienia – do godziny 13.00,4) dostawy były realizowane sukcesywnie, w cenach jednostkowych określonych w Ofercie Wykonawcy,5) Wykonawca utrzymywał w stałej gotowości do odbioru faks oraz skrzynkę poczty elektronicznej,6) w razie stwierdzenia niedoborów ilościowych lub wad (dotyczy to jakości, świeżości, terminu przydatności do spożycia, zmiany ilości produktu lub niezgodności asortymentu) w dostarczonej partii towaru Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca uzupełni niedobory ilościowe lub wymieni wadliwą partię towaru na wolną od wad w następujących terminach:a) w dniu otrzymania zgłoszenia do godziny 17:00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło do godz. 13:00,b) w następnym dniu roboczym w godzinach 8:00 – 11:00 – jeśli zgłoszenie, o którym mowa powyżej, wpłynęło po godz. 13:00

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15131120-2
15110000-2
15112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tj.w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował na rzecz jednostki sektora finansów publicznych co najmniej jedną dostawę (Umowę) odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, spełniającą łącznie poniższe wymogi minimalne (dla tej części zamówienia, której dotyczy Oferta): 1) Część I – mięso świeże:• wartość dostawy/ umowy min. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych);• dostawy sukcesywne, co najmniej trzy razy w tygodniu;• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 10 miesięcy.2) Część II - wędliny świeże wysokiej jakości:• wartość dostawy/ umowy min. 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);• dostawy sukcesywne, co najmniej trzy razy w tygodniu;• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 10 miesięcy.3) Część III – mięso drobiowe:• wartość dostawy/ umowy min. 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);• dostawy sukcesywne, co najmniej trzy razy w tygodniu;• czas trwania dostaw/ umowy: co najmniej 10 miesięcy.oraz potwierdził, że dostawy (Umowy) zostały wykonane należycie.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie, lub2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:wykazu dostaw wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Propozycja sposobu przedłożenia w/w dokumentów została zawarta w Załączniku Nr 9 do SIWZ - Wykaz wykonywanych przez Wykonawcę dostaw.Dokumenty ujęte w pkt. 1 składa (jeżeli dotyczy) podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane produkty wymagań Zamawiającego określonych w Opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy tylko CZĘŚCI II – wędliny świeże wysokiej jakości) ujętym w Wykazie Asortymentu – Załącznik Nr 2 do SIWZ) Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:Dokumenty (dokumenty producenta, etykiety, kopie lub wydrukowane fotografie etykiet) zawierające informacje na temat składu danego towaru wyspecyfikowanego w Wykazie Asortymentu (Załącznik Nr 2 do SIWZ) - potwierdzające, że oferowane towary odpowiadają pod względem gramatury i składu wymaganiom określonym przez Zamawiającego (żądanie Zamawiającego, może odnosić się do wszystkich lub wybranych towarów ujętych w ofercie Wykonawcy).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pisemne Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).2. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu).3. Formularz oferty wraz z załącznikiem – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.Do Oferty należy dołączyć uzupełniony Załącznik Nr 1 do SIWZ (Część I) i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ (Część II) i/lub Załącznik Nr 3 do SIWZ (Część III) - stanowiący Wykaz Asortymentu.4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia Umowy;b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od każdego z Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.) 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszej SIWZ, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości zł brutto:Część I - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).Część II - 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).Część III- 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).Zamawiający informuje, że Wykonawca może dokonać wpłaty na każdą część osobno. Zamawiający dopuszcza wpłatę jednego łącznego wadium na łączną sumę wszystkich części, których dotyczy oferta. 3. Wadium może być wnoszone w:1) pieniądzu - przelewem wpłacane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego PKO BP SA Depozyty nr 85102028920000550205898608Tytułem „Wadium – przetarg nieograniczony: Sukcesywna dostawa mięsa świeżego, wędlin oraz mięsa drobiowego dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie – Część Nr ….. i/lub …”tak aby przed upływem terminu składania ofert, wadium znajdowało się na ww. rachunku.UWAGA: W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:1) musi być złożone w oryginale i wystawione na Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów,31-148 Kraków, ul. Helclów 2,2) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy,3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – musi obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych wykonawców,4) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.6. Zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 12. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku niewskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,3) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z przepisem art. 144 ustawy Pzp, a także w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian Umowy w ust. 2 – 7 niniejszego paragrafu.2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) obowiązującej stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem Umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wysokości wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy oraz zmiany zakresu przedmiotu Umowy, wysokości wynagrodzenia lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na okoliczności określone w § 4 ust. 20, 26 i 28 Umowy; 2) wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności spowodowanych działaniem siły wyższej, zdarzeniami losowymi lub powstałych na skutek działań lub zaniechań osób trzecich; 3) zmiany w zakresie podwykonawstwa uregulowanego zapisami § 6 niniejszej Umowy;4) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych lub gospodarczych w trakcie trwania realizacji przedmiotu Umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym dla Zamawiającego byłoby wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia,5) wydłużenia okresu obowiązywania Umowy lub zmniejszenia wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy do dnia 30 listopada 2021 roku, Zamawiający nie wykorzysta wartości brutto Umowy, tj. nie złoży zapotrzebowania na dostawy towaru o wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z zachowaniem cen jednostkowych z Oferty, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy.6) w przypadku, gdy kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę asortymentu będącego przedmiotem Umowy na okres następujący po okresie obowiązywania niniejszej Umowy przedłuży się w stopniu uniemożliwiającym zachowanie ciągłości dostaw, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu obowiązywania niniejszej Umowyz jednoczesnym zwiększeniem zakresu rzeczowego Umowy i wynagrodzenia umownego brutto,o – odpowiednio – okres opóźnienia w zawarciu kolejnej umowy i o kwotę wynikającą z wartości asortymentu niezbędnego do zapewnienia mieszkańcom Zamawiającego posiłków w tym okresie.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych pozycji zamawianego asortymentu wyszczególnionego w Wykazie Asortymentu – do wysokości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, stosownie do potrzeb Zamawiającego stwierdzonych w trakcie okresu obowiązywania Umowy (zgodnie z zapisami ujętymi w § 4 ust. 27 Umowy) – zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany treści Umowy i nie wymagają zawarcia aneksu.6. Zmiany w rozumieniu przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nie stanowią:1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną niniejszej Umowy,2) zmiany osób wskazanych w Umowie i danych kontaktowych Zamawiającego i Wykonawcy. O wystąpieniu zmian w powyższym zakresie właściwa Strona zawiadamia pisemnie drugą Stronę Umowy. Powyższe zmiany nie wymagają wprowadzenia aneksem do Umowy.7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-24, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Mięso świeże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części - Część I - mięso świeże. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 1 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części I zamówienia.3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:Dostarczany towar musi być: świeży, niemrożony, pierwszej jakości, spełniający polskie normy, w szczególności: 1) Mięso świeże - ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 1 do SIWZ) – pochodzenie: młode sztuki,  cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, zazielenienie mięsa, występowanie gruczołów, fragmentów kości, organów i podrobów, brudu, niewłaściwie zabezpieczone/opakowane, brak opakowania.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15110000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Wędliny świeże wysokiej jakości
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części: Część II - wędliny świeże wysokiej jakości.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części II zamówienia.3. Uwaga: Dotyczy Części II – wędliny świeże wysokiej jakości: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na żądanie Zamawiającego - w wyznaczonym przez niego terminie – nie krótszym niż 5 dni (zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Pzp) przedstawi dokumenty (dokumenty producenta, etykiety, kopie lub wydrukowane fotografie etykiet) zawierające informacje na temat: nazwy handlowej produktu, procentowego składu surowcowego, tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancji stosowanych w produkcji - dotyczy produktów, dla których zostały przez Zamawiającego określone wymagania w tym zakresie, potwierdzające, że oferowane towary odpowiadają pod względem gramatury i składu wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Żądanie Zamawiającego może odnosić się do wszystkich lub wybranych towarów ujętych w ofercie Wykonawcy.4. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:Dostarczany towar musi być: świeży, niemrożony, pierwszej jakości, spełniający polskie normy, w szczególności: 1) Wędliny świeże wysokiej jakości - ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 2 do SIWZ) - I gatunku,  cechy dyskwalifikujące wspólne dla wędlin: obce posmaki, zapachy, oślizgłość, nalot pleśni, barwa szarozielona, zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, pęknięcia i wycieki farszu w osłonkach naturalnych lub sztucznych, składniki użyte do produkcji pozaklasowe, obecność szkodników oraz ich pozostałości, brak oznakowania opakowań, uszkodzenia mechaniczne, zerwane plomby na opakowaniu zbiorczym towaru, zabrudzenia, objawy obniżenia jędrności i elastyczności, nieprzyleganie osłonki do wędlin, itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15131120-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Mięso drobiowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa z podziałem na części:Część III - mięso drobiowe.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ – dotyczy Części III zamówienia. 3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:Dostarczany towar musi być: świeży, niemrożony, pierwszej jakości, spełniający polskie normy, w szczególności: 1) Mięso drobiowe – ujęte w Wykazie Asortymentu (Załącznik nr 3 do SIWZ), zasypywane lodem, w plastikowych pojemnikach, pozbawione resztek pierza, nieuszkodzone cechy dyskwalifikujące wspólne dla mięsa drobiowego: zabrudzenia, oślizgłość, obce zapachy, deformacja towaru, resztki pierza, występowanie podrobów i organów wewnętrznych, uszkodzenia mechaniczne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9, 15112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję osoby do pomocy nad opieką osoby starszej - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję osoby do pomocy nad opieką osoby starszej przez 1-2 godziny dziennie, w godzinach porannych (między 7:30 a 10, do ustalenia). W zakres pomocy wchodzi zmienienie pampersa, umycie (na leżąco), przebranie, pomoc w karmieniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI