Dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2024-02-14
 • ZamawiającyGmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-06
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00092212
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ku Słońcu 125A

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-080

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.zadernowska@zuk.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zuk.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cb897a7-c4b9-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup suchej karmy dla kotów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A;kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie
Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132 oraz adresem email:iod@zuk.szczecin.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie” prowadzonym w
trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r.poz.2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego; obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pan

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15RODO prawo dostępu
do danych osobowych,− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu
postępowania oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od zamawiającego ograniczenia przetwarzania
danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: C/15/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa suchej karmy dla dorosłych kotów na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15713000-9 Karma dla zwierząt domowych
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 5 do SWZ.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie atesty dopuszczające przedmiot zamówienia do sprzedaży na rynku krajowym.
5. Termin przydatności do spożycia powinien wynosić co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do transportu przedmiotu zamówienia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1
w Szczecinie, rozładunku i złożenia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu dostawy, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości dostaw, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
a także SWZ i z ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
8. Wykonawca zapewni, we flocie pojazdów używanych przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia, co najmniej 10 % udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych
gazem ziemnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15713000-9 - Karma dla zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-06

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Wybór oferty najkorzystniejszej, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 %
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C):

C = najniższa cena / cena w ofercie ocenianej x 100 pkt x 60 %

2) wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy – 40 %
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy, w następujący sposób:

a) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy – 40 pkt
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy – 20 pkt
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnego etapu przedmiotu umowy – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości mniejszej niż 100,00 zł, wówczas oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 300,00 zł, wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta maksymalna wysokość kary umownej, czyli 300,00 zł.

S = C + K

2. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy w zakresie podstawy wykluczenia
z postępowania z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy i z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zmianami),
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową
albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę:
1) opis oferowanej karmy (folder, opakowanie lub inny dokument).
2. Zgodnie z 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę:
1) opis oferowanej karmy (folder, opakowanie lub inny dokument).
2. Zgodnie z 107 ust. 2 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 57 – 60 ustawy.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia.
3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającej, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
4) wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 455 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;
(…)
b) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie
da się przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
c) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SWZ.
3) poza przypadkami wskazanymi w pkt 2, Zamawiający przewiduje także zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany kosztów Wykonawcy związanych z realizacją umowy. Zmiana zostanie dokonana
z uwzględnieniem poniżej wskazanych zasad:
a) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
b) sposób ustalenia wynagrodzenia:
(…)
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie: 5 % wynagrodzenia wskazanego pierwotnie w umowie,
d) w celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy przed dniem zmiany oraz wynagrodzenie należne za usługi wykonane przed dniem zmiany, nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie należne Wykonawcy po dniu zmiany nie podlega modyfikacji także w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy powinno ono być wypłacone przed dniem zmiany,
a należne jest do wypłaty po tym dniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
e) zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym pkt, obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ppkt b),
f) w przypadku wykonywania umowy przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia tych podwykonawców na zasadach określonych w niniejszym punkcie, w sytuacji, gdy zawarł z nimi umowy na dostawy na okres przekraczający 6 miesięcy, a jego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z tymi zasadami.
4) Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
5) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
przez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków - szczegółowe informacje dotyczące zmiany umowy znajdują się w Rozdziale XVIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-14 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Sposób i termin składania ofert
Ofertę (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, tj.:
1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu (według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SWZ),
2) pełnomocnictwami,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) i oświadczeniami o niepodleganiu wykluczeniu dot. każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) opis oferowanej karmy (folder, opakowanie lub inny dokument), zawierający
w szczególności nazwę karmy i skład karmy (określenie zawartości procentowej odpowiednio dla karmy suchej z wołowiną i karmy suchej z kurczakiem dla dorosłych kotów):
- mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego,
- białka surowego,
- tłuszczu surowego,
- popiołu surowego,
- włókna surowego,
- wapnia,
- fosforu,
należy złożyć na Platformie – zgodnie z zapisami SWZ, w terminie do dnia 14.02.2024 r., do godz. 9.00.

II. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie zostanie wykonane w terminie: do dnia 6 listopada 2024 r.,
w tym:
1) etap I – w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,
2) etap II – nie później niż do dnia 6 listopada 2024 r. (dokładny termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy Stronami).

III. Informacje o formalnościach, które muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, o której mowa w rozdziale IX SWZ.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów- Gryfice
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pracy chałupniczej- składanie długopisów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI