Wykonanie i zakup wybranych zdjęć dla projektów małej retencji oraz przeciwdziałania...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie i zakup wybranych zdjęć dla projektów małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej w Lasach Państwowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2021-06-09
 • ZamawiającyCENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH
 • Data publikacji ogłoszenia2021-05-28
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00068504
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie i zakup wybranych zdjęć dla projektów małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej w Lasach Państwowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140738585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-217

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 318 70 82

1.5.8.) Numer faksu: 22 318 70 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@ckps.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ckps.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie i zakup wybranych zdjęć dla projektów małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej w Lasach Państwowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e4f4dd8-bf79-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068504

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00058526/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie i zakup zdjęć z projektów MRN2 i MRG2

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w związku z „Kompleksowym projektem adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" (MRN2) i „Kompleksowym projektem adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" (MRG2).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ckps

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ckps zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ. Instrukcja korzystania z systemu stanowi załącznik nr 4_1 do SWZ, Regulamin Platformy stanowi załącznik 4_2 do SWZ.

https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ckps
2) Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
- Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanym dalej Regulaminem na Platformie.
- Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za Pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Za datę:
- przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
- zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku „Wyślij wiadomość”, po czym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3) Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami
• w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Anna Krasoń, tel. 22 318 70 23
• w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Agnieszka Bagińska-Gorczyca, tel. 22 318 70 43
Sposób przygotowania ofert:
a) Ofertę wykonawca składa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą składa ofertę).
b) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności, w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności .txt, .rtf, .pdf, .docx, .odt.
c) Zamawiający wymaga posiadania konta na Platformie dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl.
d) Zasady rejestracji na Platformie oraz zasady przygotowania i złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zawiera instrukcja obsługi platformy i regulamin platformy stanowiące odpowiednio załączniki nr 4_1 i 4_2 do SWZ.
e) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej
niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
f) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.
g) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania
w przypadku wycofania oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy stanowiącej załącznik nr 4_1 do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.270.32.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 147972 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I – wykonanie zdjęć prezentujących projekt MRN2;

4.2.6.) Główny kod CPV: 79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32354500-4 - Filmy wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena i jakość.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 56,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 44,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II – wykonanie zdjęć prezentujących projekt MRG2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32354500-4 - Filmy wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena i jakość.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 56

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 44

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności technicznej lub zawodowej (dotyczy części I i II postępowania):
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu zdjęć przedstawiających pejzaże/ krajobrazy lub faunę/ florę ( z wyłączeniem zdjęć z sesji okolicznościowych, ślubnych itp.) w naturalnym środowisku (co najmniej 5 zdjęć w każdej usłudze).
Uwaga: W przypadku usług, które są w trakcie trwania (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i potwierdzić jej należytą realizację stosownym dowodem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu usług wykonanych (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z załącznikiem nr 3_1 i 3_2 do SWZ (odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp,
6. Do oferty wykonawca załącza również:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
b) Pełnomocnictwo
c) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
f) Portfolio – 15 zdjęć autorstwa fotografa skierowanego do realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w postaci uzasadnionego wydłużenia terminu realizacji usługi, w szczególności:
a) w przypadku uzasadnionego braku możliwości podjęcia decyzji w zakresie wyboru zdjęć przez Zamawiającego w związku z nieobecnością osób decydujących o ich wyborze. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o czas nieobecności osób uprawnionych do wyboru zdjęć (potwierdzenie pisemnie pod rygorem nieważności).
b) w przypadku zaistnienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających/ utrudniających wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności: ciągłego opadu deszczu na terenie danej lokalizacji w terminie planowanej realizacji zdjęć lub zachmurzenia uniemożliwiającego wykonanie zdjęć przy słonecznej pogodzie. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do czasu zaistnienia warunków atmosferycznych umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o 21 dni. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wydruków z ogólnodostępnych serwisów meteorologicznych potwierdzających zaistnienie opisanych wyżej warunków atmosferycznych w danych dniach.
c) w przypadku choroby Wykonawcy, w sytuacji gdy wykonane zostały już zdjęcia we wskazanych lokalizacjach i do realizacji pozostała ich postprodukcja. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu o maksymalnie 30 dni.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w postaci zmiany miejsc realizacji usługi (więcej niż 2/3 (odpowiednio dla części zamówienia) zmiany przewidziane w OPZ i umowie) na inne uzgodnione przez Strony, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, przykładowo w przypadku:
a) okoliczności związanych z pandemią COVID-19 (np. niedostępność osób kontaktowych w nadleśnictwach, gwałtowne szerzenie się wirusa w danym regionie),
b) uszkodzenie lub zniszczenie obiektów do sfotografowania lub inne ich wady,
c) sytuacji hydrologicznej,
d) warunków pogodowych uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie zdjęć w jedynym możliwym terminie w danym miejscu,
e) nieuzgodnienia terminu wykonania zdjęć w danej lokalizacji przez Strony oraz osoby wskazane do kontaktu w nadleśnictwach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie, na której prowadzone jest postępowanie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-08

2021-05-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opracowanie publikacji - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie graficzne, korekta językowa oraz komputerowy skład, łamanie, przygotowanie do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej, druk publikacji wraz z dostawą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI