Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-22
 • ZamawiającyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105822
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wladykai@uek.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: msap.uek.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b347f08a-cb37-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b347f08a-cb37-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27,31-510 Kraków (dalej: „UEK” lub „administrator”). 2. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście lub korespondencyjnie na adres siedziby administratora, telefonicznie pod nr tel.: (12) 293-7590 lub drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: iod@uek.krakow.pl 3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w celu zebrania i rozpatrzenia ofert, kontaktowania się z oferentami, wezwania do podania dodatkowych informacji. W przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana - także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy o zamówienie publiczne, również w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę (dane podwykonawców, osób wyznaczonych do kontaktu i osób zatrudnionych na umowę o pracę – jeśli Zamawiający tego zażąda). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora np. ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 4.Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, lub Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902) lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez Zamawiającego.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez administratora w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w celu realizacji tego prawa administrator może zażądać podania dodatkowych informacji, w szczególności wskazania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku, gdy dane osobowe są przechowywane w protokole, administrator w celu realizacji tego prawa może zażądać podania dodatkowych informacji, które pozwolą sprecyzować nazwę lub datę zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza tego przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MSAP.ZP.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia tekstów materiałów szkoleniowych oraz tłumaczeń ustnych w czasie szkoleń w ramach projektu DOBRE.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE) finansowanego przez USAID.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej OPZ, stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena ofertowa brutto – 60 % Kwalifikacje zawodowe tłumaczy – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe tłumaczy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie realizacji, co najmniej trzy (3) usługi tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka polskiego na język ukraiński szkoleń/warsztatów/wykładów lub konferencji naukowych;
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, tj.: osobą posiadającą wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia, obejmujące co najmniej jedną (1) usługę tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka polskiego na język ukraiński szkoleń/warsztatów/wykładów lub konferencji naukowych, zrealizowane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o którym mowa w §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Dowodem potwierdzającym określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie jest oświadczenie wykonawcy.
Wykonawca może dołączyć inne dowody, w tym referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Wykaz usług wraz z dowodami (jeżeli wykonawca załączy dodatkowe dowody), musi zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit.
a) SWZ, (wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób musi zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. b) SWZ, (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy składają wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SWZ, a wraz z nim:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) – zał. nr 1 do SWZ;
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – zał. nr 1 do SWZ (jeżeli dotyczy)
1.3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) – propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SWZ;
1.4. pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum).
1.5. Oświadczenie Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – propozycja wzoru Oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku obligatoryjne jest złożenie pełnomocnictwa.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w załączniku nr 1a do SWZ zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o uzyskanie zamówienia wskazane są w pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego - Oświęcim, Wadowice
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług doradztwa biznesowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI