Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu związanego z realizacją projektu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu związanego z realizacją projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – etap II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa centralna
 • Termin składania wniosków2019-04-30
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538064-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538064-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu związanego z realizacją projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, krajowy numer identyfikacyjny 14162841000000, ul. Wawelska  52/54 , 00-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48223692900, , e-mail zampub@gdos.gov.pl, , faks +48223692120.
Adres strony internetowej (URL): www.gdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdos.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu związanego z realizacją projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – etap II
Numer referencyjny: 35/GDOŚ/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie prowadzenia monitoringu związanego z realizacją projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – etap II, w tym m.in. prowadzenia monitoringu zgodnie z Procedurą Monitoringu, stanowiącą załącznik do opisu przedmiotu zamówienia oraz bieżącej ewaluacji Projektu i działań doradczych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia finansowany jest z projektu LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody – środki NFOŚiGW (decyzja nr 82/2016/Wn-50/EE-PO-LF/D).

II.5) Główny kod CPV: 79419000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 105691,06
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2019 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwóch usług, których przedmiotem było wykonanie badania ewaluacyjnego mającego charakter ewaluacji ex-ante, ex-post lub on-going, przez okres co najmniej 3 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto każda; 2) Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej: – 1 osobą, która: a. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiada tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł naukowy z obszaru nauk społecznych lub z obszaru nauk przyrodniczych; b. posiada doświadczenie, polegające na wykonaniu minimum jednej usługi w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert polegającej na badaniu społecznym z wykorzystaniem metod analizy danych jakościowych lub ilościowych, np. badanie ewaluacyjne, sondaż, diagnoza.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga: 1) Zamawiający pod pojęciem „badanie ewaluacyjne” rozumie ocenę/oszacowanie jakości (stopnia) realizacji programu (tzn. jego faktycznych rezultatów) w stosunku do wcześniejszych założeń (tzn. oczekiwanych efektów) odnoszącej się do efektów długoterminowych (oddziaływania), przeprowadzanej w celu osiągnięcia pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych związanych bezpośrednio z danym programem oraz zwiększaniem przejrzystości i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne. 2) Zamawiający pod pojęciami „nauki społeczne” oraz „nauki przyrodnicze” rozumie definicje obszaru nauk społecznych i obszaru nauk przyrodniczych, wskazane w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. poz. 1818). W sytuacji gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 lit. a, zaproponuje osobę, która ukończyła studia na uczelni zagranicznej, zastosowanie ma art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1pkt 3 ustawy): 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów praw pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa: - w ust. 5 pkt 5.3. ppkt 5.3.1. SIWZ – składa dokumenty, oświadczenie, potwierdzające, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku, gdy Zamawiający ma możliwość samodzielnego uzyskania dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w tym rejestrów publicznych, w formularzu oferty należy podać informacje potrzebne do samodzielnego uzyskania ww. dokumentu. - w ust. 5 pkt 5.3 ppkt 5.3.1. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ust. w ust. 5 pkt 5.3. ppkt 5.3.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 5.3. ppkt 5.3.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający, wymaga przedstawienia następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp): 1. wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (w zakresie określonym w rozdziale VI pkt 1.3 ppkt 1 SIWZ). Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej, są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane – wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a). 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: - Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (proponowany wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie z oświadczeniem zawartym w załączniku nr 3a do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia nowych okoliczności o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osoby realizujacej zamówienie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i ust. 5 Umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu, w szczególności w zakresie: 1) zmiany zakresu Monitoringu lub zmiany sposobu realizacji Monitoringu odmiennie niż określony w SOPZ, pod warunkiem iż zmiana zostanie uzasadniona przez Wykonawcę pod kątem celów Monitoringu na piśmie; 2) zmiany osoby biorącej udział w realizacji Umowy w szczególnych w przypadkach losowych takich jak np. śmierć, długotrwała choroba uniemożliwiająca wykonanie Monitoringu lub z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dokonanej przez przedstawiciela Zamawiającego podczas realizacji Umowy lub w przypadku, gdy termin wykonania Monitoringu ulegnie zmianie na warunkach określonych w ust. 12 i w nowym terminie Wykonawca nie będzie miał możliwości zrealizowania Monitoringu za pomocą osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy; 3) zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy; 4) zmiany liczby roboczogodzin, przewidzianych w ofercie Wykonawcy, na realizację poszczególnych zadań, o ile zmiana będzie uzasadniona przez Wykonawcę pod kątem celów Projektu i łączna liczba godzin potrzebnych do Wykonania umowy nie przekroczy maksymalnej liczby roboczogodzin, o której mowa w § 2 ust.2 Umowy. 3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest możliwa w następujących przypadkach: 1) gdy wystąpi, uzasadnione pod kątem celów Monitoringu, zwiększenie zakresu informacji cennych z punktu widzenia wyniku Monitoringu oraz konieczność wprowadzenia zmian w zakresie ilości zadań wskazanych w SOPZ; 2) gdy którakolwiek ze Stron w trakcie realizacji Umowy przedstawi bardziej efektywny sposób wykonywania zadań niż opisany w Procedurze Monitoringu; 3) gdy zmiana cech lub sposobu realizacji przedmiotu Monitoringu jest korzystna dla Zamawiającego; 4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest możliwa przy spełnieniu łącznie następujących przesłanek: 1) jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia inną osobą o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jakich wymagał Zamawiający w rozdziale …… SIWZ oraz, jakie Wykonawca wykazał w ust. …….. formularza ofertowego wobec osoby zastępowanej, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać; 2) zmiana osoby, o której mowa w pkt 1, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji Monitoringu, Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby w terminie do 2 dni roboczych od powzięcia informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby. Zamawiający pisemnie zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. 5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jest możliwa w następujących przypadkach: 1) gdy wystąpi przesłanka określona w ust. 3 pkt 1-3 i zakres zmienionych zadań lub odmienny sposób realizacji Monitoringu nie będzie możliwy do realizacji w pierwotnym terminie. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu maksymalnie o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy; 2) jeśli wykonanie Monitoringu zgodnie z Umową stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Stron, w szczególności związanych z dostępnością grup docelowych Monitoringu i powodujących, że w terminie pierwotnym nie zostaną osiągnięte cele Monitoringu. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu maksymalnie o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy; 3) w przypadku wydłużenia czasu realizacji Projektu i niezrealizowania wszystkich działań objętych Monitoringiem Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji Umowy maksymalnie do 31.12.2020 r. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacjach opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 7. Zmiany, o których mowach w ust. 2 pkt 1-3, nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, IV piętro, pok. nr 480A w dniu 30.04.2019 r. o godz. 10:30.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę 150 tabletów - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania02-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 150 tabletów z modemem LTE. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.