Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego w polsko-niemieckim projekcie pt....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego w polsko-niemieckim projekcie pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-21
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-13
 • Numer ogłoszenia585580-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585580-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego w polsko-niemieckim projekcie pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Projekt INT107 - Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (akronim: REGE)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17 , 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, , e-mail dzp@zut.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.zut.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zut.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zut.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Adres:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 18, Kancelaria Główna, pok. 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemnego w polsko-niemieckim projekcie pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania”
Numer referencyjny: ZP/WEk/KASiF/616/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług tłumaczenia ustnego (symultanicznego) podczas wydarzeń realizowanych na obszarze Euroregionu Pomerania, w tym na obszarach chronionych oraz tłumaczenia pisemnego materiałów na potrzeby polsko-niemieckiego projektu INT107 pt. „Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania” (akronim: REGE). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający w szczególności zakres realizowanego zamówienia, a także wykaz planowanych wydarzeń, ich miejsce, termin i czas trwania zawiera Załącznik nr 2 specyfikacji. 3. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej SIWZ mowa będzie o „Tłumaczeniach” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość wyszczególnionych lub wynikających z wymagań wskazanych w Załączniku nr 2 SIWZ usług do wykonania - składających się łącznie na przedmiot niniejszego zamówienia. 4. Sposób i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Umowa o wykonanie zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 3 specyfikacji. 5. Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia (realizacja usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, nie musi polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy).

II.5) Główny kod CPV: 79530000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79530000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: W uzupełnieniu informacji podanej w sekcji II.8) Zamawiający podaje, iż wskazany termin świadczenia usługi może ulec zmianie, w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu (max do 5 m-cy) przy zachowaniu maksymalnej ilości godzin dla tłumaczenia ustnego i maksymalnej ilości stron dla tłumaczenia pisemnego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawia nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawia nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP, posiadają jednocześnie zdolność zawodową (niezbędne doświadczenie) do wykonania niniejszego zamówienia. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 niniejszego działu, Zamawiający uzna wskazany w niniejszym ustępie warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania min. pięciu usług, spełniających dodatkowo następujące cechy: 1) Każda z pięciu usług została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie); 2) Każda z pięciu usług, o których mowa w pkt 1) powyżej została wykonana należycie; 3) przynajmniej trzy z pięciu usług, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej dotyczyły tłumaczenia ustnego (symultanicznego) z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieckiego na j. polski (tłumaczenie obukierunkowe) i były o wartości nie mniejszej niż równowartość 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) każda z usług. Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość usług, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie danej usługi pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość 3 000 zł jest wartością netto, tj. bez podatku VAT); 4) przynajmniej dwie z trzech usług, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej dotyczyły tłumaczenia pisemnego z j. polskiego na j. niemiecki oraz z j. niemieckiego na j. polski (tłumaczenie obukierunkowe) i były o wartości nie mniejszej niż równowartość 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każda z usług. Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość usług, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie danej usługi pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość 2 000 zł jest wartością netto, tj. bez podatku VAT); 5) Każda z pięciu usług, o których mowa w pkt 1) – 4) powyżej, obejmowała swoim zakresem tłumaczenia z dziedziny: ekonomiki, turystyki, obszarów chronionych, przyrody, statystyki, prawa. 3. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 4 pkt 1) niniejszego działu, pięć usług wymaganych na podstawie ust. 2 pkt 1) – 5) niniejszego działu muszą być usługami wykonanymi przez Wykonawcę, a w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) konieczne jest wykazanie faktu wykonania tych pięciu usług przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 ustawy PZP Wykonawca - w celu potwierdzenia spełniania wskazanego w ust. 1 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu - może polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu lub podmiotów (dalej zwanych odpowiednio PODMIOTEM TRZECIM lub PODMIOTAMI TRZECIMI) niezależnie od łączących Wykonawcę z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że Wykonawca taki udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU lub PODMIOTÓW TRZECICH, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. W takim przypadku wymagane będzie również spełnienie następujących warunków łącznie: 1) W zakresie w jakim Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO - usługi wymagane w ust. 2 niniejszego działu będą usługami wykonanymi przez ten PODMIOT TRZECI, przy czym jeżeli Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku określonego w ust. 2 niniejszego działu (w odniesieniu do pięciu usług tam wymaganych) powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO – to wówczas pięć usług wymaganych w ust. 2 niniejszego działu muszą być usługami, które zostały wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI; 2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca musi być tym podmiotem, który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do których zdolności te są wymagane. Powyższe będzie rozumiane w ten sposób, że: Ten PODMIOT TRZECI, który (stosownie do wykazania przez Wykonawcę) wykonał wymagane w ust. 2 niniejszego działu usługi w zakresie wskazanym w ust. 2 pkt 5) niniejszego działu - jako podwykonawca zrealizuje minimum część usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. 3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy PZP.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określony w dziale VI ust. 2 – 4 SIWZ warunek udziału w niniejszym postępowaniu: 1) Wykaz (oświadczenie Wykonawcy) ze wskazaniem pięciu usług, wymaganych na podstawie działu VI ust. 2 SIWZ, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych pięciu usług jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których każda z tych usług została wykonana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w dziale VI ust. 2 SIWZ, z wyjątkiem informacji, o których mowa w dziale VI ust. 2 pkt 2) SIWZ o należytym wykonaniu usług, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 SIWZ; 2) Dowody określające, że wymagane usługi z WYKAZU spełniają wymóg określony w dziale VI ust. 2 pkt 2) SIWZ. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej; 3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi/usług, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których usługi te były wykonywane – Wykonawca może przedstawić również inne dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy. Szczegóły wezwania w sprawie powyższych dokumentów podaje SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, który, stosownie do uprawnienia wskazanego w dziale VI ust. 4 SIWZ, w dokumentach składanych wraz z ofertą (stosownie do postanowień ust. 2 niniejszego działu) wskazał, iż polega na zdolnościach PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w dziale VI ust. 2 SIWZ, obowiązany będzie również przedłożyć Zamawiającemu wraz z ofertą dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego PODMIOTU TRZECIEGO, w szczególności zobowiązanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. Z przedstawionych dowodów powinno w szczególności jednoznacznie wynikać, że dany PODMIOT TRZECI zrealizuje niniejsze zamówienie w zakresie minimum wymaganym dla niego w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ jako podwykonawca Wykonawcy. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień powyższych niniejszego ustępu dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie danego PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie dla niego wymaganym w dziale VI ust. 4 pkt 2) SIWZ, umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia. 2. Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP (tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP) każdy Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). W myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wykonawcy, którzy złożą odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a przynależą do tej samej grupy kapitałowej, podlegają wykluczeniu, jeżeli wskazanymi powyżej dokumentami lub informacjami, przedkładanymi Zamawiającemu, w związku z oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, nie wykażą (nie udowodnią) Zamawiającemu, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. Oświadczenie w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej (jak też ewentualnie składane dokumenty bądź informacje na okoliczność potwierdzenia, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) podlegają złożeniu na adres (miejsce) doręczeń wskazane w dziale III ust. 5 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe tłumacza, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmiana oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XVI SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> J. polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) Zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia – wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP, właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania03-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI