Zadanie nr 1 Świadczenie usług dozoru mienia na terenie zarządzanym przez Zamawiającego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zadanie nr 1 Świadczenie usług dozoru mienia na terenie zarządzanym przez Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku. Zadanie nr 2 Monitorowanie budynków (pustostanów).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-05-04
 • ZamawiającyZarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2022-04-22
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00131555
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zadanie nr 1 Świadczenie usług dozoru mienia na terenie zarządzanym przez Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku.
Zadanie nr 2 Monitorowanie budynków (pustostanów).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200241074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Bema 89/1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zmk.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie nr 1 Świadczenie usług dozoru mienia na terenie zarządzanym przez Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku.
Zadanie nr 2 Monitorowanie budynków (pustostanów).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13851a5e-c14f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00131555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015095/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Zabezpieczenie techniczne polegające na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stanowiących własność wykonawcy (2022 rok).

1.3.24 Świadczenie usług dozoru mienia za pomocą systemu wizyjnego monitoringu i ochrony fizycznej - Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku na 2022 rok.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
-włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
-Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. Plik załączony przez wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe,
-oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wymagania organizacyjne:
-Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
-Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
-Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto, które należy utworzyć na stronie https://oneplace.marketplanet.pl.
-Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
-Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka „Korespondencja”. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@zmk.bialystok.pl.
-Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej zakładka „Korespondencja” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zp@zmk.bialystok.pl.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w załączniku nr 5 do SWZ Instrukcja dla Wykonawcy oraz są zamieszczone na stronie https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok, tel. 85.74-79-430, kontakt z inspektorem ochrony danych
w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku, możliwy jest pod nr tel. + 48 85.74-79-433 lub adresem e-mail: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl; oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie
(02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https:// zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl
/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku z siedzibą przy ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok /nazwa zamawiającego/ jest Pan Łukasz Żak, kontakt: nr tel. 85.74-79-433 lub adresem email: lukasz.zak@zmk.bialystok.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Nr postępowania: TR.263.20.2022
Zad1 Dozór mienia na terenie zarządzanym przez Zamawiającego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku za pomocą systemu wizyjnego monitoringu, oraz sygnału z systemu alarmowego budynku przy wsparciu grupy interwencyjnej.
Zad 2 Monitorowanie budynków (pustostanów) położonych w Białymstoku w zarządzie ZMK z możliwością przestawienia systemów do innych budynków ze wsparciem grupy interwencyjnej.
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TR.263.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 54560,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres usługi wchodzą następujące elementy:
1) świadczenie usługi biernego dozoru i ochrony mienia (monitoring sygnałów z systemów alarmowych) z budynku administracyjnego, jednopiętrowego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23, oraz monitorowaniu obrazu z kamer zamontowanych na terenie prowadzonego przez Zlecającego Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 w Białymstoku,
2) wsparcie mobilnej grupy interwencyjnej.
Ilekroć w niniejszym OPZ użyto określeń: usługi biernego dozoru, monitoring sygnałów z systemów alarmowych lub monitorowanie budynku - oznacza to stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z art. 3 Ustawy z 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
2. Usługa biernego dozoru i ochrony mienia obejmuje:
1) monitoring sygnałów alarmowych realizowany w sposób ciągły, całodobowo w dni powszednie oraz ustawowo wolne od pracy i święta,
2) monitoring sygnałów z systemów wizyjnych realizowany w sposób ciągły, każdego dnia tygodnia w godz. 17.00-5.00 (tj. w czasie zamknięcia Targowiska), całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele są dniami pracy targowiska,
3) stały dozór sygnałów przesyłanych za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych (instalacja alarmowa, itp.), gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego oraz interwencje grup ochrony na sygnały z systemu alarmowego tj. sygnał włamania, usterka systemu,
4) zapobieganie i przeciwdziałanie kradzieżom, rozbojom, kradzieżom z włamaniem, dewastacji mienia oraz innym zakłóceniom ładu i porządku na terenie ochranianego obiektu.
5) udostępnienie Zamawiającemu na czas trwania umowy nadajnika GSM (w cenie oferty) w celu umożliwienia transmisji sygnału,
6) Usługa realizowana z wykorzystaniem kamer ( obecnie są to 23 kamery IP Dahua DH – IPC – HFW 2320RP – ZS kamera IP 3 Mpx 2.7 – 12 mm) oraz rejestratora (obecnie urządzenie model IP Dahua NVR 5432 – 4KS2), zainstalowanych na obiekcie przez Zamawiającego i stanowiących jego własność. Obraz z kamer będzie przekazywany do miejsca wskazanego przez Wykonawcę – centrum operacyjnego Wykonawcy, gdzie będzie pełniony stały dozór przez osoby działające w imieniu Wykonawcy.
3. Wsparcie mobilnej grupy interwencyjnej:
1) gotowość do podjęcia interwencji na każdy odebrany sygnał alarmowy z zainstalowanego w budynku przy ul. Kawaleryjskiej 19/23 systemu alarmowego (instalacja alarmowa, itp.) oraz z systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie.
2) w cenie oferty:
a) nieograniczona liczba interwencji uzasadnionych,
b) dwie, nieuzasadnione i nieodwołane telefonicznie interwencje w miesiącu,
c) bezpłatna konserwacja, eksploatacja i naprawa elementów wchodzących w skład systemu alarmowego budynku oraz systemu wizyjnego na terenie targowiska.
3) wymagany czas podjęcia interwencji w godz. 17.00-5.00 – maksymalnie do 10 minut;
3.1. Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał wyznaczonego w umowie przedstawiciela Zamawiającego oraz organy ścigania o czynach przestępczych (np. włamanie, podpalenie) zaistniałych w obiekcie Zamawiającego oraz będzie zabezpieczał miejsca ich popełnienia do czasu przybycia służb mundurowych.
3.2. Po otrzymaniu sygnału alarmowego Wykonawca jest zobowiązany:
1) podjąć zdecydowane działania zmierzające do ochrony porządku, osób i mienia,
2) sprawdzić przyczynę alarmu,
3) zatrzymać sprawcę, jeżeli jest to możliwe, do czasu przybycia policji,
4) podjąć niezbędne czynności celem zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ewentualnych śladów zdarzenia,
5) ustalić personalia ewentualnych świadków,
6) w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia wywołanego czynnikiem ludzkim lub niezwiązanym z działalnością człowieka – niezwłocznie wzywać odpowiednie służby ratownicze,
7) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych zagrożeniach, wtargnięciach i podjętych działaniach,
8) informować Zamawiającego, najpóźniej w najbliższym dniu roboczym, o stwierdzonej konieczności modyfikacji systemu dozoru w celu poprawy jego działania, jak również o wszelkich zauważonych usterkach lub wadach sprzętu należącego do Zamawiającego służącego do realizacji usługi.
3.3. Wykonawca musi dysponować mobilną min. dwuosobową załogą interwencyjną, wyposażoną w niezbędne środki przymusu bezpośredniego (pałka, paralizator, gaz obezwładniający), której zadaniem jest skuteczna interwencja, ujęcie sprawcy / sprawców i przekazanie ich Policji. Mobilna grupa interwencyjna będzie gotowa do interwencji w dniach i godzinach realizacji usługi przez Wykonawcę. Osoby realizujące usługę w ramach grupy interwencyjnej powinny być przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz w zakresie prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej do chwili przyjazdu Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4.1 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 1.

4.2.5.) Wartość części: 29120,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
w określonych przez zamawiającego kryteriach.
P = Pc
gdzie:
P - oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC - liczbę punktów za kryterium „Cena”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie (kosztach) usługi jest montaż elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stanowiących własność wykonawcy, sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia oraz eksploatacja, konserwacja i naprawa w miejscach ich zainstalowania oraz bezpośrednia ochrona fizyczna polegająca na stałym dozorze sygnałów przesłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych z możliwością przestawania systemów do innych budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 4.2 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania nr 2.

4.2.5.) Wartość części: 25440,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów
w określonych przez zamawiającego kryteriach.
P = Pc
gdzie:
P - oznacza sumaryczną ilość punktów,
PC - liczbę punktów za kryterium „Cena”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zadanie nr 1 i 2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ważnej z i aktualnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995), zwana dalej „ustawą o ochronie osób i mienia”.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zadanie nr 1.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
Zadanie nr 2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
UWAGA!
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w niniejszym punkcie musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę lub łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
Zadanie nr 1:
- co najmniej 1 osobę posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z art. 26 Ustawy o ochronie osób i mienia oraz posiadającą co najmniej 36 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu obowiązków – koordynatora.
Zadanie nr 2:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Udostępnianie zasobów:
Zadanie nr 1 i 2:
1) zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych,
2) zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,
3) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XVI SWZ.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty wyk. dołącza: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zał nr 2.1 do SWZ,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 , każdy z wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
Wyk., w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wyk. powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia zał nr 2.3 do SWZ.
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia
w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wyk.obejmują: -oświadczenia wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej - zał. 2.6 do SWZ.
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wyk. wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zwieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wyk., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty wykonawca dołącza:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.2 do SWZ,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące dowód, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.3 do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.4 do SWZ.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
-wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi załącznik nr 2.7 do SWZ - dotyczy zadania nr 1,
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (dotyczy zadania nr 1 i 2),
- odpowiednie zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. koncesja uprawniająca do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Sposób składania ofert:
- wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza systemowego generowanego przez Platformę Zakupową. Formularz jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego Formularza Ofertowego, o którym mowa w SWZ.
Wykonawca wypełniony Formularz Ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ sporządza poza aplikacją.
Formularz Oferty nie podlega uzupełnieniu,
Niepodpisanie oraz niezałączenie do oferty formularza ofertowego stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty,
- ofertę składa się, pod rygorem nieważności:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy,
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - musi być załączone do oferty i przekazane zamawiającemu:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
Jeżeli pełnomocnictwo (umowa lub uchwała spółki cywilnej) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz,
- cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez pełnomocnika,
- w przypadku spółki cywilnej dokumentami zastępującymi pełnomocnictwo mogą być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich wspólników),
- wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Dodaj". Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp,
- do oferty należy dołączyć oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału lub inne podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty w zakresie wskazanym w rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają ci poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.5 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego.
Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w ust. 8 zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XII (Sposób oraz termin składania ofert).
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, chyba że wynika to z pełnomocnictwa załączonego do oferty,
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile występują),
3) uprawnienia osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, o której mowa w rozdziale XV SWZ (zadanie nr 1),
4) uzupełnione tabele urządzeń: załącznik nr 3A, 3B oraz 3C (zadanie nr 2).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek:
a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź, huragan, pożar niezawiniony przez Wykonawcę, wojna, zamieszki uliczne, stan zagrożenia epidemicznego, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,
b) przerwania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2) zmiany wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki VAT,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
3) zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od Stron,
4) zmiany innych podmiotów, o których mowa w § 13 jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nowy podmiot. Nowy podmiot musi spełniać warunki określone w SWZ w zakresie jakim Wykonawca polegał za zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118-122 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga podpisania stosownego aneksu
do umowy,
6) zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,
7) dokonywania zmiany umowy uzasadniających zmianę ceny lub zakresu obowiązków Wykonawcy, na podstawie postanowień umowy albo na podstawie przepisów prawa, w tym szczególności, w sytuacji przewidzianej w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.
4. W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w przedmiotowej umowie.
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa https://zmk-bialystok.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów uPzp.
-Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 uPzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
-Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
-Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub treści SWZ na stronie internetowej.
-Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
-Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
-Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
-W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - KPC o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
-Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
-Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 uPzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
-Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
-Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
-Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
-Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
-Szczegółowe info. dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” uPzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI