Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-01-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-03
 • Numer ogłoszenia500255-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 500255-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10858407000000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Irysowa 19 pok. 21 (sekretariat), 02-660 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy (ochrona obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych)
Numer referencyjny: TZ-US.260.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa OCHRONY fizycznej mienia Zamawiającego – pełnienie ochrony obiektów w formie podjazdów załóg interwencyjnych 1 raz w ciągu doby (wykaz obiektów określono w załączniku nr 4 do umowy). Załogi interwencyjne będą zobowiązane do sprawdzania stanu obiektów, stanu zabezpieczeń budynków i terenów i tego czy w obiektach nie przebywają nieuprawnione do tego osoby. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, osoby pełniące patrol zobowiązane są do bezzwłocznego przekazania informacji kierownikowi właściwego DOM-u, który administruje obiektem oraz wezwanie odpowiednich służb np.: policji, straży miejskiej i ewentualnie właściwego pogotowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy liczby ochranianych obiektów oraz zmiany adresów obiektów wymienionych w wykazie. Zmiana nastąpi nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili zawiadomienia Wykonawcy drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) lub telefoniczną (sms). Dodatkowo w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dokonanej zmianie ilości ochranianych obiektów. W razie zaistnienia okoliczności, które wymagają zabezpieczenia obiektu przez załogę interwencyjną w formie posterunku, Wykonawca zapewni ochronę do czasu przybycia odpowiednich służb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszej IWZ wraz z załącznikami. Wykaz chronionych obiektów stanowi Część IX IWZ. CPV – główny przedmiot: CPV 79710000-4 - Usługi Ochroniarskie

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 157482,85
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podobne usługi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na pełnieniu usług ochrony w obiektach Zamawiającego o wartości 50 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego (bez VAT) tj. kwoty 78741,43 zł bez VAT .
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 12.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; c) zdolności technicznej i zawodowej. 12.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków. 12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 12.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 12.4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 12.4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 12.4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,2,4, 5, 6 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunki określone w IWZ cyt.: "12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania. 12.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 12.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; c) zdolności technicznej i zawodowej. 12.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków. 12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 12.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 12.4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 12.4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 12.4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,2,4, 5, 6 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia. 13.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:  Załącznik nr 1 do oferty : oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Załącznik nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 13.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania doświadczenia które będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OFERTY) - wymagany oryginał. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca. Usługi jakimi musi wykazać się Wykonawca opisane są w pkt. 15.2.1 IWZ. Jeżeli wykazane usługi realizowane były przez wykonawców wspólnie je wykonujących należy napisać, co wykonawca składający ofertę w ramach danego zamówienia wykonywał.  Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wymagany oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13.3. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 13.4. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów. 14. Oferta wspólna. 14.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji; c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia; d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości; f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia; h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 14.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 14.3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu, każdy z członków konsorcjum wypełnia: załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 14.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców przy czym: w odniesieniu do posiadania doświadczenia określonego w pkt. 15. IWZ jeden z wykonawców musi się wykazać posiadaniem wymaganego doświadczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-doświadczenie nie sumuje się, w odniesieniu do posiadania polisy określonej w pkt. 15. IWZ wszyscy wykonawcy musza się wykazać posiadaniem wymaganego ubezpieczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-polis nie sumuje się. 14.5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 15. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego i spełnia wymagania określone w niniejszych IWZ tj.: 15.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż połowa tej kwoty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie posiadaniem w/w polisy musi wykazać się, każdy wykonawca. 15.2. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 15.2.1. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Suma wartości trzech wykazanych na potwierdzenie posiadania doświadczenia usług nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca. Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. -Doświadczenie będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie trzech usług . Zamawiający przyzna 2,5 punktów za każdą usługę, wykazaną ponad trzy wymagane, spełniającą wymagania określone w IWZ, nie więcej niż 10 punktów (co najmniej cztery dodatkowe usługi poza minimum wymaganym przez Zamawiającego w ilości trzech usług). W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem dodatkowych usług musi wykazać się, ten sam Wykonawca, który wykonywał usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 15.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 4.1.a. w ilości niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 15.2.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej."
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki określone w IWZ cyt.: "12. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania. 12.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 12.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 12.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; c) zdolności technicznej i zawodowej. 12.2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 12.1 i 15. niniejszej IWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków. 12.3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 12.1. i 15. IWZ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 13.1. IWZ oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w pkt. 13 IWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 12.4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 12.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa wraz z ofertą dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów /na załączniku nr 4 do oferty/ - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 12.4.1.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 12.4.1.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, 12.4.1.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 12.5. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1,2,4, 5, 6 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. 13. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia. 13.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:  Załącznik nr 1 do oferty : oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.  Załącznik nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 13.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania doświadczenia które będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert wraz z ofertą (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do IWZ) należy załączyć:  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OFERTY) - wymagany oryginał. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca. Usługi jakimi musi wykazać się Wykonawca opisane są w pkt. 15.2.1 IWZ. Jeżeli wykazane usługi realizowane były przez wykonawców wspólnie je wykonujących należy napisać, co wykonawca składający ofertę w ramach danego zamówienia wykonywał.  Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie– wymagany oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 13.3. W zakresie nieuregulowanym IWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). 13.4. UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów. 14. Oferta wspólna. 14.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie musi zawierać: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotowego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia powiększony o okres rękojmi i gwarancji; c) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od niej przez któregokolwiek z partnerów (współwykonawców) do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy o realizacji zamówienia; d) zakaz wprowadzania zmian w umowie regulującej współpracę Wykonawców bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego; e) oświadczenie, że wszyscy partnerzy (współwykonawcy) przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości; f) szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań; g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia; h) informację, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów (współwykonawców) razem i każdego z osobna. 14.2. Wykonawcy wspólnie składający ofertę wskażą w formularzu oferty adres korespondencyjny, na który Zamawiający będzie przekazywał korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 14.3. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu, każdy z członków konsorcjum wypełnia: załącznik nr 2 do oferty: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 14.4. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców przy czym: w odniesieniu do posiadania doświadczenia określonego w pkt. 15. IWZ jeden z wykonawców musi się wykazać posiadaniem wymaganego doświadczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-doświadczenie nie sumuje się, w odniesieniu do posiadania polisy określonej w pkt. 15. IWZ wszyscy wykonawcy musza się wykazać posiadaniem wymaganego ubezpieczenia (w całości) zgodnie z wymogiem Zamawiającego-polis nie sumuje się. 14.5. Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 15. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego i spełnia wymagania określone w niniejszych IWZ tj.: 15.1. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca musi posiadać polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 2.000.000 PLN przy czym ubezpieczenie na jedno zdarzenie nie może być mniejsze niż połowa tej kwoty. W przypadku podmiotów występujących wspólnie posiadaniem w/w polisy musi wykazać się, każdy wykonawca. 15.2. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 15.2.1. Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczonych przez okres co najmniej 1 roku każda. Suma wartości trzech wykazanych na potwierdzenie posiadania doświadczenia usług nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zdaniu pierwszym i drugim. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem trzech usług musi wykazać się, jeden wykonawca. Budynek użyteczności publicznej - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. -Doświadczenie będzie dodatkowo punktowane w kryteriach oceny ofert. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie trzech usług . Zamawiający przyzna 2,5 punktów za każdą usługę, wykazaną ponad trzy wymagane, spełniającą wymagania określone w IWZ, nie więcej niż 10 punktów (co najmniej cztery dodatkowe usługi poza minimum wymaganym przez Zamawiającego w ilości trzech usług). W przypadku podmiotów występujących wspólnie wykonaniem dodatkowych usług musi wykazać się, ten sam Wykonawca, który wykonywał usługi wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 15.2.2. Wykonawca musi dysponować osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług ochrony, odpowiadającymi rodzajem przedmiotowi zamówienia, zatrudnionymi zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 4.1.a. w ilości niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. 15.2.3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym tj. zmotoryzowanymi patrolami interwencyjnymi wyposażonymi w środki łączności bezprzewodowej."
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
cyt. z IWZ: "Część IV Zasady przygotowania oferty 17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu. 17.1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ, b) załącznika nr 1 do oferty : oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) załącznika nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, d) wykazu usług, o których mowa w pkt. 15.2.1. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do oferty), e) dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi potwierdzających, że wykazane przez wykonawcę w wykazie usług, na załączniku nr 3 do formularza oferty, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. f) oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), g) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę, h) oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4.7. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, i) dowodu wniesienia wadium, zgodnie z zapisem pkt. 16 część III IWZ. 17.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty. - Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ. - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę. 17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszych IWZ muszą spełniać następujące wymogi: a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do IWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3.3. lit. b) muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3.3 lit. b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów IWZ; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia dokumentów w innej niż polska wersji językowej, należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do jego złożenia; h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt. 17.1. IWZ; i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 17.4. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. 17.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 p. 1 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 17.4.1a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. b) informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. e) aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu tj. aktualnej koncesji wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ); g) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IWZ); h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ); i) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w IWZ; j) tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; k) informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, l) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: l)1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, l)2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez l)3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do dokumentacji postępowania). ł) inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści IWZ; Załączniki do oferty, o których mowa w pkt. f), g), h) l) IWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów. 17.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń - w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). – określonych w pkt. 5 poniżej. 17.6. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.7. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. i 15 IWZ polega na zasobach innych podwykonawców, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - oświadczenia podwykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 17.9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 17.10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty. 18. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 18.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a. niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 17.4.1a odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 18.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania. 19. Opakowanie oferty. 19.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 19.2. Opakowanie musi zostać oznakowane, jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i z jego adresem. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 19.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 20. Koszt przygotowania oferty. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 21. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia . 21.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień IWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 21.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 21.3. Zasady przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści IWZ zawarto w pkt. 5. 22. Modyfikacje treści istotnych warunków zamówienia. 22.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 22.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści IWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano IWZ. 23. Sposób obliczania ceny oferty. 23.1. Wykonawca w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IWZ) wypełnienia i określa wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu. Wszystkie ceny i wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 23.2. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż w wysokości 23% Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę innej niż podstawowa stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, bez wskazania takiej podstawy - spowoduje odrzucenie oferty. 23.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 24. Waluty obce. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie."
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
cyt. z IWZ: "Część IV Zasady przygotowania oferty 17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu. 17.1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ, b) załącznika nr 1 do oferty : oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) załącznika nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, d) wykazu usług, o których mowa w pkt. 15.2.1. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do oferty), e) dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi potwierdzających, że wykazane przez wykonawcę w wykazie usług, na załączniku nr 3 do formularza oferty, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. f) oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), g) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę, h) oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4.7. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, i) dowodu wniesienia wadium, zgodnie z zapisem pkt. 16 część III IWZ. 17.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty. - Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ. - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę. 17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszych IWZ muszą spełniać następujące wymogi: a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do IWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3.3. lit. b) muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3.3 lit. b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów IWZ; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia dokumentów w innej niż polska wersji językowej, należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do jego złożenia; h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt. 17.1. IWZ; i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 17.4. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. 17.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 p. 1 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 17.4.1a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. b) informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. e) aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu tj. aktualnej koncesji wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ); g) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IWZ); h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ); i) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w IWZ; j) tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; k) informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, l) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: l)1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, l)2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez l)3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do dokumentacji postępowania). ł) inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści IWZ; Załączniki do oferty, o których mowa w pkt. f), g), h) l) IWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów. 17.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń - w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). – określonych w pkt. 5 poniżej. 17.6. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.7. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. i 15 IWZ polega na zasobach innych podwykonawców, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - oświadczenia podwykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 17.9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 17.10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty. 18. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 18.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a. niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 17.4.1a odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 18.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania. 19. Opakowanie oferty. 19.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 19.2. Opakowanie musi zostać oznakowane, jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i z jego adresem. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 19.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 20. Koszt przygotowania oferty. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 21. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia . 21.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień IWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 21.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 21.3. Zasady przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści IWZ zawarto w pkt. 5. 22. Modyfikacje treści istotnych warunków zamówienia. 22.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 22.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści IWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano IWZ. 23. Sposób obliczania ceny oferty. 23.1. Wykonawca w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IWZ) wypełnienia i określa wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu. Wszystkie ceny i wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 23.2. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż w wysokości 23% Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę innej niż podstawowa stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, bez wskazania takiej podstawy - spowoduje odrzucenie oferty. 23.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 24. Waluty obce. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie."
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
cyt. z IWZ: "Część IV Zasady przygotowania oferty 17. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu. 17.1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza Ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ, b) załącznika nr 1 do oferty : oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) załącznika nr 2 do oferty : oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, d) wykazu usług, o których mowa w pkt. 15.2.1. (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do oferty), e) dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot na rzecz, którego świadczone były usługi potwierdzających, że wykazane przez wykonawcę w wykazie usług, na załączniku nr 3 do formularza oferty, usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. f) oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), g) pełnomocnictwa do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp), o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę, h) oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4.7. poniżej – tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, i) dowodu wniesienia wadium, zgodnie z zapisem pkt. 16 część III IWZ. 17.2. Wymogi formalne dotyczące sporządzenia oferty. - Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą IWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do IWZ. - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez danego Wykonawcę. 17.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszych IWZ muszą spełniać następujące wymogi: a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby; b) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do IWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Upoważnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie określająca jego zakres i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; d) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt. 17.3.3. lit. b) muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą określoną w pkt. 17.3.3 lit. b) oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba, że IWZ stanowią inaczej; e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę; f) określone w pkt. 17.1 IWZ dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów IWZ; g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia dokumentów w innej niż polska wersji językowej, należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do jego złożenia; h) zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt. 17.1. IWZ; i) zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. 17.4. Dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia. 17.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 2 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 p. 1 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach, których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie dostępności dokumentu, o którym mowa w pkt. 17.4.1a, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę dokument. b) informacji z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej Jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. e) aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu tj. aktualnej koncesji wydaną przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne(wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do IWZ); g) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 916.) (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do IWZ); h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do IWZ); i) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w IWZ; j) tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; k) informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia, l) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: l)1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, l)2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez l)3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. (wzór oświadczenia stanowi Załącznik do dokumentacji postępowania). ł) inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści IWZ; Załączniki do oferty, o których mowa w pkt. f), g), h) l) IWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów. 17.5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych – oświadczeń - w stosunku do podmiotu udostępniającego zasoby – o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993). – określonych w pkt. 5 poniżej. 17.6. Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.7. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do IWZ). 17.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 12.1. i 15 IWZ polega na zasobach innych podwykonawców, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentu (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów), potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ponadto Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych poniżej: - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że podwykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - oświadczenia podwykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenia podwykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); - oświadczenia podwykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej podwykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym podwykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 17.9. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 17.10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty. 18. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 18.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a. niniejszej specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 18.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 17.4.1a IWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt. 17.4.1a odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio. 18.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania. 19. Opakowanie oferty. 19.1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 19.2. Opakowanie musi zostać oznakowane, jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy i z jego adresem. W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 19.3. Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: 20. Koszt przygotowania oferty. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 21. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia . 21.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści IWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień IWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 21.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 21.3. Zasady przekazywania wniosków o wyjaśnienie treści IWZ zawarto w pkt. 5. 22. Modyfikacje treści istotnych warunków zamówienia. 22.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 22.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści IWZ będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano IWZ. 23. Sposób obliczania ceny oferty. 23.1. Wykonawca w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do IWZ) wypełnienia i określa wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu. Wszystkie ceny i wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 23.2. W przypadku określenia przez Wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT innej niż w wysokości 23% Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT. Zastosowanie przez Wykonawcę innej niż podstawowa stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, bez wskazania takiej podstawy - spowoduje odrzucenie oferty. 23.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 24. Waluty obce. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie."
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Tak
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
cyt. z IWZ: "28. Aukcja elektroniczna. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na Platformie Aukcyjnej Urzędu m.st. Warszawy https://aukcje.um.warszawa.pl, wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: — posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8NVindows 10 bądź nowszy), — być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), — posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, — posiadać połączenie z siecią Internet 0 przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej jest kryterium S - cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT, wyliczona w sposób opisany w IWZ. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy będą ceny brutto zaproponowane przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Kryterium doświadczenie wykonawcy jest wartością stałą i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za to kryterium na etapie oceny ofert papierowych będą automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryteriom licytowanym w toku aukcji elektronicznej. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SIWZ. Minimalna wartość postąpienia – 0,10 zł. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom w II etapie oceny ofert. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną, jeżeli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji. Datę i godzinę otwarcia i zamknięcia aukcji oraz pozostałe parametry aukcji elektronicznej, Zamawiający przekaże Wykonawcom w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert. W pkt. 15 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej."

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena za 1 podjazd jednej doby do 1–go budynku z VAT 90,00
D - doświadczenie wykonawcy – waga kryterium 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
cyt. z IWZ: "Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a. dokonywania zmian przewidzianych w IWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji ,gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania. cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/ wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. ee) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zmiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie IWZ; b. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym( przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego( przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, c. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należyta starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartość przedmiotu zamówienia d. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a); bb)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; e. zmian- niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy; f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10% wartości przedmiotu zamówienia. 3. Z wyjątkiem zamian określonych w § 5 ,wszelkie inne zmiany niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Dokonanie zmiany wskazanej w ust. 1 lit. a ppkt dd) wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 ust.1 lit. a ppkt.dd) Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 6. W przypadkach o których mowa w ust1. lit .a),c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 7. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w ust. 1 lit. b),c) i f) obliczone będzie wg zasad przyjętych niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie."
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania10-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na 3 miesiące do czasu windykacji kontrahenta. Kwota pożyczki 100 000 zł. Zabezpieczenie: weksel lub notarialne poddanie się egzekucji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI