Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania oraz monitoringu antywłamaniowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2021-2022
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStalowa Wola
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-23
 • Numer ogłoszenia595446-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 595446-N-2020 z dnia 2020-10-23 r.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2021-2022
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska  1 , 37-450  Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (URL): http://www.muzeum.stalowawola.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.muzeum.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, Punkt Obsługi Klienta przy wejściu głównym do Muzeum (parter).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, konwojowania oraz monitoringu antywłamaniowego obiektów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2021-2022
Numer referencyjny: MR-AG-3121-6/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony fizycznej oraz dozoru i monitoringu antywłamaniowego mienia w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, a także usługi konwojowania, zgodnie z poniższym szczegółowym zakresem i wymaganiami: 1) Ochrona fizyczna, monitoring antywłamaniowy budynku i posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, przy ul. Sandomierskiej 1. 2) Ochrona fizyczna, monitoring antywłamaniowy budynku i posesji Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12. 3) Usługi konwojowania eksponatów na potrzeby statutowej działalności Muzeum. 4) Usługi monitoringu antywłamaniowego budynków administrowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli na terenie miasta Stalowej Woli. 5) Ochrona fizyczna wystaw czasowych, wernisaży, imprez plenerowych – wedle potrzeb. Ad. 1). OCHRONA FIZYCZNA, MONITORING ANTYWŁAMANIOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO ORAZ POSESJI MUZEUM REGIONALNEGO W STALOWEJ WOLI, UL. SANDOMIERSKA 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego w budynku i na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, zlokalizowanego przy ul. Sandomierskiej 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w niżej wymienionych godzinach, codziennie, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Kwalifikowanego Pracownika Ochrony sprawował bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia: - od godz. 19.00 w poniedziałki do godz. 7.00 we wtorki (12 godz.) - od godz. 19.00 we wtorki do godz. 7.00 we środy (12 godz.) - od godz. 19.00 we środy do godz. 7.00 w czwartki (12 godz.) - od godz. 19.00 w czwartki do godz. 7.00 w piątki (12 godz.) - od godz. 19.00 w piątki do godz. 13.00 w niedziele (sobota całodobowo), (42 godz.) - od godz. 19.00 w niedziele do godz. 7.00 w poniedziałki (12 godz.). Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowej (24 godziny) ochrony fizycznej również w święta kościelne oraz święta państwowe (dni ustawowo wolne od pracy), za wyjątkiem niedziel, o ile nie wypada wtedy święto kościelne lub państwowe: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie, Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Wigilia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień), Sylwester, Trzech Króli. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy nadzór dyżurnego Centrum Monitoringu z możliwością natychmiastowej reakcji uzbrojonej grupy interwencyjnej w stanie zagrożenia sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe antywłamaniowe. Wykonawca zapewnieni w razie potrzeby uzbrojoną w broń palną Grupę Interwencyjną w składzie co najmniej dwuosobowym (kwalifikowani pracownicy ochrony), zdolną dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 20 minut od chwili otrzymania zgłoszenia, bez względu na porę dnia. W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia oraz powiadomią Pracowników Muzeum, wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną oraz Zamawiającego (Dyrektora Muzeum). Wykonawca musi posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych instalacji alarmowych i przesyłowych. Transmisja sygnałów z budynku głównego Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1 musi być prowadzona za pomocą niezależnych torów GSM/GPRS oraz nadajnika radiowego, każdy z nadajników musi zapewnić przesyłanie w jednej chwili niezależnie 5 kanałów/informacji (z uwagi na wydzielenie stref w budynku). Wszystkie prace związane z przeglądami oraz konserwacją radiolinii należy dokumentować w formie książki przeglądów lub książki eksploatacji i konserwacji obiektu. Pracownicy, którzy zostaną skierowani do ochrony Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli muszą posiadać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Personel Wykonawcy będzie zarządzał kluczami do obiektu w następujący sposób: otwieranie bram i drzwi: godz. 7.00, zamykanie: 19.00 lub w zależności od potrzeb Muzeum, otwieranie i zabezpieczenie obiektu w sytuacjach nadzwyczajnych (np.: awarie systemów).Ad. 2). OCHRONA FIZYCZNA, MONITORING ANTYWŁAMANIOWY BUDYNKU I POSESJI GALERII MALARSTWA ALFONSA KARPIŃSKIEGO, W STALOWEJ WOLI PRZY UL. ROZWADOWSKIEJ 12. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należącego do Zamawiającego w budynku i posesji oddziału Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, zlokalizowanej przy ul. Rozwadowskiej 12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w niżej wymienionych godzinach, codziennie, przy pomocy jednego zatrudnionego przez siebie Kwalifikowanego Pracownika Ochrony sprawował bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia: - od godz. 19.00 w poniedziałki do godz. 7.00 we wtorki (12 godz.) - od godz. 19.00 we wtorki do godz. 7.00 we środy (12 godz.) - od godz. 19.00 we środy do godz. 7.00 w czwartki (12 godz.) - od godz. 19.00 w czwartki do godz. 7.00 w piątki (12 godz.) - od godz. 19.00 w piątki do godz. 13.00 w niedziele (sobota całodobowo), (42 godz.) - od godz. 19.00 w niedziele do godz. 7.00 w poniedziałki (12 godz.). Zamawiający wymaga zapewnienia całodobowej (24 godziny) ochrony fizycznej również w święta kościelne oraz święta państwowe (dni ustawowo wolne od pracy), za wyjątkiem niedziel, o ile nie wypada wtedy święto kościelne lub państwowe: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Święto Pracy, Święto Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie, Najświętszej Maryi Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Wigilia, Boże Narodzenie (pierwszy dzień), Boże Narodzenie (drugi dzień), Sylwester, Trzech Króli. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobowy nadzór dyżurnego Centrum Monitoringu z możliwością natychmiastowej reakcji uzbrojonej grupy interwencyjnej w stanie zagrożenia sygnalizowanego przez pracowników muzeum, pracownika ochrony lub systemy alarmowe anty-włamaniowe. Wykonawca zapewnieni w razie potrzeby uzbrojoną w broń palną Grupę Interwencyjną w składzie co najmniej dwuosobowym (kwalifikowani pracownicy ochrony), zdolną dotrzeć do obiektu w czasie nie dłuższym niż 20 minut od chwili otrzymania zgłoszenia, bez względu na porę dnia. W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia oraz powiadomią Pracowników Muzeum, wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną oraz Zamawiającego (Dyrektora Muzeum). Wykonawca musi posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych instalacji alarmowych i przesyłowych. Transmisja sygnałów musi być prowadzona za pomocą niezależnych torów GSM/GPRS oraz nadajnika radiowego, każdy z nadajników musi zapewnić przesyłanie w jednej chwili niezależnie 5 kanałów/informacji (z uwagi na wydzielenie stref w budynku). Wszystkie prace związane z przeglądami oraz konserwacją radiolinii należy dokumentować w formie książki przeglądów lub książki eksploatacji i konserwacji obiektu. Pracownicy, którzy zostaną skierowani do ochrony Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli muszą posiadać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Personel Wykonawcy będzie zarządzał kluczami do obiektu w następujący sposób: otwieranie bram i drzwi: godz. 7.00, zamykanie: 19.00 lub w zależności od potrzeb Muzeum, otwieranie i zabezpieczenie obiektu w sytuacjach nadzwyczajnych (np.: awarie systemów).Ad. 3). USŁUGI KONWOJOWANIA DZIEŁ SZTUKIPrzedmiotem zamówienia są usługi konwojowania dzieł sztuki/eksponatów na potrzeby statutowej działalności Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Zamawiający nie jest w stanie szczegółowo określić ilości konwojów i tras konwojów dzieł sztuki. Na podstawie realizacji usług konwojów z lat 2014-2020 przewiduje się średnie zapotrzebowanie na 200 (dwieście) osobo-roboczogodzin konwoju oraz 4 000 km (cztery tysiące) konwoju samochodem Wykonawcy w skali 1 roku. Łącznie za 2 lata wykonywania usługi (2021 i 2022 ) należy przyjąć 400 osobo-roboczogodzin (słownie: czterysta) konwoju oraz 8 000 km (słownie: osiem tysięcy) konwoju samochodem Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania do 50%. Konwój eksponatów może być realizowany: 1) przy użyciu pojazdu Zamawiającego, 2) przy użyciu pojazdu Wykonawcy (np.: 1-2 konwojentów + kierowca), 3) pojazdem należącym do Muzeum oraz pojazdem Wykonawcy (np.: 2-4 konwojentów) w zależności od potrzeb i wartości ochranianego mienia. Na zlecenie Zamawiającego przesłane pocztą elektroniczną Wykonawca zapewni wymaganą liczbę pracowników ochrony posiadających wyszkolenie w zakresie konwojowania dzieł sztuki oraz wymagane przepisami uprawnienia do posiadania i użycia broni palnej. Transporty przedmiotów wartościowych trwają w przeważającej większości do 24 godzin, jednakże Zamawiający zastrzega możliwość realizacji konwojów powyżej 24 godzin. Zamawiający nie jest w stanie określić wartości konwojowanych przedmiotów ze względu na specyfikę transportu (dzieła sztuki). Zamawiający przed zorganizowaniem transportu przelicza szacunkową wartość transportu na jednostki obliczeniowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, (Dz. U. poz. 1240, 19 września 2014 r.). W przypadku konwoju wykonywanego pojazdem Muzeum, rozliczenie nastąpi na podstawie roboczogodzin pracy konwojenta lub konwojentów będącego/będących do dyspozycji Zamawiającego. W przypadku konwoju wykonywanego pojazdem Wykonawcy rozliczenie nastąpi na podstawie: - ceny z tytułu roboczo-godzin pracy konwojenta/ów, - ceny z tytułu przejazdu za 1 km pojazdem Wykonawcy. Zamawiający nie zwraca Wykonawcy kosztów wynikających z konieczności odbycia noclegu pracownika/ów Wykonawcy podczas odbywania konwoju trwającego ponad 24 godziny. W związku z powyższym ww. koszty należy wkalkulować w roboczogodzinę pracy konwojenta. Zamawiający szacuje, że konwoje powyżej 24 godzin będą stanowiły znikomy procent wszystkich zamawianych konwojów (nie więcej niż 4 konwoje w okresie 1 roku). Niepełna roboczogodzina konwoju/ 1 konwojenta będzie płacona proporcjonalnie.Ad. 4). MONITORING ANTYWŁAMANIOWY OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLIWykonawca zapewni monitoring antywłamaniowy w następujących obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli: 1) Budynek Główny Muzeum, Stalowa Wola, ul. Sandomierska 1, 2) Oddział Muzeum – Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12, 3) Centrum Edukacji Artystycznej, Stalowa Wola, ul. Staszica 14A (obok Kina Ballada), 4) Pomieszczenie magazynowe, Stalowa Wola, ul. Staszica 14B (obok Kina Ballada), 5) Pomieszczenie magazynowe, Stalowa Wola, ul. Wyszyńskiego 12 (zaplecze Hotelu Hutnik), 6) Pomieszczenia magazynowe, Stalowa Wola, ul. Rozwadowska 12 (Budynek Gospodarczy), Hala magazynowa na terenie HSW, ul. Solidarności, 7) Budynek magazynowy, Stalowa Wola ul. Targowa 1 lub inny wskazany przez Zamawiającego na terenie miasta Stalowej Woli. Usługa stałego monitoringu polegać będzie w szczególności na: a) odbieraniu wszystkich sygnałów w sposób odrębny i rozpoznawalny oraz niezwłocznym przekazywaniu ich dalej do odpowiednich formacji i służb (Grupa Interwencyjna, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe), w celu podjęcia właściwych zadań. b) spełnieniu przez system transmisji sygnałów alarmowych Wykonawcy wymagań określonych w aktualnie obowiązujących normach. Zamawiający zobowiązuje się do posiadania układu sygnalizacji włamania z aktualnymi atestami TECHOM oraz urządzenia monitorowania odpowiadające wymogom URPiT zamontowane i bieżąco konserwowane. Niewłaściwe i wadliwe funkcjonowanie urządzeń u Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy. c) rejestrowaniu i archiwizowaniu przez okres minimum 30 dni wszystkich komunikatów dochodzących do stacji monitorowania z lokalnego systemu alarmowego: antywłamaniowego i antynapadowego oraz zapewnieniu Zamawiającemu wgląd w rejestr odbieranych sygnałów. d) przekazywaniu upoważnionym pracownikom Muzeum informacji o przyjętych sygnałach. Wykonawca musi dysponować całodobowym stanowiskiem zdalnego monitorowania elektronicznych systemów alarmowych, do którego podłączy sygnały alarmowe z obiektów wymienionych w pkt a) i zapewni interwencję w przypadku pojawienia się alarmu adekwatną do zagrożenia, w tym interwencję zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego (za który Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat) w czasie nie dłuższym niż 20 minut od momentu uruchomienia alarmu. Wykonawca musi posiadać możliwość podłączenia systemów alarmowych Muzeum do własnych instalacji alarmowych i przesyłowych. Transmisja sygnałów z magazynów Muzeum musi być prowadzona za pomocą niezależnych torów GSM/GPRS oraz nadajnika radiowego, każdy z nadajników musi zapewnić przesyłanie w jednej chwili niezależnie min. 2 kanałów/informacji (z uwagi na wydzielenie stref w budynkach /pomieszczeniach). Koszt podłączenia torów monitorowania systemów sygnalizacji wraz z urządzeniami Zamawiającego do stanowiska monitorowania Wykonawcy należy wliczyć w cenę usługi monitorowania. Wykonawca musi dysponować samochodem patrolowym a pracownicy ochrony muszą być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej zewnętrznej jak i wewnętrznej między pracownikami. W razie zadziałania układu sygnalizacji włamania w trybie natychmiastowym pracownicy Wykonawcy dokonają kontroli obiektu, a w przypadku stwierdzenia włamania zabezpieczą go, podejmą czynności związane z likwidacją wynikającego zagrożenia oraz powiadomią Pracowników Muzeum, wyspecjalizowane służby: Policję, Straż Pożarną oraz Zamawiającego (Dyrektora Muzeum). Zamawiający zastrzega sobie prawo symulacji zagrożenia (np. ćwiczeń) nie częściej jednak niż 4 razy w roku (kwartalnie). Wykonawca zobowiązany jest zapewnić okresowy, kwartalny przegląd zainstalowanego w obiekcie Zamawiającego systemu transmisji sygnałów alarmowych. W przypadku awarii systemów transmisji sygnałów alarmowych, Zamawiający wymaga, by czas reakcji serwisu technicznego Wykonawcy nie przekroczył 48 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pracownika działu administracji Muzeum o wszelkich awariach, zmianach i okolicznościach mających wpływ na stan ochrony obiektów Muzeum. Ad. 5). OCHRONA FIZYCZNA WYSTAW CZASOWYCH, WERNISAŻY, IMPREZ PLENEROWYCH Na pisemne zlecenie Wykonawca zapewni określoną, ustalaną każdorazowo z Zamawiającym liczbę pracowników ochrony, posiadających niezbędne uprawnienia, jednolicie umundurowanych, wyposażonych w środki łączności radiowej do zadań polegających na: - ochronie fizycznej osób i mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez i wydarzeń w tym plenerowych takich jak Noc Muzeów (coroczne, jednodniowe wydarzenie organizowane przez Zamawiającego w miesiącu maju), koncert plenerowy, wydarzenia kulturalne organizowane przez Muzeum, itp.), - ochronie fizycznej osób i mienia podczas wystaw czasowych, wernisaży, uroczystości, - wykonywaniu czynności polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników imprez oraz sugestii Zamawiającego w ramach przepisów,, - kontrolowaniu ruchu osobowego, - podejmowaniu interwencji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia. Do celów niniejszego postępowania przetargowego przyjmuje się, że Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na maksymalnie 8 pracowników ochrony do zabezpieczenia imprezy w danym dniu. Przewidywana liczba wymaganych roboczo-godzin: 200 (słownie: dwieście) w skali 1 roku, 400 (słownie: czterysta) łącznie w latach 2021 i 2022 roku. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania do 50%.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
79715000-9
79713000-5
79714000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość powtórzenia podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. Powtórzenie usług ochronymoże wynikać z konieczności zapewnienia ochrony na obiekcie Muzeum nieobjętym ochroną. Zwiększenie zakresu umowy będzie skutkować zwiększeniem wysokości wynagrodzenia po przeprowadzeniu negocjacji ceny w oparciu o czynniki cenotwórcze z umowy podstawowej. Zamówienia powtórzone będą realizowane pod warunkiem posiadania środków finansowych przez Zamawiającego na ich realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-01-01 2022-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, to taki który posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Polisa nadwyżkowa nie może zawierać wyłączeń i klauzul ograniczających wypłatę ubezpieczenia za szkody polegające na utracie rzeczy/mienia, lub za szkody w rzeczach pod kontrolą lub dozorem na kwoty mniejsze niż wynosi suma polisy a także nie może wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela jeśli za szkodę odpowiedzialny był zleceniobiorca zatrudniony przez ubezpieczonego na podstawie umowy zlecenia. OC nadwyżkowe powinno zawierać także odpowiedzialność pracodawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - wykonał (zakończył, zrealizował), w tym także w ramach wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych, co najmniej dwie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku użyteczności publicznej (wg definicji par. 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o następującym minimalnym łącznym zakresie dla każdej z usług: a) o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każda, b) trwającą przez minimum 10 godzin w ciągu doby, c) trwającą nieprzerwalnie co najmniej 12 miesięcy, d) zrealizowanej (zakończonej) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. - posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia tj.: wykaże nie mniej niż 4 pracowników ochrony (zatrudnionych na umowę o pracę), posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; - dysponują potencjałem technicznym obejmującym: a) całodobowe centrum operacyjno/dyspozytorskie z co najmniej 2-osobową obsadą na każdej zmianie, b) stacje monitorowania alarmów i/lub alarmowym centrum odbiorczym, c) co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do chronionego obiektu nie dłuższym niż 15 minut (słownie: piętnaście minut) bez względu na porę dnia, d) dysponują potencjałem technicznym i osobowym w zakresie konwojowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty winno bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); h) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Ustawy Pzp dotyczące grupy kapitałowej (Załącznik nr 3 do SIWZ). Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: a) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1887 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 z późn. zm.). b) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest na określoną kwotę ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100) wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. c) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku użyteczności publicznej (wg definicji par. 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) o następującym minimalnym łącznym zakresie dla każdej z usług: - o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy złotych) każda, - trwającą przez minimum 12 godzin w ciągu doby, - trwającą nieprzerwalnie co najmniej 12 miesięcy, - zrealizowanej (zakończonej) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. d) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, 2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli: Nr rachunku 95 1020 4939 0000 0902 0103 1244 PKO BP SA Oddział 1 w Stalowej Woli (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu MR–AG–3121–6/20);UWAGA! Dokonując przelewu należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych, gdyż ofertę uważa się za zabezpieczoną wadium, gdy środki pieniężne znajdują się na koncie bankowym Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się zatem potwierdzoną przez Zamawiającego, datę uznania rachunku.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
CZAS REAKCJI GRUPY INTERWENCYJNEJ 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zmiany umowy poprzez: a) zmniejszenie zakresu ochrony fizycznej lub monitoringu antywłamaniowego niektórych budynków Muzeum, bądź uprawnienie do odstąpienia od umowy w części w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. konieczność zamknięcia wystawy, budynku, itp. Zmniejszenie zakresu zamówienia spowoduje proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o czynniku cenotwórcze z oferty Wykonawcy. b) zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania do 50% na usługi wykonywania konwojów, z czego przewiduje się zapotrzebowanie na 200 (dwieście) osobo-roboczogodzin konwoju oraz 4 000 km (cztery tysiące) konwoju samochodem Wykonawcy w skali 1 roku, co daje 400 osobo-roboczogodzin (czterysta) konwoju oraz 8 000 km (osiem tysięcy) konwoju samochodem Wykonawcy łącznie w 2019 i 2020 roku. c) zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania o 50% usług ochrony fizycznej polegającej na zabezpieczeniu imprez i wernisaży organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Przewidywana liczba wymaganych roboczo-godzin: 200 (słownie: dwieście) w skali 1 roku, 400 (słownie: czterysta) łącznie w 2021 i 2022 roku. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania do 50%. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 1) wynikającym ze zmiany przepisów prawa, które będą miały wpływ na warunki wykonywania Umowy; 2) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu i liczby pracowników ochrony; 3) innych korzystnych dla Zamawiającego zmian. 3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia konsekwencji prawnych w przypadku: a) utraty przez Wykonawcę koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej ochrony osób i mienia, b) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego powierzył wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej, c) niewywiązywania się Wykonawcy ze swoich zadań oraz rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartej umowy, d) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia, e) Wykonawca nie podjął realizacji zadania w ciągu jednego dnia od ustalonej daty rozpoczęcia świadczenia usługi, f) Wykonawca pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego nie wykonuje usług zgodnie z umową i warunkami umownymi, g) Wykonawca przerwał realizację usługi, h) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KRYTERIUM NR 2: CZAS REAKCJI GRUPY INTERWENCYJNEJ – 40%W tym kryterium punkty będą przyznawane według skali:- Czas reakcji grupy interwencyjnej: do 10 minut – 40 pkt.- Czas reakcji grupy interwencyjnej: do 11 do 15 minut – 20 pkt.- Czas reakcji grupy interwencyjnej: od 16 do 19 minut – 10 pkt.- Czas reakcji grupy interwencyjnej: 20 minut – 0 pkt.Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do siedziby głównej Muzeum (ul. Sandomierska 1) oraz do siedziby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego (ul. Rozwadowska 12) nie może być dłuższy niż 20 min.Jeżeli Oferent zaoferuje czas reakcji grupy interwencyjnej dłuższy niż 20 minut bez względu na porę dnia, oferta zostanie odrzucona, z uwagi na nie spełnienie warunków SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szafek kuchennych, Grębków
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania04-12-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szafek kuchennych, lakierowane, błyszczące, termin realizacji do końca stycznia 2021. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI