Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacji systemu alarmowego oraz usługi otwierania i zamykania budynków
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMielec
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-03
 • ZamawiającyPowiat Mielecki
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-26
 • Numer ogłoszenia543659-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 543659-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Powiat Mielecki: Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacji systemu alarmowego oraz usługi otwierania i zamykania budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Mielecki, krajowy numer identyfikacyjny 69058144200000, ul. ul. Wyspiańskiego  6 , 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 78 00 400, e-mail euzar@powiat-mielecki.pl, faks 17 78 00 530.
Adres strony internetowej (URL): https://powiat-mielecki.pl/ http://bip.powiat-mielecki.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiat-mielecki.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiat Mielecki, ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacji systemu alarmowego oraz usługi otwierania i zamykania budynków
Numer referencyjny: WA.272.1.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez Wykonawcę usług dla Zamawiającego w zakresie:1) Zadanie nr 1: ochrony fizycznej budynków Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b i terenów przylegających do budynków oraz monitorowanie z wykorzystaniem systemu monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b, Przychodni Zdrowia w Mielcu nr 4 i 5 oraz Ogrodu Sensorycznego,2) Zadanie nr 2: ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji zainstalowanego systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b,3) Zadanie nr 3: otwierania i zamykania budynku Przychodni Zdrowia w Mielcu nr 2, 4 i 5,4) Zadanie nr 4: wykonywania niezbędnych napraw oraz modernizacji oraz rozbudowy systemu alarmowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu udostępnionego na stronie internetowej BIP Powiatu Mieleckiego: http://bip.powiat-mielecki.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro .

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1
79715000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-07-01   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełnieni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na obszarze na którym ma być wykonywana usługa wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 16 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonej polisy wraz dowodami opłacenia składek, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 150 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług ochrony fizycznej w czynnych budynkach użyteczności publicznej przez okres trwający nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy. Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia, na podstawie przedłożonego wykazu wykonanych usług (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) oraz dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W zakresie potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty tez realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2) Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:a) formularz oferty - na załączonym druku (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) b) wykaz wykonanych usług (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b Ogłoszenia o zamówieniu),c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.d) aktualną koncesję (o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a Ogłoszenia o zamówieniu),e) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC (o którym mowa w ust 3 pkt 1 lit. d Ogłoszenia o zamówieniu),f) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,g) jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 95,00
dodatkowe elementy systemu SSWiN 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. Wszelkie zamiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności, chyba, że inaczej zastrzeżono we wzorze umowy. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Specyfikacja systemów alarmowych SSWiN oraz centrali PPOZ zostanie udostępnia wyłącznie zainteresowanym Wykonawcom po złożeniu stosownego wniosku. Wnioski o przesłanie informacji należy przesyłać na adres e-mail przetargi@powiat-mielecki.pl
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną w dalszej części „ustawą”Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ewentualnymi zmianami w dniu 03.06.2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6. Informacja z otwarcia ofert zostanie udostępniona na stronie internetowej BIP Powiatu Mieleckiego: http://bip.powiat-mielecki.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro 1) Celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert i ich wagi: cena (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3) – znaczenie 95 %cena dodatkowych elementów systemu SSWiN (Zadanie nr 4) – znaczenie 5 %2) Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium „cena”. Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie Wykonawcy (obliczoną jako suma cen brutto za Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3).Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru podanego w Ogłoszeniu o zamówieniu. Sposób obliczenia ceny ofertowej w każdym z zadań:Wykonawca na Formularzu ofertowym zobowiązany jest podać osobną cenę za wykonanie usługi ochrony fizycznej i osobną cenę za wykonanie usługi monitorowania oraz osobną cenę za wykonanie usługi otwierania i zamykania Przychodni Zdrowia nr 2,4,5:Zadanie nr 1 - Usługa ochrony fizycznej:- w ofercie należy podać cenę netto 1 roboczogodziny oraz stawki % podatku VAT i cenę 1 roboczogodziny brutto za wykonanie usługi ochrony fizycznej.Dla celów porównania składanych ofert należy przyjąć liczbę 5713 (pięć tysięcy siedemset trzynaście) roboczogodzin w okresie realizacji całego zamówienia. Wyliczenie ceny brutto za wykonanie usługi ochrony fizycznej powinno zawierać wskazanie ceny brutto 1 roboczogodziny x 5713 roboczogodzin.Zadanie nr 2 - Usługa ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji systemu alarmowego:- w ofercie należy podać cenę netto za 1 miesiąc wykonania usługi monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz wykonywanie konserwacji systemu alarmowego oraz stawki % VAT oraz cenę brutto za 1 miesiąc wykonania usługi.Zadanie nr 3 - Usługa otwierania i zamykania budynku Przychodni Zdrowia nr 2, Przychodni Zdrowia nr 4 oraz Przychodni Zdrowia nr 5.- w ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi otwierania i zamykania budynku Przychodni Zdrowia nr 2, Przychodni Zdrowia nr 4 oraz Przychodni Zdrowia nr 5.Kryterium „dodatkowe elementy systemu SSWiN”: Przy obliczaniu punktacji w tym kryterium Zmawiający będzie brał pod uwagę sumę cen jednostkowych za dokonywanie niezbędnych napraw oraz modernizacji oraz rozbudowy systemu alarmowego SSWiN w budynkach Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 i Sękowskiego 2b. Ceny za poszczególne elementy systemu oraz roboczogodzinę usługi naprawy lub modernizacji lub rozbudowy należy podawać w tabeli w ust. 4 Formularza ofertowego.Liczba punktów zdobyta w tym kryterium będzie obliczona wg wzoru podanego w Ogłoszeniu o zamówieniu. 3) Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg. wzoru: Po=Kc+Kdgdzie:Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę Kc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Kd - liczba punktów uzyskanych w kryterium dodatkowe elementy systemu SSWiN4) W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą ilość punktów oraz spełni wszystkie wymagania Ogłoszenia o zamówieniu. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny za poszczególne Zadania zamówienia oraz ceny za dodatkowe elementy systemu SSWiN. Wyniki poszczególnych działań matematycznych zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pracowników do układania płytek - Kartuzy
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pracowników do układania płytek. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI