Usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz konserwacji

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz konserwacji zabezpieczenia technicznego w obiektach OR KRUS w Rzeszowie i podległych PT
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
 • Termin składania wniosków2021-11-05
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2021-10-26
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00245914
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz konserwacji zabezpieczenia technicznego w obiektach OR KRUS w Rzeszowie i podległych PT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01251326200299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 17 867 34 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzeszow@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krus.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz konserwacji zabezpieczenia technicznego w obiektach OR KRUS w Rzeszowie i podległych PT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-336cfd9e-1c43-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00245914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012094/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi ochrony fizycznej, monitorowania alarmów oraz konserwacji zabezpieczenia technicznego w obiektach OR KRUS w Rzeszowie i podległych PT.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2.Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób nie będzie brana pod uwagę.
3. System jest dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą
w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
5. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych , w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
8. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
9. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: rzeszow@krus.gov.pl (nie dotyczy składania ofert wraz z załącznikami).
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale XXXI SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1300-OP.261.1.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej
w obiekcie Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie i obiektach podległych Placówek Terenowych KRUS w Jaśle i Przeworsku oraz monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego drogą GSM, wraz z konserwacją i naprawami zabezpieczenia technicznego w obiekcie Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie
i obiektach podległych Placówek Terenowych na terenie województwa podkarpackiego rozmieszczonych w miastach Kolbuszowa, Leżajsk, Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Jasło, Dębica, Brzozów, Krosno, Sanok, Przeworsk, Jarosław, Lubaczów, Przemyśl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-12-31 do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXV. SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie pracowników skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale IX SWZ oraz zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Realizacja usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia (z wyłączeniem konserwacji i napraw systemów p.poż.) wymaga posiadania ważnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.), dlatego Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się o zamówienie posiadania ważnej koncesji w tym zakresie.
Warunek ten dotyczy również podmiotu udostępniającego potencjał w tym zakresie dla Wykonawcy, a także podwykonawców, jeżeli Wykonawca zleci wykonywanie części zamówienia objętego koncesją podwykonawcom.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 2 warunek dotyczący posiadania koncesji zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada koncesję i samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego drogą GSM, dojazdu patrolu interwencyjnego w celu fizycznego zabezpieczenia budynku oraz konserwacji i napraw systemu SSWiN, do realizacji, których uprawnienia te są wymagane.
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
1) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 8 osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz co najmniej 3 osoby posiadające legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,
2) w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi (umowy) obejmujące jednocześnie ochronę fizyczną osób i mienia oraz monitoring, spełniające łącznie poniższe warunki:
a) okres wykonywania umowy – minimum 12 m-cy,
b) wartość umowy brutto – minimum 280 000 zł rocznie.
Nie można sumować kontraktów o krótszym okresie trwania i/lub mniejszych wartościach, aby uzyskać wartość wymaganą powyżej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają powyższe usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który spełnia ten warunek, powinien zrealizować zamówienie w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego drogą GSM, dojazdu patrolu interwencyjnego w celu fizycznego zabezpieczenia budynku oraz konserwacji i napraw systemu SSWiN.

Jeżeli Wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia realizowali w/w usługi wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług winien zawierać tylko usługi, w których wykonywaniu wykonawca ten albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych zobowiązany będzie tylko Wykonawca, którego oferta w niniejszym postępowaniu zostanie oceniona najwyżej.
1. Na potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający zażąda złożenia:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców biorący udział w postępowaniu musi złożyć odrębne oświadczenie.
2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu wskazanych w Rozdziale IX SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych zobowiązany będzie tylko Wykonawca, którego oferta w niniejszym postępowaniu zostanie oceniona najwyżej.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda złożenia:
1) wykazu usług wykonanych albo nadal wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (Załącznik Nr 7 do SWZ), potwierdzającego wykonanie/wykonywanie co najmniej 2 usług (umów) obejmujących jednocześnie ochronę fizyczną osób i mienia oraz monitoring, spełniających łącznie poniższe warunki:
a) okres wykonywania umowy – minimum 12 m-cy,
b) wartość umowy brutto – minimum 280 000 zł rocznie.
Nie można sumować kontraktów o krótszym okresie trwania i/lub mniejszych wartościach, aby uzyskać wartość wymaganą powyżej oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie własne Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeżeli z w/w wykazu wynika, że Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wymagane usługi zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane nadal, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
2) wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (co najmniej 8 osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz co najmniej 3 osoby posiadające legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego) wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, informacją o podstawie ich dysponowania oraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, których obowiązek posiadania nakładają przepisy prawa obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia (wg Zał. Nr 8 do SWZ);
3) koncesji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.). 4) wypełnionego Załącznika Nr 5 do SWZ oraz koncesji, o której mowa pkt 3 dla wszystkich podwykonawców - jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia objęte koncesją.
5) w przypadku skorzystania z potencjału podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotu(ów) udostępniającego(cych) zasoby, o których mowa w pkt 1 - 3 stosownie do zakresu udostępnionych zasobów, z których Wykonawca będzie korzystał.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ (wszyscy wykonawcy);
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału określonych w Rozdziale X SWZ w zakresie w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (dotyczy wykonawców polegających na zdolnościach innych podmiotów);
3) Oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
4) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wszyscy wykonawcy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w ust. 12 Formularza oferty – Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przetłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów potwierdzających umocowanie, o których mowa w pkt 4.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 - Załącznik nr 3 do SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 mogą polegać na doświadczeniu tych z wykonawców, którzy samodzielnie należycie wykonali lub wykonują co najmniej 2 usługi (umowy) obejmujące jednocześnie ochronę fizyczną osób i mienia oraz monitoring, spełniające łącznie poniższe warunki:
a) okres wykonywania umowy – minimum 12 m-cy,
b) wartość umowy brutto – minimum 280 000 zł rocznie.
Zatem ten spośród wykonawców, który spełnia ten warunek, powinien zrealizować zamówienie w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego drogą GSM, dojazdu patrolu interwencyjnego w celu fizycznego zabezpieczenia budynku oraz konserwacji i napraw systemu SSWiN.
7. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia realizowali w/w usługi wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług winien zawierać tylko usługi, w których wykonywaniu wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 3 mogą polegać na zasobach tych z wykonawców, którzy dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej 8 osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz co najmniej 3 osoby posiadające legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się, mogą w tym przypadku łączyć posiadane zasoby pracowników.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 2 warunek dotyczący posiadania koncesji zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada koncesję i samodzielnie zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału pożarowego drogą GSM, dojazdu patrolu interwencyjnego w celu fizycznego zabezpieczenia budynku oraz konserwacji i napraw systemu SSWiN, do realizacji, których uprawnienia te są wymagane.
10. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi udokumentować posiadanie koncesji, chyba, że nie będzie brał udziału w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie, w którym uprawnienia te są wymagane.
11. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp – Załącznik Nr 10 do SWZ, wskazujące, które usługi (zadania) będące przedmiotem postępowania, wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określone są we wzorze umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_rzeszow.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) w trybie podstawowym, zgodnie art. 275 pkt 2) w związku z art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) - zwanej dalej także „ustawą Pzp”.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Interesuje mnie pożyczka pod zastaw sprzętu - Kuryłówka
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania16-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Interesuje mnie pożyczka pod zastaw sprzętu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI