Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSiedlce
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-11-10
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Siedlcach
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00417869
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Siedlcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571501

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: (25) 640-78-03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.siedlce.so.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa22d955-5910-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417869

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019860/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fa22d955-5910-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie udostępniał na Platformie e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy e-Zamówienia udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/, 2) poczty elektronicznej Zamawiającego: email: anna.wnukowska@siedlce.so.gov.pl (nie dotyczy składania ofert) – w przypadku awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformą e-Zamówienia. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/. Szczegółowe informacje - Rozdział XIII - XIV SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę należy złożyć sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest pod warunkiem spełniania przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia – posiadanie:
1) Komputera PC o parametrach minimalnych Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 59.00 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Safari w ver. 11.1 i późniejsze, Microsoft Edge ver 11.0 i późniejsze,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) System operacyjny: MS Windows 7 i późniejsze lub OSX/Mac OS 10.10 lub Ubuntu 14.04. lub
2) Tabletu/Telefonu o minimalnych parametrach: 4 rdzenie procesora, 2 GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.03, umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
a) Przeglądarka Chrome w ver. 61 i późniejsze
Dla posiadania możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówienia może być konieczne wyłączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych (przykładowo: .rtf, .doc, .docx, .pdf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tif, .png, .zip, .tar, .gz, .7z.)
i przekazuje jako załącznik do: „Formularza do komunikacji” dostępny na Platformie
e-Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Szczegółowe informacje - Rozdział XIII - XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.
Administrator informuje, że:
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Panem Michałem Kucharskim realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@siedlce.so.gov.pl.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz będą udostępniane organom i osobom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu udzielenia
i realizacji zamówienia publicznego. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach.
5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, jest niezbędne do skutecznego jego przeprowadzenia. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie. 8. Realizacja praw, o których mowa powyżej możliwa jest za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazane powyżej prawa podlegają następującym ograniczeniom:
a) skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych (Art. 16 RODO) nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zpn-261-5/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1305497,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, ul. Kazimierzowskiej 31. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla Części nr 1 zawierają:
a) załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

4.2.5.) Wartość części: 784602,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

CZĘŚĆ NR 1 (PRAWO OPCJI) - SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w CZĘŚCI NR 1 zamówienia, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości godzin ochrony w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach dodatkowo o 200 godzin. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, aż do osiągnięcia poziomu ilości godzin ochrony, określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia niniejszej umowy mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji określone powyżej jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści. Cena za jedną godzinę ochrony jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w prawie opcji określona została w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Wykonawca otrzyma, z tytułu prawa opcji, wynagrodzenie za ilość faktycznie świadczonych w danym miesiącu godzin ochrony. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa netto za jedną godzinę ochrony przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji musi być równa cenie jednostkowej netto za jedną godzinę ochrony w ramach zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) KRYTERIUM NR 1: Cena (C) – waga 60 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie łączna maksymalna cena brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Cena (C)”
w każdej części zamówienia wynosi 60.
2) KRYTERIUM NR 2: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) - waga kryterium 40 pkt. (%)
a) W ramach kryterium Zamawiający oceni ilość skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej, zatrudnionych na umowę o pracę, spośród wszystkich pracowników Wykonawcy przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego
w Formularzu Ofertowym.
Wykonawca otrzyma:
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 0 pkt (0 %),
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 20 pkt (20%),
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 4 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 40 pkt (40%).
b) W przypadku nie wskazania 2,3 lub 4 letniego doświadczenia wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia w ochronie budynków użyteczności publicznej Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt (0%).
c) W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej sposobu obliczania punktów, Wykonawca może otrzymać w każdej części zamówienia maksymalnie 40 pkt.
3. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia dla Części nr 2 zawierają:
a) załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
b) załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).

4.2.5.) Wartość części: 520895,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

CZĘŚĆ NR 2 (PRAWO OPCJI) - SĄD REJONOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w CZĘŚCI NR 2 zamówienia, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości godzin ochrony w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim dodatkowo o 60 godzin. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, aż do osiągnięcia poziomu ilości godzin ochrony, określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie obowiązywania umowy co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, liczonym od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia niniejszej umowy mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji określone powyżej jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści. Cena za jedną godzinę ochrony jednego kwalifikowanego pracownika ochrony w prawie opcji określona została w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. Wykonawca otrzyma, z tytułu prawa opcji, wynagrodzenie za ilość faktycznie świadczonych w danym miesiącu godzin ochrony. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa netto za jedną godzinę ochrony przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji musi być równa cenie jednostkowej netto za jedną godzinę ochrony w ramach zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) KRYTERIUM NR 1: Cena (C) – waga 60 pkt. (%)
Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu)
- Co - cena podana w ofercie ocenianej
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie łączna maksymalna cena brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Cena (C)”
w każdej części zamówienia wynosi 60.
2) KRYTERIUM NR 2: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) - waga kryterium 40 pkt. (%)
a) W ramach kryterium Zamawiający oceni ilość skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej, zatrudnionych na umowę o pracę, spośród wszystkich pracowników Wykonawcy przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego
w Formularzu Ofertowym.
Wykonawca otrzyma:
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 0 pkt (0 %),
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 20 pkt (20%),
 za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 4 letnie doświadczenie w ochronie budynków użyteczności publicznej - 40 pkt (40%).
b) W przypadku nie wskazania 2,3 lub 4 letniego doświadczenia wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia w ochronie budynków użyteczności publicznej Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt (0%).
c) W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej sposobu obliczania punktów, Wykonawca może otrzymać w każdej części zamówienia maksymalnie 40 pkt.
3. Ocena końcowa zostanie dokonana przez zsumowanie końcowej punktacji przyznanej ofercie w każdym z kryteriów oceny ofert. Maksymalna punktacja wynosi 100 pkt. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższym bilansem oceny powyższych kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Dot. CZĘŚCI NR 1 oraz CZĘŚCI NR 2
 Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1995).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Dot. CZĘŚCI NR 1:
wykonał lub wykonuje należycie dwie umowy, których przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej; każda umowa o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Przez umowy wykonane należy rozumieć:
 umowy rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
 umowy zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
Jeżeli umowy są wykonywane nadal, wartość już wykonanej umowy do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 400 000,00 zł brutto.
Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku umów w celu osiągnięcia wartości minimalnej 400 000,00 zł brutto.
b) Dot. CZĘŚCI NR 2
wykonał lub wykonuje należycie dwie umowy, których przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej; każda umowa o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. Przez umowy wykonane należy rozumieć:
 umowy rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,
 umowy zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie.
Jeżeli umowy są wykonywane nadal, wartość już wykonanej umowy do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 350 000,00 zł brutto.
Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku umów w celu osiągnięcia wartości minimalnej 350 000,00 zł brutto.
UWAGA: Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 r., poz. 1225), „budynek użyteczności publicznej” to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
w budynkach użyteczności publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ,
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ważna koncesja na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. - o ochronie osób i mienia (Dz. U z 2021 r., poz. 1995 t.j.).
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Ofertowy, 2)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, w Rozdziale XI ust. 8 (jeżeli dotyczy), w Rozdziale XII ust. 4 (jeżeli dotyczy) SWZ. 3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy), 4)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 5)uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). Inne dokumenty wymagane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W treści pełnomocnictwa należy wskazać co najmniej nazwę postępowania, dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz zakres czynności, do których umocowanie będzie miał pełnomocnik.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 1 i 2 SWZ składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.  co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej, określony dla danej części zamówienia.  Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum) wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wskazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4) SWZ muszą spełniać ci z Wykonawców, którzy będą wykonywać czynności, co do których wymagane jest ww. doświadczenie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).
5. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6.Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tej samej Części zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Pozostałe informacje-zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy). Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-09

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI