Usługa polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni wraz z grupą interwe

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni wraz z grupą interwencyjną
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-28
 • ZamawiającyWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-19
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00208961
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni wraz z grupą interwencyjną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelecka 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-503

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@dzieciecyszpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni wraz z grupą interwencyjną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b83f630-cef1-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00206303/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dozór mienia i prowadzenie portierni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego . Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwemplatformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3.Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dozorze mienia i prowadzeniu portierni obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Krakowie przy:
1.1. ul. Strzelecka 2 - Budynek Główny– obsługa całodobowa w każdy dzień tygodnia;
1.2. ul. Strzelecka 2A - Pawilon Jakubowskiego – obsługa całodobowa w każdy dzień tygodnia,
wraz z grupą interwencyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
1.1. aktualną koncesje wydaną przez właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
1.2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym powyżej mowa w pkt. 1. musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który realizuje usługi do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonywał nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy lub w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy co najmniej dwie (2) usługi ochrony fizycznej w budynkach użyteczności publicznej , o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł każda (w okresie wymaganych warunkiem udziału 18 m-cy),
2.1.1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym powyżej mowa w pkt. 2.1., musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
2.1.2. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 2.1. powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 Pzp.
2.1.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej:
2.2.1. jedną osobą pełniącą funkcję Koordynatora Zespołu Pracowników Ochrony, która posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy polegającej na zarządzaniu zespołem pracowników ochrony, które zdobyła w okresie 5 lat przed terminem składania ofert, W sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawcę osoba w tym samym okresie czasu wykonywała zadania polegające na zarządzaniu pracownikami ochrony w różnych obiektach, należy uwzględnić ten okres czasu tylko jeden raz. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Koordynator świadczył jednocześnie usługi fizycznej ochrony osób i mienia w obiekcie.
2.2.2. trzema pracownikami ochrony posiadającymi co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy polegającej na ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej, które zdobyły w okresie 5 lat przed terminem składania ofert; wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995 t.j.).
2.2.3. pięcioma pracownikami posiadającymi co najmniej 1 rok doświadczenie w pracy polegającej na ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej, które zdobyły w okresie 5 lat przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3. SWZ (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1. aktualną koncesje wydaną przez właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia,

2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi, czy usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa powyżej w pkt. 2.
2.2.1. w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2.2.2. w przypadku, gdy wartość usługi wykazanej w dokumentach, o których mowa w pkt. 2.2. powyżej, zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku udziału, przeliczy jej wartość wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.3. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa powyżej w pkt. 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ), Wykonawca składa:
1. Formularz cenowy (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ),
2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 3 lub 4 do SWZ),
3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
5. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
6. Dokument wadium w formie niepieniężnej (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w paragrafie 13 projektu umowy (Zał. mr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dzieciecyszpital

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania09-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję pożyczki w kwocie 500 zł. Mój dochód to zasiłki w kwocie 5000 zł.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI