Usługa ochrony osób i mienia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony osób i mienia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-10-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-15
 • Numer ogłoszenia597756-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597756-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: Usługa ochrony osób i mienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 32444100000000, ul. ul. gen. J. Kustronia  4 , 35-303  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 71 52 372, e-mail gospodarczy@rzeszow.sr.gov.pl, faks 17 71 52 493.
Adres strony internetowej (URL): www.rzeszow.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.rzeszow.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Tak w formie pisemnej
Adres:
Sąd Rejonowy w Rzeszowie ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia
Numer referencyjny: G-252-28/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.Zadanie nr 1.1. Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia, obsługa istniejących systemów: System Alarmu Pożarów, SAWiN, System Telewizji Dozorowej, System Obsługi Stanów Alarmowych, System Oświetlenia Obiektu Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. gen. J. Kustronia 4.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Ze względu na specyfikę obiektu Zamawiającego, Zamawiający nie dopuszcza aby do realizacji wykonywania usług ochrony były skierowane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, Zamawiający nie dopuszcza również aby patrol interwencyjny był wykonywany przez podwykonawców. 4. Obowiązki Wykonawcy w zakresie całodobowej świadczonej przez siedem dni w tygodniu ochrony fizycznej osób i mienia:1) stała całodobowa bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie i terenie przyległym do budynku (parking wewnętrzny-ogrodzony oraz zewnętrzny), realizowana poprzez prowadzenie obserwacji wzrokowej oraz poprzez system telewizji dozorowej (obrazy z kamer umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku Sądu).2) realizacja zamówienia poprzez skierowanie pracowników posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe wyposażonych w ubranie służbowe z logo firmy i imienny identyfikator w następujących liczbach : a) dwóch pracowników na zmianę dzienną w godzinach od 6:00 do 18:00;b) jednego pracownika na zmianę nocną w godzinach od 18:00 do 6:00 c) jednego pracownika w dni wolne od pracy zamawiającego oraz święta i dni ustawowo wolne – 1 pracownik I zmiana od 6:00 – 18:00, 1 pracownik druga zmiana od 18:00 - 6:00 3) Na zmianie dziennej w dni robocze Wykonawca skieruje do pracy jedną osobę na portiernię zewnętrzną przy parkingu, drugą osobę na portiernie wewnętrzną, gdzie będzie prowadzić obserwację za pośrednictwem systemu telewizji dozorowej oraz w razie potrzeby obsługiwać pozostałe systemy. Po godzinach urzędowania sądu oraz zakończeniu prac przez osoby sprzątające obiekt, ochrona zobowiązana będzie do gaszenia świateł przy pomocy systemu sterowania oświetlenia oraz podczas obchodu we wszystkich pomieszczeniach oraz sanitariatach. 4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pisemnego rozkładu poszczególnych zmian na dany miesiąc ze wskazaniem godzin i pracowników ochrony (grafik). Grafik na następny miesiąc będzie dostarczany Zamawiającemu przynajmniej na 3 dni przed końcem danego miesiąca. O wszelkich zmianach grafiku Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego na piśmie. W przypadku zmian kadrowych dot. osób ochraniających obiekt Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego o tym fakcie pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach losowych – powiadomi telefonicznie wyznaczonego pracownika Zamawiającego (niezwłocznie potwierdzając to zdarzenie pisemnie) o zmianie w grafiku.5) Przeszkolenie pracowników ochrony z zakresu polityki bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz zobowiązania pracowników ochrony do jej przestrzegania. 6) zapoznanie pracowników ochrony z planami ewakuacyjnymi, przepisami BHP i PPOŻ, 7) zapewnienie znajomości przez pracowników ochrony topografii obiektu, w tym rozkładu pomieszczeń, przebiegu dróg ewakuacyjnych itp.,8) zaznajomienie pracowników ochrony z rozmieszczeniem i obsługą w podstawowym zakresie wyłączników głównych energii elektrycznej, zaworów wodnych, wyłączników systemów monitorujących antywłamaniowych i przeciwpożarowych w tym obsługiwanie centrali przeciwpożarowej, Centrali Systemów Alarmowych. W przypadku wystąpienia alarmów niezwłoczne telefoniczne informowanie wyznaczonych pracowników Zamawiającego, w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego niezwłoczne podjęcie procedury przeciwpożarowej i ewentualnie w przypadku fałszywego alarmu odwołanie przyjazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej.9) postępowanie z należytą starannością podczas wykonywania ochrony w ramach uprawnień posiadanych przez pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej które na podstawie przepisów prawa w szczególności pozwalają na odpieranie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro społeczne lub osoby i mienie pozostające pod ochroną, przeciwdziałania kradzieżom, napadom i innym zakłóceniom porządku i spokoju oraz natychmiastowego podjęcia działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku zakłócenia porządku i spokoju, kradzieży i włamania, pożaru, awarii instalacji i urządzeń technicznych w tym pomieszczeń informatycznych, awarii instalacji wodnych, instalacji ogrzewania budynku, instalacji klimatyzacji, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,10) dokonywanie obchodów wewnętrznych i zewnętrznych ochranianego obiektu Sądu po godzinach pracy Sądu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo ogólne, przeciwpożarowe.11) składanie bieżących meldunków do Zamawiającego o niedociągnięciach i brakach w zabezpieczaniu mienia przez Zamawiającego, a także o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez pracowników Zamawiającego.12) składanie Zamawiającemu raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru oraz o przypadkach wystąpienia kradzieży czy zniszczenia mienia,13) otwieranie obiektu i wpuszczanie na jego teren pracowników Sądu w godzinach porannych, ustalonych z upoważnioną osobą po stronie Zamawiającego, oraz zamykanie obiektu niezwłocznie po zakończeniu godzin urzędowania. W przypadku wykonywania przez pracowników Sądu po godzinach urzędowania czynności związanych z pełnionymi przez nich dyżurami (np. zastosowanie tymczasowego aresztowania), osoba ochraniająca obiekt zobowiązana jest do wpuszczenia na teren obiektu osób wskazanych w/w pracowników, wpisania do książki godziny wejścia i wyjścia pracownika oraz nadzorowania ich przebywania w budynku,14) niedopuszczanie do przebywania na terenie ochranianego obiektu osób postronnych po godzinach urzędowania Sądu, poza przypadkami opisanymi w pkt 13),15) prowadzenie książki - ewidencji wydawanych kluczy od pomieszczeń Sądu osobom uprawnionym do pobierania kluczy.16) sprawdzanie zabezpieczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu, po godzinach urzędowania i czynnościach wykonywanych w tych pomieszczeniach przez pracowników firmy świadczącej usługi sprzątania, celem zamknięcia otwartych okien, sprawdzanie czy w pokojach śniadań oraz sanitariatach są pozamykane krany, nie dochodzi do wycieków wody ze spłuczek lub innych awarii, które powodowały by zalanie pomieszczeń. 17) prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie na bieżąco wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego, a także godziny rozpoczęcia i zakończenia dyżuru przez każdego pracownika ochrony. 18) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z chronionego obiektu sprzętu i materiałów będących własnością Sądu Rejonowego w Rzeszowie. 19) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przyjazdu grupy interwencyjnej (co najmniej 2 osoby w jednej załodze) w czasie nie dłuższym niż 15 minut w razie potrzeby na telefoniczne wezwanie przez pracownika ochrony po godzinach urzędowania sądu oraz w dni wolne od pracy i święta.20) Wykonawca skieruje do wykonywania pracy osoby, które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. 21) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z ochroną fizyczną osób i mienia, gdyż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 t.j.) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.). Co najmniej taka sama liczba osób, która zostanie wykazana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia będzie uczestniczyła w wykonaniu usługi ochrony przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca poza osobami, które faktycznie będą wykonywały usługi ochrony obiektu wskaże Zamawiającemu uprawnioną osobę, która będzie prowadziła bezpośredni nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania przedmiotu zamówienia. Wskazana osoba będzie przeprowadzać osobiście kontrolę wykonywania usługi ochrony co najmniej dwa razy w tygodniu. Z każdej kontroli zostanie odnotowany zapis w książce dyżurów o przeprowadzonej kontroli (godzina, data, podpis osoby kontrolującej). Osoba, która będzie przeprowadzać kontrolę, nadzór nad osobami wykonującymi przedmiot zamówienia nie może uczestniczyć w wykonywaniu usługi ochrony na obiekcie Zamawiającego. 22) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązujacymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, miejsce wykonywania pracy, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika oraz kod tytułu zgłoszenia nie podlega anonimizacji.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 21 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.Zadanie nr 2.Przedmiotem zamówienia jest inkaso wartości pieniężnych obejmujące:1. Odbieranie z siedziby Zamawiającego zamkniętych i opieczętowanych pakietów z gotówką (depozytów) i doręczanie otrzymanych pakietów do Banku : Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3 go Maja 12 Dowóz odbywać się będzie samochodem i pod ochroną uzbrojonych w broń palną pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7.09.2010r. – Dz.U.2016.793. j.t.).2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawartość pakietów z gotówką (depozytów) i zgodny z zawartością zewnętrzny opis pakietu (depozytu), a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich przekazanie w tym samym dniu do Banku j.w. Odpowiedzialność Wykonawcy za nienaruszone pakiety rozpoczyna się od momentu odbioru ich od Zamawiającego do momentu przekazania ich do Banku. Samochodowe inkaso utargów będzie się odbywało jednokrotnie w ciągu dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 do 13.30 z wyłączeniem wypadających w tych dniach świąt. W w/w godzinach powinien być przygotowany pakiet pieniężny z gotówką lub innymi wartościami (depozytów) do przekazania. Włączenie nowych jednostek do samochodowego inkasa utargów może nastąpić na podstawie pisemnego porozumienia stron.3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia : 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.z możliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia.Pakiety z gotówką (depozyty) będą przygotowane do odbioru wg zaleceń właściwego Banku, tj. starannie opakowane, obanderolowane taśmą i opieczętowane na stykach w sposób nie pozwalający na wyjęcie zawartości bez widocznego uszkodzenia opakowania. Na pakiecie powinno figurować : wysokość sumy cyframi i słownie, data sformułowania pakietu, wyraźny odcisk pieczęci jednostki oraz podpis osoby upoważnionej. Zleca się stosowanie tzw. Bezpiecznych Kopert (wzór zatwierdzony przez NBP). Pobieranie pakietów z gotówką (depozytów) będzie wykonywane przez inkasenta – osoby upoważnione pisemnie przez Wykonawcę i będzie następować bez sprawdzania zawartości pakietu (depozytu) za pisemnym pokwitowaniem odbioru przez inkasenta. Pokwitowanie odbioru pakietu z gotówką (depozytu) odbywa się przez przyłożenie na bankowym dowodzie wpłat pokwitowania pieczątki. Zamawiający wydaje pakiety pieniężne (depozyty) za każdorazowym sprawdzeniem upoważnienia pisemnego i tożsamości osoby zgłaszającej się do odbioru pakietu.Inkasent Wykonawcy odmówi przyjęcia pakietu (depozytu) w przypadku nie przygotowania go zgodnie z wymogami określonymi w umowie. W przypadku nie przygotowania pakietu (depozytu) na przewidziany czas odbioru inkasent nie oczekuje na sformowanie pakietu, ani też nie zgłasza się powtórnie po jego odbiór w tym samym dniu.Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o zmianie godzin odbioru pakietów z trzydniowym wyprzedzeniem.Zamawiający informuje Wykonawców, że inkaso wartości pieniężnych będzie realizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Wykonawcy składając ofertę obliczą wartość całkowitą wykonania przedmiotu zamówienia przez cały okres umowny, Zamawiający w ofercie podał całkowity maksymalny okres wykonywania inkasa dla przyjęcia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, że będzie się rozliczał jedynie za faktycznie zrealizowane usługi wykonywania inkasa gotówki, a maksymalne wynagrodzenie jakie Wykonawcy składają w ofertach służy do porównania ofert Wykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Dysponuje minimum 6 osobami które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na potwierdzenie należy złożyć – wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego co najmniej:- 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w pełnym wymiarze, które będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;- dysponowanie patrolem interwencyjnym zlokalizowanym na terenie Rzeszowa, którego czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Sporządzony przez Wykonawcę formularz oferty załacznik Nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas dojazdu patrolu interwencyjnego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177.), względnie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będę miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym zmiana wynagrodzenia polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przy czym przy ocenie istnienia powyższej okoliczności uwzględnia się jedynie koszty ponoszone wyłącznie na potrzeby realizacji zawartej Umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić stosownie do wartości wzrostu kosztów spowodowanych zmianami; w przypadku wzrostu kosztów osobowych, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii umów o pracę, zanonimizowanych zgodnie z zasadami, o których mowa w § 2 ust.6, oraz zestawienia tabelarycznego z wyliczeniem wzrostu kosztów osobowych. W celu weryfikacji zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest uprawniony do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów potwierdzających wzrost ponoszonych kosztów. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmienionych przepisów
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szamba betonowego - Radzymin
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania27-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szamba betonowego o pojemności 10 000 litrów. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI