Usługa ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie - filii Centrum Promocji Kultury
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2022-11-03
 • ZamawiającyCENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-21
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00404790
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie - filii Centrum Promocji Kultury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PROMOCJI KULTURY W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011217870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PODSKARBIŃSKA 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 08 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cpk.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpk.art.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie - filii Centrum Promocji Kultury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd639ae3-5125-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020259/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie - filii Centrum Promocji Kultury

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cpk-art.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cpk-art.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ rozdz. 24 pkt 4

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określa załącznik 11 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zapisy dotyczące ochrony danych osobowych określa załącznik 11 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CPK.DOA.261.132.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony fizycznej budynku, osób i mienia w 2023 roku w obiekcie Terminal Kultury Gocław przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 24 w Warszawie - filii Centrum Promocji Kultury m.in.
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektu Terminalu;
2) ochronę pomieszczeń Terminalu przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;
3) ochronę mienia Terminalu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
4) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Terminalu oraz powiadamianie właściwego pracownika Zamawiającego, osoby odpowiedzialnej za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku;
5) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie Terminalu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania;
6) kontrolę ruchu osobowego poza godzinami pracy Terminalu oraz ruchu materiałowego;
7) prowadzenie dokumentacji ochronnej, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzony na bieżąco raport zmiany zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące przejęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej;
8) obsługę systemu dozoru telewizyjnego w budynku Terminalu;
9) wykonywanie kontroli wobec parkujących pojazdy na tzw. kopercie przeznaczonej dla pojazdów służbowych Terminalu.
2. Szczegółowy opis oraz zakres usług określają załączniki nr 9 i 10 do SWZ.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace związaną z realizacją zamówienia w zakresie bezpośredniej ochrony stałej osób i mienia w obiekcie określonym w pkt. 1 załącznika nr 1 do umowy, spełniającą wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez nawiązanie stosunku pracy z nowymi pracownikami/pracownikiem lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa § 4 Wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w rozdz. 20 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
A. na potwierdzenie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykażą, że posiadają:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) wraz z aktami wykonawczymi.

B. na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 1 ochronę w sposób ciągły (nieprzerwany) przez okres minimum 12 miesięcy na kwotę brutto min.
150 000,00 zł.
2) dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
2.1) 2 osoby bezpośredniej ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, pełniących stałą ochronę obiektu (1 pracownik ochrony fizycznej całodobowo na obiekcie)
2.2) zmotoryzowaną i wyposażoną w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej Grupę Interwencyjną w składzie co najmniej 2 pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony do wykonywania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do wzoru umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) wraz z aktami wykonawczymi.


W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych usług, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo zrealizowane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.
Wykaz winien zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i nr licencji niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Należy dołączyć go na platformie https://cpk-art.ezamawiajacy.pl jako osobny plik, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanek określonych w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych w Rozdz.15 pkt 3 SWZ (wzór druku - załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - (wzór druku - załącznik nr 5 do SWZ)
6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cpk-art.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą:
a) przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) przesłanki określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI