Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w B

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2021-11-19
 • ZamawiającyPROKURATURA REGIONALNA W BIAŁYMSTOKU
 • Data publikacji ogłoszenia2021-11-04
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00256617
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA REGIONALNA W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363858530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Włókiennicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-464

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 65 27 606

1.5.8.) Numer faksu: 85 65 27 609

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@bialystok.pr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/pr-bialystok

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1066e56b-3ca2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00256617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014664/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Prokuratury Regionalnej w Białymstoku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale 10 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ - rozdział 21

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ - rozdział 21

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2001-7.261.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia (w tym posesji) dwóch obiektów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, tj. przy ul. Włókienniczej 32 oraz połączonych budynków przy ul. Sienkiewicza 67 i 69 (łącznie dwa posterunki). Zamawiający wymaga, aby te dwa obiekty były ochraniane całodobowo przez jednego pracownika w każdym obiekcie. Pracownicy ochrony powinni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadający ważne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”, posiadający pozwolenie na paralizator elektryczny o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczający 10 mA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 3 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena oraz doświadczenie koordynatora ochrony

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora ochrony

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020, poz. 838 t.j. z późn. zm.), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi, które: obejmowały bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia i trwały przez okres co najmniej 12 miesięcy każda oraz miały wartość minimum 300 tys. złotych brutto każda.
UWAGA
W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa została wykonana na kwotę nie mniejszą niż określona w warunku, a jej realizacja do tego momentu trwała co najmniej 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020, poz. 838 t.j. z późn. zm.), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia – zgodnie z warunkiem wskazanym w pkt 5.1.2. SWZ;
b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.6. SWZ – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty oraz oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.4 i 8.8 SWZ – zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załączniki nr 6 i 7 do SWZ (jeżeli dotyczy)
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważaniający do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) .
Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą:
1) dostarczenia Zamawiającemu pełnej imiennej listy osób wskazanych do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym należy wskazać dwóch członków grupy interwencyjnej oraz informację o formie zatrudnienia – nie dotyczy to grupy interwencyjnej, a także koordynatora ochrony wskazanego w ofercie wraz z:
• oświadczeniem Wykonawcy o niekaralności pracowników skierowanych do ochrony poszczególnych obiektów, w tym koordynatora,
• kopiami potwierdzeń wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
• poświadczeniami bezpieczeństwa o klauzuli „zastrzeżone” lub wyższej,
• kopiami pozwolenia na posiadanie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającym 10 mA (paralizatorów elektrycznych);
2) przedstawienia aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanego z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 5.3 lub 5.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.7 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 7.7.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający może dokonać zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.:
a) prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność itp.
b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,
c) zmiana musi być zgodna z ustawą, w tym w szczególności:
zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, a także
zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu dostępnego pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-18

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI