Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Polskiego Radia Białystok S.A.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Polskiego Radia Białystok S.A.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2021-07-20
 • ZamawiającyPOLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU "RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-07-12
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00111272
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Polskiego Radia Białystok S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU "RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050252837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świerkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-328

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857456200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radio.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Polskiego Radia Białystok S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6f092aa-e2f8-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00111272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00069049/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi ochrony - ochrona osób i mienia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal.
Dokumenty elektroniczne, składane są za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@radio.bialystok.pl) z zastrzeżeniem zawartym w SWZ.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail sekretariat@radio.bialystok.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP, pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. We wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.

Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail sekretariat@radio.bialystok.pl) z zastrzeżeniem, że dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymienione w SWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Ofertę, oświadczenia oraz środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Radio Białystok S.A. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@radio.bialystok.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@radio.bialystok.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, organów kontrolnych, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w postępowaniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.215.03.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Zamawiającego w granicach obiektów i obszaru zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1 oraz doraźna ochrona fizyczna obiektów „Radia Białystok” S.A. przy ul. Świerkowej 1 w Białymstoku, w systemie całodobowym, przez Grupę Interwencyjną – bez dodatkowego wynagrodzenia.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawców w dni powszednie w godzinach 8:00-15:00.

Wykonawca nie może zlecać podmiotom trzecim wykonania usług, będących przedmiotem Umowy. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, złożonych w poszczególnych zadaniach oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w danym zadaniu, spośród ofert spełniających wymagania określone w Załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Łączna cena oferty – 60 pkt
Czas reakcji grupy interwencyjnej – 40 pkt

Kryterium „Łączna cena oferty”

Ocena punktowa każdej oferty w kryterium „Łączna cena oferty” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

liczba punktów = Cmin/Co x 60

gdzie:
Cmin – najniższa łączna cena ofertowa brutto spośród złożonych ofert,
Co – cena brutto oferty ocenianej,

Kryterium „Czas reakcji grupy interwencyjnej”:

powyżej 20 minut – 0 pkt
do 20 minut dzień – 10 pkt
do 15 minut dzień – 30 pkt
do 10 minut dzień – 40 pkt

Zaoferowany przez Wykonawcę czas przyjazdu grupy interwencyjnej krótszy niż 10 minut nie będzie dodatkowo punktowany.

2. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

liczba punktów = C + I

gdzie:
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena oferty”,
I – punkty uzyskane w kryterium „Czas reakcji grupy interwencyjnej”.

Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy pzp:

a) posiadają koncesję wymaganą dla prowadzenia działalności gospodarczej na świadczenie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 800 000,00 zł.

c) wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi ochrony obiektów użyteczności publicznej w systemie ciągłym (24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu) przez okres nieprzerwany co najmniej 12 miesięcy każda usługa, o wartości każdego zamówienia co najmniej 200 000 zł. Zamawiający wymaga podania wartości, przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz przedstawienia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

d) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednią ilością osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, o których mowa w art. 26 i 27 „Ustawy o ochronie osób i mienia”. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca dysponować będzie co najmniej 5 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

1.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby warunek określony w ust. 1.2a) był spełniony co najmniej przez Wykonawcę, który będzie realizował usługi ochrony, a warunki określone w ust. 1.2 b-d) – co najmniej jeden z wykonawców spełniał warunek lub dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców, z zastrzeżeniem podziału obowiązków określonych w umowie regulującej współpracę wykonawców.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców.

1.5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 i 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy, wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są przedłożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3a do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku składania oferty wspólnej, wykonawcy zobowiązani są wskazać pełnomocnika stosownie do postanowień art. 58, ust. 1 ustawy, a ponadto każdy z nich powinien załączyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. IX ust. 1.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera załącznik nr 3b do SWZ; Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
3. odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG,
4. koncesji wymaganej dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia – również w odniesieniu do innych podmiotów, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia,
5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
6. wykaz usług, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w pkt. VIII ust. 1,
7. dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. IX ust. 5 pkt 5.7 SWZ, zostały wykonane/są wykonywane należycie,
8. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wraz informacją o zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w pkt. VIII ust. 1,
9. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
10. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
- dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji Wykonawcy,
- informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, wymaga się załączenia do oferty pełnomocnictwa określającego jego zakres i podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. IX ust. 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed zawarciem umowy złożyli Zamawiającemu umowę określającą wzajemne ich relacje.

4. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm./. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w złożonej ofercie jednoznacznie i wyczerpująco źródła (adresu) bazy danych lub postępowania, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty.

6. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do dostarczenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej). Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ze względu na zmianę Planu Ochrony Obiektu,
2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększania ustalonego wynagrodzenia lub jego części.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej Umowy w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-20 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-18

2021-07-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności, Sokółka
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania25-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję dotacji na rozpoczęcie działalności. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI