„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-10-28
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00402493
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001018396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciołka 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eliza.milecka@zozwola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bb10b97-506a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402493

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030503/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługa ochrony fizycznej mienia i osób

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu platformy zakupowej. 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja" . 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
6Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
6.4. Włączona obsługa JavaScript;
6.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
8.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określono w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ochrony osób i mienia w Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 w Warszawie.
2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności (rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy):
a. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia, życia, nietykalności osobistej pracowników przychodni, pracujących na terenie chronionym,
b. ochrona mienia, polegająca na zapobieganiu popełnianiu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, zapobieganiu powstawania szkód oraz nie dopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony,
c. stałe kontrolowanie terenu wewnątrz i zewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
d. dokonywanie obchodu obiektu przynajmniej jeden raz na trzy godziny w trakcie służby: pracownik pełniący służbę dokonuje sprawdzenia funkcjonowania tablic elektrycznych, wszystkich instalacji (np. wod. – kan., co, itp.), drzwi, okien, innych wejść itp.,
e. od godz. 21.00 do 6.00 zamykanie przychodni na klucz i otwieranie pacjentom
f. niezwłoczne powiadamianie odpowiednich służb o awariach związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych lub uszkodzeniem instalacji wodnej, elektrycznej, alarmowej lub z innymi zdarzeniami losowymi,
g. skuteczne reagowania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia,
h. po zakończonym dyżurze - sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna, ogrodzenie, oświetlenie, alarmy itp.,
i. utrzymanie stałej łączności między agentami ochrony, bazą, grupami interwencyjnymi,
j. prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
k. niezwłoczne informowanie upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa osób, obiektu, mienia,
l. podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony,
m. zawiadamianie w razie konieczności Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego,
n. zapewnienie pracownikom ochrony jednakowego umundurowania, wyposażenia w widocznie umieszczony identyfikator,
o. świadczenie usług sprzątania, zamiatania wiatrołapu, chodnika i wejścia do przychodni, odśnieżania, posypywania piaskiem i usuwania oblodzenia wejścia do budynku przychodni, i chodnika prowadzącego do przychodni,
p. Miejsce stacjonowania pracownika Wykonawcy zostanie wskazane przez pracownika Zamawiającego po podpisaniu umowy,
q. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeb do dodatkowych jednorazowych interwencji we wszystkich placówkach Zamawiającego. Wykaz placówek stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-03 do 2024-01-03

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie zlecenia dodatkowej usługi ochrony w pozostałych placówkach Zamawiającego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie zlecenia dodatkowej usługi ochrony w pozostałych placówkach Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dysponowanie osobami posiadającymi kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: liczba grup interwencyjnych na terenie miasta Warszawa

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.), oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie uprawnień do świadczenia usług ochrony osób
i mienia oraz posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1995 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go Wykonawca, który zgodnie z podziałem obowiązków w ramach konsorcjum będzie wykonywał czynności dla których niezbędnym jest posiadanie koncesji.
Zamawiający zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie, lub na wezwanie zamawiającego.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał minimum jedną usługę ochrony osób i mienia, w ramach 1 kontraktu, o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne uprawnienia do wykonywania działalności, w zakresie uprawnień do świadczenia usług ochrony osób i mienia oraz posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1995 z późn. zm.), w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

wykaz minimum jednej usługi ochrony ludzi i mienia, w ramach 1 kontraktu, o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 PLN brutto
w okresie ostatnich 3 lat jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
- dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy PZP Strony przewidują możliwość dokonywania zmiany, jeżeli zachodzi co najmniej z następujących okoliczności:
1) nastąpi ustawowa zmiana stawek podatku od towarów i usług – poprzez dostosowanie wynagrodzenia do nowych stawek w zakresie wynagrodzenia brutto Wykonawcy;
2) nastąpi zmiana wynagrodzenia minimalnego za pracę lub minimalnych stawek godzinowych
w rozumieniu tych przepisów dotyczących osób wykonujących czynności lub usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 735-750 kc – poprzez zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zmiana umowy na podstawie tej okoliczności nie może prowadzić do zwiększenia maksymalnej wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zozwolasrodmiescie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI