Świadczenie usługi - Ochrona obiektów, osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usługi - Ochrona obiektów, osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie i Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCiechanów
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
 • Termin składania wniosków2022-10-28
 • ZamawiającySąd Rejonowy w Ciechanowie
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00402992
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi - Ochrona obiektów, osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie i
Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Ciechanowie

1.3.) Oddział zamawiającego: 15.08

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000324760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Mikołajczyka 5

1.5.2.) Miejscowość: Ciechanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@ciechanow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi - Ochrona obiektów, osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Ciechanowie i
Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c70746d-507a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00081082/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa ochrona obiektów, strzeżenia osób i mienia Sądu Rejonowego w Ciechanowie w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c70746d-507a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp 262.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi ochrony osób i mienia polegającej na:
• dwuosobowej ochronie obiektu przy ul. Mikołajczyka 5 (dla Sądu Rejonowego w Ciechanowie) w godz. od 8:00 do 16:00;
• jednoosobowej ochronie obiektu przy ul. Mikołajczyka 5 w części zajmowanej przez Prokuraturę Rejonową w Ciechanowie w dni urzędowania w poniedziałek w godz. 7,30 - 18,00 , wtorek-piątek w godz. od 7:30 do 15:30;
• jednoosobowej ochronie obiektu Sądu Rejonowego w Ciechanowie i Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie w budynku przy ul. Mikołajczyka 5 w dni urzędowania w godz. od 16:00 do 8:00 dnia następnego;
• jednoosobowej ochronie, całodobowo w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy w budynku przy ul. Mikołajczyka 5, dla Sądu Rejonowego w Ciechanowie i Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, tj. cały obiekt;
• dwuosobowej ochronie obiektu przy ul. Mikołajczyka 6 w godz. od 8:00 do 16:00 i jednoosobowa w godz. od 16:00 do 8:00 następnego dnia oraz jednoosobowa, całodobowo w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy Sądu;
• kontroli pracy pracowników ochrony we wszystkich obiektach przynajmniej raz na dobę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w art. 108 ust. 1 uPzp oraz spełniają warunki udziału postawione w postępowaniu:
1) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 2) uPzp, dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej:
Strona 8 z 16
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej
przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (t.j. Dz.U.2021.1995 z późn. zm.);
2) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 3) uPzp, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia żadnego warunku w niniejszym zakresie.
3) w zakresie wskazanym w art. 112 ust. 2 pkt 4) uPzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Określenie warunku:
Warunek ten spełnią Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi ochrony osób i mienia w budynkach
użyteczności publicznej publicznej*, z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego
kontraktu i wynosiła co najmniej 400.000 zł (każda z nich).
*Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 uPzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie
pisemnie wezwany do złożenia przez Portal w terminie co najmniej 5 dni od przesłania wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania postawionych w postępowaniu warunków udziału oraz braku
podstaw wykluczenia Zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na
wzorze stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi, że
usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – składany wykaz, jak i dowody
muszą być sporządzone w formie lub postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego –
sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ;
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
Strona 10 z 16
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

brak
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI