Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów alarmowych wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwiętochłowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-03-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-14
 • Numer ogłoszenia524698-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 524698-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów alarmowych wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 24327193700000, ul. ul. Tunelowa  2 , 41-600  Świętochłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. , e-mail sekretariat@mpglswietochlowice.pl, faks (32) 245 48 44.
Adres strony internetowej (URL): www.mpglswietochlowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mpglswietochlowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice (Kancelaria pok. 7)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, monitoringu oraz monitorowania systemów alarmowych wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Numer referencyjny: 11/DZP/DOW/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: a) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia nieruchomości przy ul. Kubiny 29A w Świętochłowicach; b) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia szybu „Matylda” przy ul. Krasickiego 21 w Świętochłowicach; c) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia wraz z monitoringiem nieruchomości przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach; d) monitorowania systemów alarmowych obiektów Administracji Domów Mieszkalnych nr I, II i III (dalej: ADM I, II, III) przy ul. Bytomskiej 22 w Świętochłowicach (ADM I), ul. Wallisa 2 w Świętochłowicach (ADM II), ul. Katowickiej 33 w Świętochłowicach (ADM III). 2. Zamówienie podzielono na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 – Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. CZĘŚĆ NR 2 – Świadczenie usług w zakresie monitorowania systemów alarmowych wybranych obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym wyszczególnienie czynności do wykonania dla poszczególnych Części zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia regulują wzory umów stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (odrębne dla Części 1 i 2 zamówienia). 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zamawiający przewiduje jedynie zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – wzory umów (odrębne dla każdej Części zamówienia).

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79711000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1. W odniesieniu do Części 1 i 2: termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. 2. W odniesieniu do Części 1: Zamawiający planuje objąć obiekt przy ul. Krasickiego 21 (szyb „Matylda”) usługą będącą przedmiotem zamówienia przez okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. Planowa ilość godzin bezpośredniej ochrony fizycznej wynosi 2208 godzin – gwarantowany zakres zamówienia. Zamawiający bierze pod uwagę możliwość przekazania ww. obiektu w trakcie obowiązywania umowy, a co za tym idzie świadczenie usług ochrony na przedmiotowej lokalizacji nie będzie konieczne. W sytuacji, gdy obiekt w trakcie realizacji umowy trzeba będzie jednak objąć usługą ochrony fizycznej przez okres kolejnych 9 miesięcy (łącznie 12 miesięcy (8760 godzin) – zakres gwarantowany (2208 godzin) + prawo opcji (6552 godziny)), Zamawiający skorzysta z prawa opcji opisanego w pkt III.2.1) lit. c) SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W odniesieniu do Części 1 zamówienia: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do Części 1 zamówienia: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie, co najmniej jedną usługę/usługi polegająca/e na ochronie fizycznej mienia na łączną kwotę 200.000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku wykonywania i nie zakończenia świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest podać, na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana, z tym że łączna wartość wykonanej usługi/usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł (brutto). Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia. b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 4 osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, które będą uczestniczyły w jego realizacji, tj.: - 4 osoby wpisane na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213) oraz posiadających aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 6 i art. 9 a ww. ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do przedłożenia oświadczeń i dokumentów (wykaz osób)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W odniesieniu do Części 1 zamówienia - Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona, jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt VII.3 SIWZ), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów): 1. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213); 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składane jest w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do nieruchomości lub obiektu od chwili otrzymania sygnału alarmowego 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączone do SIWZ wzory umów – odrębne dla każdej Części zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu wybranych nieruchomości i obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1 obejmuje świadczenie usług w zakresie: a) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia nieruchomości przy ul. Kubiny 29A w Świętochłowicach; b) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia szybu „Matylda” przy ul. Krasickiego 21 w Świętochłowicach; c) bezpośredniej ochrony fizycznej mienia wraz z monitoringiem nieruchomości przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach. 2. Zamawiający pod pojęciem bezpośredniej ochrony fizycznej mienia rozumie usługę polegającą na stałej obecności pracowników ochrony na ochranianej nieruchomości i/lub obiekcie w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zamawiający gwarantuje, że usługa ta będzie obejmować 15834 godzin ochrony. 3. Zamawiający obejmuje prawem opcji zakres przedmiotu zamówienia dotyczący zwiększenia liczby godzin świadczenia usługi bezpośredniej ochrony mienia na obiekcie przy ul. Krasickiego 21 (szyb „Matylda”) oraz w przypadku ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy. Zamówienie w tym zakresie może się zwiększyć maksymalnie o 6632 godziny. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie trwania umowy, po zrealizowaniu przez Wykonawcę gwarantowanego zakresu zamówienia, czyli 15760 godzin ochrony. 4. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia obligatoryjnego (gwarantowanego). Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 5. Zamawiający wymaga, aby na nieruchomościach świadczonej usługi ochrony fizycznej przynajmniej jedna osoba będąca wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadająca aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 i art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2213), sprawowała nadzór nad pozostałymi pracownikami ochrony. Czynność nadzorowania, o której mowa powyżej, przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie wiąże się z koniecznością przebywania ww. osób na obiektach objętych usługą ochrony fizycznej. Zamawiający nie określa ilości zmian pracowników Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, pozostawiając to organizacji pracy Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które przebywają na obiektach/nieruchomościach i wykonują czynności związane z bezpośrednią ochroną fizyczną mienia. Wymóg ten nie dotyczy pracowników sprawujących nadzór nad pozostałymi pracownikami ochrony, o których mowa w pkt. 5 oraz w pkt 2.1) lit. d) SIWZ. Szczegółowy opis wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (umowa o pracę) znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy). 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym wyszczególnienie czynności do wykonania dla poszczególnych Części zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 8. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia regulują wzory umów stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (odrębne dla Części 1 i 2 zamówienia). 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zamawiający przewiduje jedynie zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – wzory umów (odrębne dla każdej Części zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4, 79711000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 40,00
czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do nieruchomości lub obiektu od chwili otrzymania sygnału alarmowego 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2020 r. 2. Zamawiający planuje objąć obiekt przy ul. Krasickiego 21 (szyb „Matylda”) usługą będącą przedmiotem zamówienia przez okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. Planowa ilość godzin bezpośredniej ochrony fizycznej wynosi 2208 godzin – gwarantowany zakres zamówienia. Zamawiający bierze pod uwagę możliwość przekazania ww. obiektu w trakcie obowiązywania umowy, a co za tym idzie świadczenie usług ochrony na przedmiotowej lokalizacji nie będzie konieczne. W sytuacji, gdy obiekt w trakcie realizacji umowy trzeba będzie jednak objąć usługą ochrony fizycznej przez okres kolejnych 9 miesięcy (łącznie 12 miesięcy (8760 godzin) – zakres gwarantowany (2208 godzin) + prawo opcji (6552 godziny)), Zamawiający skorzysta z prawa opcji opisanego w pkt III.2.1) lit. c) SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług w zakresie monitorowania systemów alarmowych wybranych obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2 obejmuje świadczenie usług w zakresie monitorowania systemów alarmowych obiektów ADM przy ul. Bytomskiej 22 w Świętochłowicach (ADM I), ul. Wallisa 2 w Świętochłowicach (ADM II), ul. Katowickiej 33 w Świętochłowicach (ADM III). 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), w tym wyszczególnienie czynności do wykonania dla poszczególnych Części zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do wzoru umowy. 4. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia regulują wzory umów stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ (odrębne dla Części 1 i 2 zamówienia). 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zamawiający przewiduje jedynie zmiany umowy w przypadkach i na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ – wzory umów (odrębne dla każdej Części zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79711000-1, 79710000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do nieruchomości lub obiektu od chwili otrzymania sygnału alarmowego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Katowice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki, 2 tys. zł do 10.06. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI