Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warsza

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-11-14
 • ZamawiającyDZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-28
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00416574
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32bc8ae9-55fc-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00416574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017768/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ochrona ratusza - ochrona i monitoring budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/89133/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego (dalej zwanej także „Systemem”) pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/89133/notice/public/details.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Osoba składająca (podpisująca) ofertę musi posiadać kwalifikowany podpis osobisty lub e-dowód osobisty lub profil zaufany. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się przez Wykonawcę z wymaganiami podmiotów autoryzujących tożsamość w zakresie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do posługiwania się danym sposobem podpisu.
1. Niezbędne wymagania sprzętowe:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
2. Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3. Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar;
• Czas przeprocesowania transakcji może być różny w zależności od obciążenia serwera, co należy uwzględnić przy składaniu oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@um.warszawa.pl.
Szczegółowe informacje w zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych w tym postepowaniu ujęto w pkt 23 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN 39.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 w Warszawie, w tym w szczególności:
• zapewnienie bezpieczeństwa osób na terenie obiektu oraz w jego najbliższym otoczeniu;
• ochrona obiektu i ich pomieszczeń oraz mienia znajdującego się w obiekcie;
• zapobieganie zakłóceniom porządku;
• całodobowa kontrola ruchu materiałowego w obiekcie;
• kontrola ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (prowadzenie ewidencji wejść i wyjść z obiektu) oraz monitorowanie ruchu osobowego w godzinach pracy Urzędu;
• prowadzenie dokumentacji ochrony;
• stały dozór i obsługa zainstalowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych;
• informowanie o stwierdzonych awariach i nieprawidłowościach w obiekcie;
• utrzymanie stanowiska ochrony w należytym reżimie sanitarnym;
• wyposażenie stanowiska ochrony w sprzęt umożliwiający komunikację z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej.
Usługi będą świadczone w wymiarze 8.810 roboczogodzin, w tym 50 roboczogodzin w ramach zlecenia dodatkowej obsady służby ochronnej w przypadkach tego wymagających.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-16 do 2023-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia mogą być usługi o wartości do 133.383,40 zł netto, polegające na powtórzeniu usług podobnych do ujętych w zamówieniu podstawowym, tj. polegających na : zapewnieniu bezpieczeństwa osób na terenie obiektu oraz w jego najbliższym otoczeniu; ochronie obiektu i ich pomieszczeń oraz mienia znajdującego się w obiekcie; zapobieganiu zakłóceniom porządku; całodobowej kontroli ruchu materiałowego w obiekcie; kontroli ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (prowadzenie ewidencji wejść i wyjść z obiektu) oraz monitorowanie ruchu osobowego w godzinach pracy Urzędu; stałym dozorze i obsłudze zainstalowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń i systemów alarmowych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie zasad i kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, tj. taką, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się niepodlegający wykluczeniu Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:

1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

2. Zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każda, wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, sporządzone według wzoru określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dodatkowo Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni:
1. Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).
2. Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę co najmniej dwóch usługo wartości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każda, wykonywane w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz polegające na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej. Wykaz należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane na platformie zakupowej:
1. Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ;
2. Dokumenty uzasadniające zastrzeżoną przez Wykonawcę tajemnicę przedsiębiorstwa;
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli informacja o pełnomocniku lub prokurencie nie została opublikowana w powszechnie dostępnej formie ewidencji prowadzonej przez organ rejestrowy (np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym).
4. Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert oraz potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
• jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
• precyzować zakres umocowania;
• wskazywać pełnomocnika;
• wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
2. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jest wymagane).
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy oraz warunki takich zmian:
1) za dopuszczalne należy uznać zmiany rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty,
2) za dopuszczalne należy uznać zmianę podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług.
2. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego - Szydłowiec
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przygotowanie wniosku na dofinansowanie firmy z funduszu europejskiego, Planuję rozbudowę własnej firmy i chciałabym skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI