Świadczenie usług ochrony osób i mienia monitorowanie wraz z serwisem i montażem

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia monitorowanie wraz z serwisem i montażem urzadzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż. KRUS Oddział regionalny w Gdańsku i podległych Placówkach Terenowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-19
 • Numer ogłoszenia527112-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527112-N-2019 z dnia 2019-03-19 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku: Świadczenie usług ochrony osób i mienia monitorowanie wraz z serwisem i montażem urzadzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż. KRUS Oddział regionalny w Gdańsku i podległych Placówkach Terenowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 12513262004400, ul. ul. Trakt św. Wojciecha  137 , 80-043  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 30103 52, e-mail gdansk@krus.gov.pl, malgorzata.morawska@krus.gov.pl, faks 58 301 48 94.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krus.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa sie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo Pocztowe ( Dz.U.poz 1529 oraz z 2015 r poz 1830 ), osobiscie lub za posrednictwem poslańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku ul. Trakt Sw. Wojciecha 137 , 80-037 Gdańsk z dopiskiem " KANCELARIA "

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia monitorowanie wraz z serwisem i montażem urzadzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż. KRUS Oddział regionalny w Gdańsku i podległych Placówkach Terenowych
Numer referencyjny: 0400-OP.261.26.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej oraz monitorowanie wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż. w Oddziale Regionalnym w Gdańsku oraz podległych Placówkach Terenowych w Kartuzach, Kościerzynie i Wejherowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią a) Szczegółowe obowiązki wykonawcy' ( Część I ) b) Wzór Umowy- załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa zawarta na 1 rok. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej oraz monitorowanie wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż w Oddziale Regionalnym w Gdańsku oraz podległych Placówkach Terenowych w Słupsku, Chojnicach. Bytowie Człuchowie i Lęborku 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią a) Szczegółowe obowiązki wykonawcy' ( Część II ) b) Wzór Umowy- załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa zawarta na 1 rok. Część III. 1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej oraz monitorowanie wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i p/poż w Oddziale Regionalnym w Gdańsku oraz podległych Placówkach Terenowych w Sztumie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gd. oraz Tczewie, 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią a) Szczegółowe obowiązki wykonawcy' ( Część III ) b) Wzór Umowy- załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa zawarta na 1 rok.

II.5) Główny kod CPV: 79711000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50800000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-04-30   lub zakończenia: 2020-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-30 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający żąda aby wybrany wykonawca posiadał aktualna koncesję Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( dz. U. z 2016 r poz 1432 ) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzoielenie zamówienia warunek ten musi spełniać każdy z wykonawców. 2) Zamawiający żąda, aby wybrany wykonawca posiadał certyfikat ISO 9-001:2000 lub wyższy, lub Certyfikat AQAP, albo inny równoważny dokument, a jeżeli dokument jest w jęz. obcym posiadał tłumaczenie na jęz. polski. Dotyczy wszystkich CZĘŚCI zamówienia
Informacje dodatkowe Za "inny równoważny dokument" uważa się dokument, który potwierdza, że oferowane przez Wykonawcę usługi ( usługi ochrony fizycznej oraz monitorowania alarmów antywłamaniowych i sygnału p/poż wraz z konserwacją i naprawami zabezpieczenia technicznego ) odpowiadają określonym wymogom jakościowym, przyjeta polityka jakości ukierunkowana jest na spełnienie wymagań klienta, firma funkcjonuje w oparciu o wdrożone procedury postepowania i zawiera oświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wybrany wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjną a) 200 000,00 - dla części I, 100 000,00 zł. dla części II, 100 000,00 zł dla części III.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Cześć I. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi ( w ramach 2 odrębnych umów ) obejmujące jednocześnie usługe stałej, bezpośredniej ochrony fozycznej osób i mienia oraz monitoring obiektu w " budynku użyteczności publicznej "spełniające minimum poniższe warunki - okres wykonywania każdej usługi ( umowy ) minimum 12 miesięcy- zrealizowana wartość umowy wynosi minimum 150 000,00 zł. brutto ( każda umowa ) Na potrzeby niniejszego postepowania do kategorii " budynków użyteczności publicznej " zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki : banków, szkół, przedszkoli, hotele, szpitale,dworce,sądy,stadiony sportowe, prokuratury. W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, wymagany warunek możde być spełniony wspólnie łącznie przez wykonawców. Część II oraz Część III. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postepowaniu, a jeżeli mokres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi ( w ramach 2 odrębnych umów ) obejmujące jednocześnie usługę stałej i bezpośredniej ochrony osób mienia oraz monitoring obiekt w budynku użyteczności publicznej, spełniające minimum poniższe warunki: - okres wykonania każdej usług (umowy ) minimum 12 miesięcy- zrealizowana wartość umowy wynosi minimum 80 000,00 brutto dla każdej umowy. Na potrzeby niniejszego postepowania do kategorii " budynków użyteczności publicznej " zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki : banków, szkół, przedszkoli, hotele, szpitale, dworce, sądy, stadiony sportowe, prokuratury.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 80,00
Dośwadczenie 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawce złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z poznakowaniem " tajemnica przedsiębiorcy " lub spiete oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postepowania są jawne bez zastrzeżeń.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiajacy informuje,że składane w postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegają udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu konkurencji ( DZ. u. Z 2003 R NR 153 POZ. 1503 ZE ZMIANAMI ). JEŻELI WYKONAWCA W TERMINIE SKŁADANIA OFERT ZASTRZEGŁ, ŻE NIE MOGA BYĆ ONE UDOSTEPNIANE I JEDNOCZESNIE WYKAZAŁ, IŻ ZASTRZEŻONE INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORCY.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję rzeczoznawcy meblowego - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania08-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję rzeczoznawcy meblowego. Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej i najprawdopodobniej z końcem wakacji będę zmuszona do zakończenia współpracy z moją wspólniczką, jednak chciałabym kontynuować jednoosobową działalność w tym samym lokalu, stąd konieczność wyceny tego, co w lokalu się znajduje - stoły, krzesła, sprzęt do prowadzenia zajęć, wystrój wnętrza itd. Chciałabym taką wycenę posiadać, żeby uczciwie rozliczyć się ze wspólniczką i móc z tego wyposażenia nadal korzystać. Sam lokal jest wynajmowany więc nie podlega wycenie. Mamy 3 małe pomieszczenia + recepcja, łącznie 62,5 m2.