Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-11-18
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-11-07
 • Numer ogłoszenia619690-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619690-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 12513262005110, ul. ul. Leona Wyczółkowskiego  22 , 85-092  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 415 261, e-mail bydgoszcz@krus.gov.pl, faks 523 415 781.
Adres strony internetowej (URL): www.krus.gov.pl zakładka: zamówienia publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krus.gov.pl; zakładka: zamówienia publiczne, podlegające ustawie Pzp

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krus.gov.pl; zakładka: zamówienia publiczne, podlegające ustawie Pzp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna oferty
Adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz (Sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Numer referencyjny: 0200-OP.261.3.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: a) monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany w oparciu o istniejące urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego wraz z serwisem obejmującym miesięczne konserwacje i naprawy urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, b) zintegrowanie systemu alarmowego przeciwpożarowego z systemem antywłamaniowym w oparciu o funkcjonujące w nich urządzenia techniczne stanowiące własność Zamawiającego oraz podłączenie wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do umowy do Centrum Monitorowania za pomocą zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt w obiektach Zamawiającego na czas realizacji umowy niezbędnych urządzeń nadawczych, pozostających własnością Wykonawcy, c) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym planów ochrony fizycznej i planów ochrony obiektów poprzez monitoring wraz z opisem sposobu prowadzenia usługi i procedur dla jednostek terenowych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy, d) objęcie ochroną fizyczną – stacjonarną w dni robocze w:  OR w Bydgoszczy – przez 16h/dzień w godzinach od 5:30 do 21:30 – 1 osoba  PT KRUS we Włocławku – przez 6h/dzień w godzinach od 12:00 do 18:00, 1 osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wskazanych godzin objęcia ochroną fizyczną, w tym również w zakresie zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin ochrony, e) prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej:  realizowanej ochrony fizycznej (dane dotyczące awarii, sabotażu, wyłączenia i załączenia systemów przez osoby uprawnione poza godzinami pracy),  monitoringu antywłamaniowego i przeciwpożarowego (miesięczne raporty z interwencji grup interwencyjnych oraz załączeń i wyłączeń systemów alarmowych przez uprawnione osoby Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc),  konserwacji urządzeń i instalacji systemów alarmowych (zakres czynności - załącznik nr 3 do umowy) wraz z przekazywaniem Zamawiającemu comiesięcznych potwierdzeń funkcjonowania systemów i realizacji usługi konserwacji i ochrony fizycznej, miesięczne potwierdzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany miesiąc. 3. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie monitorowania systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w szczególności do: a) zapewnienia natychmiastowego nie później niż w ciągu 15 minut dojazdu grupy interwencyjnej do chronionego obiektu po otrzymaniu sygnału alarmowego, b) podejmowania interwencji każdorazowo w przypadku naruszeń stref chronionych obiektów oraz w niżej wymienionych sytuacjach szczególnego zagrożenia:  rabunek lub kradzież z włamaniem,  wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiektach chronionych,  napad na osoby znajdujące się na terenie obiektów chronionych,  pożar na terenie chronionych obiektów,  inne zdarzenia losowe. 4. Uprawnienia i obowiązki pracownika ochrony obejmują w szczególności: a) ujęcie osób schwytanych na gorącym uczynku albo podejrzanych o popełnienie przestępstwa na terenie chronionym w celu bezzwłocznego przekazania organom powołanym do ścigania przestępstw, b) niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz kierownictwa Zamawiającego o pożarze lub awarii i podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia strat, c) udzielanie interesantom informacji o umiejscowieniu sali obsługi interesantów, itp. w Oddziale i Placówce z ochroną fizyczną, d) wydawania kluczy do pomieszczeń za pokwitowaniem w Oddziale według indywidualnych uzgodnień, e) wydawanie identyfikatorów i kart dostępu osobom z zewnątrz wchodzącym do Oddziału oraz prowadzenie ewidencji gości, f) łączenie rozmów telefonicznych w Oddziale, g) reagowanie na różne aspekty wandalizmu na terenie Oddziału i Placówki z ochroną fizyczną, h) dbałość o bezpieczeństwo na całej posesji, i) dokonywanie obchodu terenu chronionego, j) otwieranie oraz zamykanie budynku Oddziału:  przed otwarciem budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia wystąpienia prób włamania, uszkodzeń lub aktów wandalizmu,  po uzbrojeniu alarmu oraz zamknięciu budynku pracownik ochrony zrobi obchód celem sprawdzenia zabezpieczenia okien oraz drzwi budynku. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na jego zorganizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu. 6. Pracownicy ochrony i grup interwencyjnych muszą być: a) umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego wynikające z przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.) oraz posiadać odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, b) wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej oraz posiadać identyfikatory. 7. Wykaz jednostek KRUS objętych przedmiotem zamówienia wraz z zestawieniem istniejących zabezpieczeń będących własnością Zamawiającego i zakresem usług zawiera załącznik nr 2 i 3 do umowy. 8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonywania przedmiotu zamówienia w zakresie usług ochrony fizycznej, o której mowa w ust. 2 lit. d niniejszego paragrafu, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 8. 10. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie warunku zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 8 na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego. Brak przedłożenia dokumentów w terminie będzie tożsamy ze stwierdzeniem, że dana osoba nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem, dlatego musi wykazać, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność ekonomiczną i finansową, dlatego musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: a) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zatrudnia na umowę o pracę co najmniej 6 osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia, oraz dysponuje co najmniej 3 osobami posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę (umowę) obejmującą jednocześnie ochronę fizyczną osób i mienia oraz monitoring, spełniającą łącznie poniższe warunki: - okres wykonywania umowy – przez minimum 12 m-cy, - wartość umowy brutto – minimum 150 000.00 zł rocznie, c) dysponuje stacją monitorowania alarmów – monitoring obejmujący swoim zasięgiem obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.krus.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Wzór – Rozdział III SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz ilości obiektów objętych ochroną (Wzór -Rozdział III SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane prawidłowo, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie własne Wykonawcy w tym zakresie. 2. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 3. Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie stałej lub doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, wydaną na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 4. Aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300 000,00 PLN. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia, których obowiązek posiadania nakładają przepisy prawa obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia (Wzór -Rozdział III SIWZ). 6. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje stacją monitorowania alarmów – monitoring obejmujący swoim zasięgiem obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego (Wzór – Rozdział III SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony - Formularz oferty (wg wzoru Rozdział II SIWZ); 2) oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa /upoważnienia/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) oświadczenie wskazujące, którą część zamówienia Wykonawca powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 P.z.p. (zawarte w pkt 10 formularza oferty). 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7) W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa oddzielnie każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 10) Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. 11) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 12) W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa, powyżej, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. 13) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie 30,00
Ilość obiektów objętych ochroną 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie: a) zmiany wskazanych w § 1 ust. 2 lit d wzoru umowy w zakresie godzin objęcia ochroną fizyczną, w tym również w zakresie zwiększenia/zmniejszenia liczby godzin ochrony, b) zmiany obiektu objętego usługą ochrony i mienia, w związku ze zmianą siedziby Placówki Terenowej KRUS, c) zmiany zakresu usług związanych z monitorowaniem wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych, w związku ze zmianą siedziby Placówki Terenowej KRUS, d) wykazu czynności serwisowych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych, e) planu ochrony fizycznej f) planu ochrony obiektów poprzez monitoring 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. a, powodują zmianę przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy, proporcjonalnie do ilości godzin objęcia ochroną fizyczną obiektów KRUS. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. b, c, d, e, f nie powodują zmiany przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. b, c, d, e, f nie wymagają formy pisemnego aneksu. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. a oraz pozostałe zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W pozostałych przypadkach, zastosowanie ma art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy P.z.p.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Bydgoszczy; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest osoba, z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się kontaktować mailowo – iod@krus.gov.pl; lub listownie: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania wraz z serwisem i montażem urządzeń nadawczych systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy oraz podległych jednostek terenowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego numer 0200-OP.261.3.10.2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą opierały się na zautomatyzowany przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. § 25 Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Pożyczka 1000-1500zł
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania17-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam... Potrzebuje od 1000zl do 1500 Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI