Świadczenie usług ochrony nowego budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług ochrony nowego budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie w roku 2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • Termin składania wniosków2023-12-28
 • ZamawiającyRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-18
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00559209
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony nowego budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539462

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Słowackiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-434

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 432 87 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdlp@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony nowego budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f618f733-97ff-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00559209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00262116/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa ochrony budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f618f733-97ff-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f618f733-97ff-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty oraz komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/, dalej: „Platforma”).

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Komunikacja w postępowaniu (z wyłączeniem składania ofert – sposób złożenia oferty opisany jest w pkt 10.10. SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej,

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załącznik do jednego formularza).

Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

a) Złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym na Platformie wymaga, aby Wykonawca posiadał aktywowane konto na Platformie. Wykonawca przygotowuje ofertę z wykorzystaniem formularza Oferty opracowanego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

UWAGA:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zrezygnował z interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnianego przez Platformę e-Zamówienia.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu zakładki „Oferty/wnioski”, należy wybrać przycisk „Złóż ofertę”.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, nie było możliwości pełnego i szczegółowego opisania sposobu komunikacji, w tym złożenia oferty. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 10 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Karolina Kaczmarek, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem +48 91 432 87 12.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w ogłoszeniu o zamówieniu, PEŁNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH została szczegółowo opisana w pkt 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZ.270.2.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony nowego budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie („RDLP w Szczecinie”), zlokalizowanego przy ul. Trzcinowej 10 w 70-893 Szczecinie w roku 2024.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących obiektach:
a) Budynek administracyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – budynek biurowy – powierzchnia 3 191 m2;
b) Budynek garażowo-magazynowy – 259,26 m2;
c) Teren przyległy do siedziby, teren ogrodzony o powierzchni 13 655 m2.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Bezpośrednią, całodobową ochronę fizyczną w formie stałej nowego budynku administracyjnego RDLP w Szczecinie, przy ul. Trzcinowej 10 w Szczecinie,
b) Bezpośrednią ochronę fizyczną w formie doraźnej,
c) Bezpośrednią ochronę fizyczną polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
d) Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na bezpośredniej fizycznej ochronie mienia.

Zamawiający, nie zastrzega obowiązku samodzielnego wykonania kluczowych elementów (części) przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia wizji lokalnej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SWZ oraz w załączniku nr 3 (wzór umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79713000-5 - Usługi strażnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej – 40%

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ). W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. W ramach kryterium „Cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

W ramach kryterium „Czas przyjazdu grupy interwencyjnej” oceniany będzie czas jaki zajmie grupie interwencyjnej przybycie na miejsce zdarzenia po odebraniu sygnału o zagrożeniu mienia w obiektach, w celu wyeliminowania zagrożenia oraz zabezpieczenia obiektów.

Czas przyjazdu do 20 minut - 0 pkt.
Czas przyjazdu do 15 minut - 20 pkt.
Czas przyjazdu do 10 minut - 40 pkt.

- W formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia czasu przyjazdu grupy interwencyjnej w pełnych minutach,
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu z którego zostało wysłane powiadomienie alarmowe będzie liczony od chwili przesłania powiadomienia alarmowego do punktu monitorowania powiadomień i alarmów Wykonawcy (zgłoszenia interwencji za pomocą pilota antynapadowego),
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej nie może być krótszy, niż 10 minut oraz nie dłuższy, niż 20 minut,
- W przypadku zaoferowania czasu przyjazdu dłuższego, niż 20 minut nastąpi odrzucenie oferty,
- W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w pkt 16.2. SWZ Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, uprawniającą do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia na terenie całego kraju.

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art. 117 ust.2 PZP warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten, w zakresie doświadczenia Wykonawcy, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie usług na podstawie 1 umowy) polegające na ochronie osób i mienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto łącznie.
W przypadku usług ciągłych, ich ocena zostanie dokonana w zakresie faktycznie wykonanej części, która winna odpowiadać wartości i zakresowi warunku określonego w SWZ.

Uwaga:
Zgodnie z art. 117 ust. 3 PZP w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Szczegółowe informacje dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte są w SWZ

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca, Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z treścią SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, uprawniającej do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia na terenie całego kraju,

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy

c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty
– treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 2 PZP, zgodnie z którym warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust.2 pkt 2 PZP (pkt 7.1. ppkt 2 SWZ), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Poza tym Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy stosownie do przypadków określonych we wzorze umowy.

Szczegółowy sposób zmian, sposób ich wprowadzania oraz waloryzacja wynagrodzenia zostały opisane we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f618f733-97ff-11ee-9ee7-e2087ac16d09

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W uzupełnieniu informacji dot. wykluczenia, W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsca w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. W szczególności dotyczy to opisu przedmiotu zamówienia, komunikacji elektronicznej, sposobu złożenia oferty, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotowych środków dowodowych, dopuszczalnych zmian umowy, klauzuli RODO.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Darłowo
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pożyczki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI